Zʋgdã buka

L-Nabiyaamã yeelame: Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩngɑ: «Sɩd-kõtbã sɩd-kũun (Lɩɩmɑoongo) sẽn pid n yɩɩda: yaa sẽn yɩɩda ne zʋg sõngo» A Attirmiizi la a Ahmad n togs-a.

L-1- bɑlɑ ɑ yɑɑ sɑbɑb n kõt Wẽnd nonglem, A Nɑɑm zẽkame.
2- N le yɑɑ sɑbɑb ne bõn-nɑɑndsã nonglem.
3- Yẽ me lɑ bũmb sẽn yɩɩd zɩslem Miizaanã (peesgɑ lɑok) zugu.
4- Tɩ keoorã lɑ yel-sõmã fãood ne zʋg-sõngɑ sɑbɑbo.
5- N yɑɑ tɑgmase ne Lɩɩmɑoongã pidbu.

L- Alkʋrãɑn wɑgellã pʋgẽ, A yeelɑme, A Nɑɑm zẽkame: {ad Alkʋrãan-kãngã kãndagdame n tʋgd bũmb ning tɩrg sẽn yɩɩda} [Sʋʋratʋ Al-ɩsraa'ʋ: 9] Lɑ Nɑbiyɑɑmɑ sunnɑh pʋgẽ: ne Wẽnd Tẽn-tʋʋmã- pʋʋsg lɑ tɩlgr be ɑ yĩngɑ- sẽn yeele: «Ad B tʋmsa maam tɩ m pids zʋg-waglã» A Ahmad n togs-a.

L- Mɑnegrã: ɑ yɑɑ Wẽnd gũusgu wɑkɑt fãɑ, lɑ sõmɑ mɑɑnego lɑ mɑnegre n tʋg bõn-nɑɑndsã.
Nɑbiyɑɑmã yeelɑme, pʋʋsg lɑ tɩlgr be ɑ yĩngɑ: « Ad Wẽnd bʋʋme tɩ b mɑneg n tʋg bũmb fãɑ» A Muslim n reeg-a.
Sẽn be mɑnegrã kõbg sãndɑ:

·Yɑɑ mɑnegre Wẽnd tũudmã pʋgẽ, A Nɑɑm zẽkame, lɑ rẽ yɑɑ pʋ-peelem mɑɑnego, A tũudmɑ pʋgẽ.
· Yɑɑ mɑnegre n tʋg roagdb ɑ yiibã, ne gomde lɑ tʋʋmde.
·Yɑɑ mɑnegre n tʋg rogmã lɑ rog-pẽtbã.
·Yɑɑ mɑnegre n tʋg yɑkɑ.
· Yɑɑ mɑneg n tʋg kɩɩbse lɑ nimbãɑn-neba
·Mɑɑn neere n tʋg sẽn wẽngɑ foom.
·Yɑɑ mɑnegre goɑm pʋgẽ.
·Yɑɑ mɑnegre no-koeemã pʋgẽ.
·Yɑɑ mɑnegre n tʋg rũmsã.

L- Mɑnegrɑ tulli yɑɑ wẽngre.
* Lɑ sẽn be rẽ pʋgẽ:
yɑɑ pʋ-peelemã bɑsbo Wẽnd tũudmã pʋgẽ, A Nɑɑm zẽkame.
* Lɑ roagdb a yiibã namsgo.
* Lɑ rogmã wãɑgre.
* Lɑ yɑk-n-tɑɑr wẽngre.
* Lɑ mɑɑn neere n tʋg tɑlsã lɑ nimbãɑn-nebã bɑsbo, lɑ zẽng sẽn pɑ rẽ, sẽn yɑɑ goɑm-wẽnse lɑ tʋʋm wẽnse.

L-
1- Bɑs-m-yɑm Wẽnd hɑkε-rãmbɑ pʋgẽ, A Nɑɑm zẽkame.
A bugsã:
Bɑs-m-yɑm mɑɑnego tũudmã mɑɑnegẽ sẽn yɑɑ Pʋʋsgo, lɑ Zɑkɑ, lɑ No-loeere, lɑ Hegiimdu, lɑ zẽng sẽn pɑ rẽ, Wẽnd sẽn mɑɑn tɩ yɑɑ tɩlɑe n dog tõndã.
2- Bɑs-m-yɑm mɑɑnego bõn-nɑɑndsã hɑkε-rãmb gũub pʋgẽ:
·Nebã burkĩndã gũusg pʋgẽ.
·Lɑ b arzεgsã.
·Lɑ b zɩɩmã.
·Lɑ b yel-soondɩ wã, lɑ nebã sẽn mɑɑn foo bɑs-m-yɑmɑ fãɑ pʋgẽ.
A yeelɑme, A Nɑɑm zẽkame, põsdbã sɩf-rãmb pʋgẽ: -{sɩd-kõtbã) la neb nins sẽn gũusd b boabla la b pʋlengo 8} [Sʋʋratʋ Al-muuninuuna: 8]

L- Yɑɑ Zãmbo, yẽ me yɑɑ Wẽnd hɑkε-rãmbɑ, A Nɑɑm zẽkame, lɑ nebã hɑkε-rãmbã menesgo.
Nabiyaam yeelame, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga: «Munɑɑfɩk tɑgmas yɑɑ tãɑbo»-lɑ ɑ togsɑ a pʋgẽ- « lɑ b sã n mɑɑn-ɑ bɑs-m-yɑm, ɑ zãmdɑme» A Al-bʋẖaarɩ la a Muslim n reeg-a.

L- yẽ yɑɑ togsgo tɩ zems kibɑrã sẽn yɑɑ to-to wã, mɑɑ bũmbã t'ɑ yɑɑ wɑlɑ ɑ sẽn yɑɑ ɑ soɑbã.
Lɑ ɑ kõbgã sãnda:

Yɑɑ sɩd togsgo yẽsg ne nebã pʋgẽ.
Yɑɑ sɩd togsgo pʋlʋng pʋgẽ.
Yɑɑ sɩd togsgo gomd lɑ tʋʋmd fãɑ pʋgẽ.
Nabiyaam yeelame, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga: Ad sɩdɑ peegdɑme n tʋgd mɑnegre, lɑ ɑd mɑnegrã peegdɑme n tʋgd arzãna, lɑ ɑd ned togsdɑ sɩdɑ hɑlɩ n wɑ yɩ sɩd soɑbɑ» A Al-bʋẖaarɩ la a Muslim n reeg-a.

L- Yɑɑ zĩri, yẽ me yɑɑ sẽn yõsg sɩdã, sẽn be rẽ pʋgẽ, yɑɑ zĩri-beed goam ne nebã, lɑ pʋlʋng viisgu, lɑ kɑset zĩri.
Nɑbiyɑɑmã yeelɑme, pʋʋsg lɑ tɩlgr be ɑ yĩngɑ: «Lɑ ɑd zĩri-beed peegdame n tʋgd wẽngẽ, wẽng me peegdame n tʋgd Bugmẽ, la ned ka bakd n yagda la a tũusd yagbo, hal tɩ b wa tʋg n gʋls-a Wẽnd nengẽ t'a yaa pʋ-yagda» A Al-bʋẖaarɩ la a Muslim n reeg-a. Nabiyaam leb n yeelame, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga: «Munɑɑfɩk tɑgmas yɑɑ tãɑbo»- lɑ ɑ togsɑ pʋgẽ- « ɑ sã n yẽs lɑ ɑ sẽn yɑgde, lɑ ɑ sã n pʋlme lɑ ɑ sẽn viigdi» A Al-bʋẖaarɩ la a Muslim n reeg-a.

