ముస్లిం పిల్లలు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఒక ముస్లిం తెలుసుకోవాల్సిన సమస్యలకు సరళమైన మరియు సులభమైన పాఠ్య ప్రణాళికను కలిగి ఉన్న ప్రాజెక్టు. ఇందులో విశ్వాసం, న్యాయశాస్త్రం, ప్రవచన జీవిత చరిత్ర, పద్దతులు, తఫ్సీర్, హదీస్, నైతికత మరియు అల్లాహ్ స్మృతి వంటి అంశాలు ఉన్నాయి. ఇది ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలకు, అన్ని వయసుల వారికి, ఇస్లాంలోకి కొత్తగా వచ్చినవారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది