هغه څه چې مسلمان ماشومان هغې څخه غافل نشي پاتې کېدلی

دغه پروژه داسې یوه آسانه او ساده منهج ده دداسو مسایلو په اړه چې هیڅ مسلمان لهغې څخه باید غافل پاته نشي، چې په هغې کې د عقیدې، فقه، سیرت، آداب، تفسیر، حدیث، اخلاقو او اذکار موضوعات شاملې دي، په ځانګړې توګه ځوانانو لپاره مناسبه ده، او همدارنګه د ټولو عمرورنو خاوندانو او نويو مسلمان شویو لپاره مناسبه ده