L-Yɑɑ sugr mɑɑnego ne Wẽnd tũudmã, A Nɑɑm zẽkame.
- Yɑɑ sugr mɑɑnego n bɑs Wẽnd kɩɩsgã.
- Yɑɑ sugr mɑɑnego ne (Aƙdaar mʋ'lɩmah) Wẽnd pʋlʋng nins sẽn yaa toogã, lɑ f pẽg Wẽnd sẽn yɑɑ yεlẽ ning fãɑ.
A yeelame, A Naam zẽkame: {La ad Wẽnd noanga sugr-rãmba. 146} [Sʋʋratʋ Aalʋ ɭmraan: 146]. Nabiyaam leb n yeelame, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga: «Yel-soalem be ne sɩd-kõt yellã, ad a yellã fãa gill yaa sõma, la yẽ me ned ka tõe n paam-a tɩ sã n ka sɩd-kõt ye, sõmã sã n paam-a a pʋʋsda barka tɩ rẽnda yɩ sõma ne-a, la wẽng sã n paam-a, a maanda sugri tɩ rẽnda yɩ sõma ne-a» A Muslim n reeg-a.

Yẽ yɑɑ sugr kaalem ne Wẽnd tũudmã, lɑ sugr kaalem ne Wẽnd kɩɩsgã basgo, lɑ gẽega gomd la tʋʋmd pʋgẽ ne Wẽnd (aƙdaarã) Pʋlʋmsã.
A bugsã sãndɑ:

§ Rɑt n nɑ n ki.
§ Yεg pãbre
§ Fut pãrsgo (kũum yĩnga).
§ Zoobd zũndgri.
§ kot hɑlkr ne f mengã.
Nabiyaam yeelame, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga: «Ad rolbã ɑ bee ne bɑollegã ( zɑrb-n-gesgã) bedrem, lɑ ɑd Wẽnd sã n nong nebɑ A zɑrbd-b lɑme n gese, tɩ sẽn yɑrɑ, ɑ pɑɑmdɑ Wẽnd yɑrdã, lɑ sẽn gẽ-a, rẽnd gẽeg be ne-ɑ» A Attɩrmɩzɩ la ɑ ɭbn Maaǧa n togs-a.

L-Ad yẽ yaa nebã sõng taaba, bãmb ne taab sʋka, ne sɩda la sõma.
Sõng-taabã kõbgo:
o Sõng-taaba n lebs hakε-rãmba.
o Sõng-taaba n tus wẽgda n zãage.
o Sõng-taaba n manes nabã la nimbãan-nebã yεla.
o Sõng-taaba sõma fãa pʋgẽ.
o D ra sõng taab beegr la nams taaba la beem pʋgẽ ye.
A yeelame, A Naam zẽkame: {La y sõng taaba manegr la Wẽnd zoεεg zugu, la y ra sõng taaba zunuub la beem zug ye. La y zoe Wẽnde, ad Wẽnd sɩbgrã yaa kεgεnga 2}. [Sʋʋratʋ Al-maa'ɩda: 2] Nabiyaam yeelame, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga: «Muumin ne a muunin taag yaa wala meoongo, b sẽta taab n kengdẽ». A Al-bʋẖaarɩ la a Muslim n reeg-a. Nabiyaam leb n yeelame, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga-: «Lɩslaam yaa a lɩslaam taag ma-biiga, a ka wẽgd-a, a ka kɩsd-a a bεεbã, la ned ning sẽn wa n be a ma-biig tʋlsem pʋgẽ, Wẽnd zĩndida a tʋlsmẽ, la ned ning sẽn wa n pãrg keelem n bas lɩslaama, Wẽnd pãrgda keelem n bas-a, sẽn yi dũni yikr raar keelemã, la ned ning sẽn wa n luda lɩslaam bãngo, Wẽnd maand-a la sʋtr dũni wã yikr raare». A Al-bʋẖaarɩ la a Muslim n reeg-a.

L-1- Yaa yãn-zoεεg ne Wẽnde, yẽnda yɩta fo sẽn na n ka kɩɩs-a, A Naam yɩlgame.
2-Yãn-zoεεg ne nebã, yẽ me yaa f sẽn na n bas gom-beedo, sẽn yaa gom-yoodo la yãnd pãrgre.
Wẽnd Tẽn-tʋʋm yeelame, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga: «Lɩɩmaoong yaa pis-yopoe ne zaka, maa pis-yoob la zaka, sẽn tʋg n zẽk n yɩɩde yaa Laa'ɩlaaha ɭllallah» yeelgo, la sẽn tʋg n paood n yɩɩde, yaa fo sẽn na n rɩk bũmb sẽn namsd nebã n yiis sorã zugu, la ad yãn-zoεεgã, yẽ me yaa kõbg sẽn yi lɩɩmaoongo». A Muslim n reeg-a.

L- Yaa kãsembã yolsgo la b waoogre.
-Yaa koam-bãanegã la koam-bi wã yolsgo
-Yaa talga la nimbãan-ned la tʋlsem soab yolsgo.
- Yaa rũm-mugdã yolsgo, ne fo sẽn na n rɩlg-ba la f ra nams-b ye.
Sẽn be rẽ pʋgẽ, yaa Nabiyaamã koεεg sẽn yeele, pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga: « Fo nee muumin-rãmbã, b yolsgã pʋgẽ, la b nimbãan zoεεgã pʋgẽ, tɩ yaa wala yĩnga a yembr bala, yĩn-will sã n zĩnd beenẽ n zabdẽ, la yĩngã fãa sẽn boond taaba, n na n maan nin-kʋɩɩre la yĩn-zabre». A Al-bʋẖaarɩ la a Muslim n reeg-a. La Wẽnd Tẽn-tʋʋm yeelame, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga: « Yolsdbã, Arrahmaan Naab na n yols-b lame, yols-y sẽn be b tẽngã, tɩ sẽn be b saasẽ wã na n yolsa yãmba». A Abʋʋ Dawʋʋd la a Attirmiizi n deeg-ɑ.

L- Yaa Wẽnde nonglem, A Naam zẽkame:
A yeelame, A Naam zẽkame: {Lɑ ɑd sẽn kõ-b sɩdã, bãmb Wẽndã nonglem keelem n yɩɩde } [Sʋʋratʋ Al-Baƙara: 165]
Yaa Tẽn-tʋʋmã nonglem, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga:
a yeelame: m wẽena ne m yõorã sẽn be a Soab Nugẽ wã, yãmb ned fãa ka kɩt sɩda, hal tɩ mam wa yɩ a sẽn nong n yɩɩd a mengã, la a roadga la a biiga». Albʋhaarɩ n deeg-a.
Muumin-rãmbã nonglem la bʋ nonglem ne-ba wala f sẽn nong f menga.
Nabiyaam yeelame, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga: «Yãmb yembr fãa ka kõt sɩda (ne Wẽnde) hal t'a wa tʋg n nong ne a ma-bi taaga bũmb ning a sẽn nong ne a mengã» Albʋhaarɩ n deeg-a.

L-Yẽ yaa nengã yolsgo n lagem ne sũ-noogo la no-yõgengo la bʋgsgo la sũ-noog vẽnegre, f sẽn wat n segd nebã
La yẽndã tullã (gom-kɩɩsdgã) yaa neng-gãnenga, nebã nemsẽ, ne bũmb ninga b sẽn zoet n zãagd foom.
La hadiis-rãmb waa yẽndã yɩɩdlemã pʋgẽ, yii a Abʋʋ zarr nengẽ, Wẽnd yard be a yĩnga, a yeelame, Nabiyaamã yeela maam, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlg be a yĩnga: «Ra wa tʋg n faag manegre, baa a sẽn wa n tʋg n yaa a soaba, baa tɩ f na seg f ma-biiga ne neng-yõgnego» A Muslim n reeg-a. La Wẽnd Tẽn-tʋʋm yeelame, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga: la fo neng-yõgnegã ne f ma-biiga nengẽ yaa yel-sõmde». a Attirmiizii n togs-a.

L-Ad yẽnda yaa fo sẽn na n rat tɩ neema loog n bas f to, maa f sẽn na kisg neemã ning sẽn be f to wã nengẽ wã.
A yeelame, A Naam zẽkame: { N leb n yi sũ-ki-ned wẽnga, t'a sã n wa kĩidẽ (maan sũ-kĩiri} [Sʋʋratʋ Al-falaƙʋ: 5]
Yii a Anas ɭbn Maalik nengẽ, Wẽnd yard be a yĩnga, tɩ Wẽnd Tẽn-tʋʋma, pʋʋsg la tɩlgr be a yĩng yeelame: «Ra kis-y taab ye, ra maan-y taab sũ-kiir ye, la maan-y taab rabr ye, yɩ-y Wẽnd yembse, n yaa saam-biisi». A Al-bʋhaarɩ la a Muslim n reeg-a.

L-Yẽnda yaa fo sẽn na n yaal f ma-bi taag sẽn yaa lɩslaam la f paoogd-a, woto me ka sakd ye.
A yeelame, A Naam zẽkame, yel-kãngã gɩdgr pʋgẽ: {Yaa yãmb neb nins sẽn kõ sɩd ne Wẽnde, neb ra yaal neba, tɩ b tõe n wa yɩɩ sõma n yɩɩd bãmba, pa pagb me ne pagba, tɩ b tõe n wa yɩɩ sõma n yɩɩd bãmba, ra wɩd-y taab ye, la y ra lob taab ne soand wẽns ye, dĩin yiib yʋʋr yɩ wẽnga liimaoong poorẽ, la ned ning sẽn pa tuuba…Bãmb rãmba la wẽgdba 11} [Sʋʋratʋ Al-huǧraatʋ: 11]

L-Yaa ninsaal sẽn na n ka ne tɩ yẽnda yɩɩda nebã ye, rẽnd a ka paoogd neba, a ka tõdgd sɩda.
A yeelame, A Naam zẽkame: {Wẽnd yembsã la neb nins sẽn kẽnd tẽng gãngã zug ne bʋg-bʋge la zɩtbã sã n wa gom ne-ba la b sẽn yetede: «tɩlgre».}. [Sʋʋratʋ Al-fʋrƙaanʋ: 63], Rat n na n yeel tɩ yaa gãneg-m-meng-rãmba. Wẽnd Tẽn-tʋʋm yeelame, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga: « Ned ka yɩ n na n gãneg a menga, rẽndame tɩ Wẽnd zẽk-a». A Muslim n reeg-a. La a leb n yeele, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga: « Wẽnd tʋmsame tɩ wa mam nengẽ, tɩ y gãneg y mense, hal tɩ ned ra wa puglg ne a to ye la a ra wa maan n zʋʋg ne a to ye». A Muslim n reeg-a.

L-1-Waoog-m-menga n ka reeg sɩda, yẽ me la fo sẽn na n lebs sɩda, n ka reeg-a ye.
2- Waoog-m-meng ne nebã, yẽ me yaa fo sẽn na n paoogd-ba la f yaand-ba.
Wẽnd Tẽn-tʋʋm yeelame, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga: «Pa kẽed arzãna, waoog-m-meng baa bilf sẽn be a soab sũurẽ» tɩ ned yeele: «ad ned nongame t'a fuug yɩ neere, t'a neoodr yɩ neere?» T'a yeele: «Ad Wẽnd yaa neere, A nonga neere, ad waoog-m-menga yaa sɩd kɩɩsgo, la nebã paoogre». A Muslim n reeg-a.
-Sɩd kɩɩsgo: yaa sɩd lebsgo.
-Nebã paoogre: yaa b yaoolgo.
-Fu-neere la neood neere, a ka waoog-m-meng ye.

L-Zãmb maanego koosmẽ la raabẽ, la yẽ me yaa fo sẽn na n solg laogã zanga.
-Zãmb maanego bãngr baoob pʋgẽ, yẽ bilgri, yaa wala karem-biisã sẽn maan zãmbo εgzame-rãmbã pʋgẽ.
-Zãmbo gomd pʋgẽ, wala kaset zĩri maanego la zĩri-beedo.
-Ned sẽn na n ka pidsd a koεεga la nebã sẽn zems taab ne bũmb ningã.
La sẽn wa n gɩdg zãmb maanego, yaa tɩ Wẽnd Tẽn-tʋʋmã, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga, a pɩʋʋga Aṣ-ṣabra (Rɩ-gilli, rɩɩb sẽn dʋre,) t'a kẽes a nugã a pʋgẽ, t'a nus-bi wã madge, t'a yeele: « yaa bõe la woto, rɩɩbã soaba?» La a yeele: «ad yaa saag n nag-a, yaa Wẽnd Tẽn-tʋʋma». La Tẽn-tʋʋm yeele: «Yaa bõe tɩ fo ka na n ning-a rɩɩbã yĩngri, tɩ nebã yã-a? Ned ning sẽn maana zãmbo, ad yẽnda ka be tõnd pʋgẽ ye». A Muslim n reeg-a.
Aṣ-ṣabra: Rɩ-gilli.

L-Yẽnda yaa fo sẽn na n togs f ma-biig yelle, bũmb ning a sẽn kisi, t'a yaool n ka be ye.
A yeelame, A Naam zẽkame: {La yãmb sãnda ra wɩd sãnda ye, rẽ yĩnga yãmb ned fãa noangame n na n wãb a ma-bi-taag nemdo t'a yaa sẽn ki? Rẽnd yãmb kisa rẽ, la y zoe Wẽnde, ad Wẽnd yaa tuubg Rẽegda, n yaa yolsg Naaba. 12} [Sʋʋratʋ Al-huǧraatʋ: 12]

L-Yẽnda yaa fo sẽn na rɩkd nebã goamã n taasd taaba, sẽn na yɩl n sãam b ne taab sʋka.
Wẽnd Tẽn-tʋʋm yeelame, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga: «Tẽn-kãn-wẽend ka kẽed arzãn ye» A Muslim n reeg-a.

L-Yẽnda yaa fo sẽn na n maan zɩɩbo ne tʋʋm sõng tʋʋmde, la zɩsg n meng n bas yell ning sẽn sõmb ne ninsaal t'a maanã.
La sẽn be rẽ pʋgẽ:
yaa ned sẽn na n maan kʋɩɩngo waagib-rãmb maanegẽ.
Wẽnd yeelame, A Naam zẽkame: {Ad munɑɑfɩgsã, b belgdɑ Wẽnde lɑ A nɑ n belg-b lɑme lɑ b sã n yik n nɑ n pʋʋse b yikdɑme tɩ b yɑɑ kʋɩɩmbɑ, b mɑɑndɑ nebã nɑ yãnde la b pɑ tẽegd Wẽnd yʋʋrã rẽndɑ bɩlfu. 142} [Sʋʋrɑtʋ Annisɑɑ'ʋ:142].
Rẽnd sõmba ne muunim t'a bas kʋɩɩngo la yĩn-nordgo la zĩiga, la a kẽne n tʋme, la a nidg pãnga ne dũni-kãnga, a vɩɩmã pʋgẽ, ne bũmb ning fãa sẽn yard Wẽnde, A Naam zẽkame.

L-1-Yaa gẽeg b sẽn pẽge, yẽ yaa gẽegã sẽn na n yɩ Wẽnd yĩnga, tɩ kɩfr-rãmbã maa munaafɩgsã, maa zẽng sẽn ka bãmbã, sã n wa tʋg n pãrg Wẽnd Lohorem-rãmba, A Naam yɩ wagell n zẽke.
2- Yaa gẽeg b sẽn sãbse, yẽnda la gẽeg ning sẽn maand ninsaala t'a tʋmd la a gomd ne bũmb sẽn ka sakde.
Gẽeg ning b sẽn sãbsã tɩpgo:

Koom yõgbo.
Zĩndgu tɩ sã n mikame t'a rag n yalsame, la kɩllogo tɩ sã n mikame t'a rag n zĩime.
Yaa a tablg ne Nabiyaamã sagellã, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga, a sẽn yeele: « Ra gẽ ye».
Yaa a tõog a menga, n ra rãmb gẽebã sasa ye.
Yaa a kos gũudum ne Wẽnde, n yi a sʋɩtãanã b sẽn lob a soaba,
Yaa sĩndgu.

