Bũmb ning lɩslɑɑmbã koamb sẽn pɑ sõmb n zɩ-ɑ

Yɑɑ Tʋʋmde sẽn kʋmb nɑ-kẽndre sẽn yɑɑ nɑnɑ, tɩ yɑɑ Mɑsɑɑl-rãmbɑ sẽn pɑ sεgd ne Lɩslɑɑm t'ɑ zɩ-ɑ ye, ɑ tigmɑ (Loεεgã) wεεngẽ, lɑ Fɩghu (Dĩinã fɑsengã bãngre), lɑ Nɑbiyɑɑmã Sɩɩra ( ɑ vɩɩmã yεl kibɑya), lɑ Aadaab (Zʋglgo), lɑ Tɑfsɩɩre, lɑ Hɑdiisi, lɑ Aẖlaaƙ (Zʋgd-rãmbɑ), lɑ Aḏkaar (Wẽnd yʋʋrã tẽegre), lɑ ɑ zemsdɑ ne koɑmbã n tʋg yɩɩdɑ, lɑ yʋʋm-dãmbã fãɑ, lɑ tuub-pɑɑlsã