Çfarë duhet të dinë fëmijët patjetër nga feja

Ky është një projekt që përmban një shpjegim të lehtë të çështjeve fetare që duhet t’i dijë patjetër muslimani. Ai përfshin çështje të besimit, fikhut, sires profetike, etikës, tefsirit, hadithit, moralit dhe dhikrit. Ai është i përshtatshëm për të gjitha moshat, veçanërisht për fëmijët dhe të udhëzuarit rishtas në islam.