L-Yẽ yaa pãrgre la baood n na n bãng nebã yãnã, la nebã sẽn solgd bũmb ningã.
A kõbgã sãnda sẽn yaa haraamã:

-Lɩk n ges nebã yãna b zagsẽ wã
-Nebã yẽsgã kelgre, tɩ b ka miẽ ye.
A yeelame, A Naam zẽkame: {La y ra pẽes taab yεl ye...} [Sʋʋratʋ Al-huǧraattʋ: 12]

L-Maan-n-zʋʋge: yẽ yaa fo sẽn na n rɩk arzεk n kẽes zĩig ninga sẽn ka a hakε,
La a tullã (kɩɩs-n-taaga): yaa beedo (bõn-zoeere): Yẽ me yaa fo sẽn na n gãd arzεkã n base, n ka kõ a hakε wã ye.
La sẽn yaa sõma n yɩɩda, yaa tẽng-n-sʋgre, la lɩslaam yɩ kõata.
A yeelame, A Naam zẽkame: {Bãmb la neb ninsi, tɩ b sã n na n yãk (arzεk) n nafe, b pa maan tɩ zʋʋge, b pa maan bõn-zoeer me, b yãnesda tẽng-n-sʋka. 67} [Sʋʋratʋ Al-fʋrƙaanʋ: 67],

L- Rabeem: Yaa f sẽn na n wa yεεsd bũmb ning b sẽn ka sõmb n yεεse.
Wala f sẽn na n wa yεεsd sɩdã togsgo la yell kiti kɩɩsgo.
Raoodo (sũ-keglem): Yẽ yaa fo sẽn na n kẽ n togs sɩda, a bilg-n-taare, yaa wala fo sẽn na n kẽ Gihaadɩ wã pʋgẽ, tɩ yaa lɩslaambã la lɩslaoongã sõngr yĩnga.
La Nabiyaamã, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga, rag n yɩɩme a doaag pʋgẽ, n yetẽ: «Allaahumma ɭnnii Aʿʋʋzʋ bika minal ǧʋbni= m Soab a Wẽnde, m kot-F la gũudum n yi rabeem» La Wẽnd Tẽn-tʋʋm yeelame, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga: «Sɩd-kõta sẽn yaa pãng soaba, yẽnda la sõma, n leb n nong Wẽnd nengẽ n yɩɩd sɩd-kõat ning sẽn yaa valangã. La b fãa gill yaa sõma» A Muslim n reeg-a.

L-Wala kãabgo la tʋʋbo.
-La wala sẽn na n yeele «a zagla yaa rũnga» maa sẽn wõnd rẽnda sẽn yaa gom-biisi.
-Maa yãnd togsg, sẽn yaa gom-beedo la gom-yoodo
-La sɩd la hakɩɩka, Nɑbiyɑɑmã gɩdgame, pʋʋsg lɑ tɩlgr be ɑ yĩngɑ, n yeele: «Sɩd-kõt pɑ yɩ n yɑɑ zɑngdɑ, ɑ pɑ kãɑb-toog soɑbɑ, ɑ pɑ yel-beed soɑbɑ, ɑ pɑ no-beed soɑbɑ» A Attirmiizi la ɑ ɭbn Hɩbaan n togs-a.

L-1-Yaa doaag maanego, n kos Wẽnd t'A kõ-a zʋg sõngo la A sõng-a yel-kãngã zugu.
2-La f gũus Wẽnde, A Naam zẽkame, la ad Wẽnd tara fo bãngre, la A wʋmd foom la A nee foom.
3-Yaa a tẽeg zʋg sõngã yel-sõmde la a bãng t'a yaa sabab n kẽesd arzãna.
4-Yaa a tẽeg zʋg wẽnga baasgo la a yaa sabab n kẽesd Bugmẽ.
5- Yaa tɩ zʋg sõngã, a wata ne Wẽnd nonglem, A Naam zẽkame, la A bon-naandsã nonglem, la ad zʋg wẽnga, a wata ne Wẽnd gẽega la bõn-naandsã gẽega.
6-Yaa Nabiyaamã Sɩɩrã wã karengo, pʋʋsg lɑ tɩlgr be ɑ yĩngɑ, la a tikri.
7- Yaa nin-sõmbsã tũud-n-taare la nin-wẽnsã zãagre.