Ang Kinakailangang Malaman ng mga Batang Muslim

Isang proyektong naglalaman ng isang simpleng madaling kurikulum para sa mga usaping kinakailangang malaman ng Muslim. Naglalaman ito ng mga usapin sa paniniwala, fiqh, talambuhay ng Propeta, mga etiketa, pagpapakahulugan ng Qur'an, hadith, mga kaasalan, at mga dhikr. Nababagay ito lalo na sa mga bata, at sa lahat ng mga edad at mga baguhan sa Islam.