មូលដ្ឋានគ្រឹះដែលអ្នកមូស្លីមត្រូវដឹង

នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលកុមារមូស្លីម ក៏ដូចជាជនមូស្លីមគ្រប់រូបត្រូវដឹងទាក់ទងទៅនឹងសាសនារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ ហើយជាកាតព្វកិច្ចលើអាណាព្យាបាល ត្រូវបង្រៀនកូនៗរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីពួកគេនៅវ័យកុមារ។.