آنچه کودکان مسلمان نمی توانند از آن غافل شوند

پروژه ای که شامل رویکردی ساده و آسان به مسائلی است که مسلمان نمی تواند از آن غافل باشد و شامل مسائل اعتقادی، فقهی، سیره، آداب، تفسیر، حدیث، اخلاق و ذکر است.