దుఆలు మరియు అద్'కార్ ల విభాగము

జవాబు: ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా ప్రవచించారు, ‘అల్లాహ్ నామస్మరణ జపించేవాడి మరియు జపించని వాడి ఉపమానము ప్రాణమున్న జీవి మరియు ప్రాణం లేని నిర్జీవితో సమానం. [6] బుఖారీ హదీసు గ్రంధము.
ఎందుకంటే సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ను ఎంత తరచుగా స్మరించుకుంటాడనే దానిపై మనిషి జీవితం యొక్క విలువ మరియు శ్రేష్ఠత ఆధారపడి ఉంటుంది.

జవాబు: 1- ఇది అత్యంత కరుణామయుడైన అల్లాహ్ ను సంతోషపరుస్తుంది.
2 - ఇది చెడును తొలగిస్తుంది.
3 - ఇది ఒక ముస్లింను చెడు నుండి రక్షిస్తుంది.
4 - ఇది మంచి పర్యవసనాన్ని మరియు ప్రతిఫలాన్ని తెస్తుంది.

జవాబు: లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ (అల్లాహ్ తప్ప వేరే ఆరాధ్యుడు లేడు) అత్తిర్మిజి మరియు ఇబ్నె మాజా హదీసు గ్రంధములు.

జవాబు: చనిపోయిన తర్వాత మమ్మల్ని తిరిగి బ్రతికించిన అల్లాహ్ కే సమస్త స్తోత్రములు, మరియు ఆయన వైపునకే మనమంతా మరలిపోవలసి ఉన్నది. [15] ముత్తఫఖున్ అలైహి

జవాబు: నాకు దీనిని (దుస్తులని) ధరింపజేసిన మరియు నా శక్తి సామర్ధ్యాల ప్రమేయం లేకుండా నాకు వాటిని ప్రసాదించిన ఆ అల్లాహ్ కే సమస్త స్తోత్రములు శోభిస్తాయి. [19] అబూ దాఊద్, తిర్మిజి, నసాయి హదీసు గ్రంధాలు

జవాబు: బిస్మిల్లాహ్ - అల్లాహ్ పేరుతో తిర్మిజి హదీసు గ్రంధము

జవాబు: ఓ అల్లాహ్ సమస్త స్తోత్రములు నీకే చెందును. నీవే నాకు వీటిని తొడిగించావు. దీని మేలును మరియు ఏ మేలు కొరకైతే ఇవి తయారు చేయబడ్డాయో ఆ మేలును నాకు ప్రసాదించమని నిన్ను వేడుకుంటున్నాను. అలాగే దీని కీడు నుండి మరియు ఏ కీడు కొరకైతే ఇవి తయారు చేయబడ్డాయో ఆ కీడు నుండి నీ శరణు వేడుకుంటున్నాను. అబూ దావుద్, అత్తిర్మిజీ హదీసు గ్రంధాలు

జవాబు: ఎవరైనా కొత్త వస్త్రాన్ని ధరిస్తూ ఉండగా మీరు చూసినప్పుడు, అతని కోసం ఇలా ప్రార్థించాలి: "తుబ్లీ వ యుఖ్లిఫుల్లాహు త'ఆలా" (మీరు దీనిని ధరించవచ్చు మరియు సర్వశక్తిమంతుడు మీకు ఇలాంటి మరొక దానిని కూడా ప్రసాదిస్తాడు). నీవు దానిని పాతవిగా చేయుదువు గాక మరియు అల్లాహ్ దానిని (మరో కొత్త దానితో) మార్చివేయు గాక. అబూ దావూద్ హదీసు గ్రంధము.

జవాబు: అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అఊదుబిక మినల్ ఖుబుసి వల్ ఖబాయిస్ (ఓ అల్లాహ్! నేను అశుద్ధ పురుష ,అశుద్ధ స్త్రీ జిన్నుల నుండి నీ శరణు వెడుతున్నాను) ముత్తఫఖున్ అలైహి

జవాబు: గుఫ్రానక్ - ఓ అల్లాహ్ నన్ను క్షమించు అబూ దావుద్, అత్తిర్మిజి హదీసు గ్రంధాలు

జవాబు: బిస్మిల్లాహ్ - అల్లాహ్ పేరుతో అబూ దావుద్, ఇంకా ఇతర హదీసు గ్రంధాలు

జవాబు: అష్హదు అల్లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వహదహూ లా షరీక లహూ వ అష్హదు అన్న ముహమ్మదన్ అబ్దుహూ వరసూలుహూ. వాస్తవానికి అల్లాహ్ తప్ప వేరొక ఆరాధ్యుడు లేడని, ఆయన ఒక్కడేనని, ఆయనకు సాటి ఎవ్వరూ లేరని నేను సాక్ష్యమిస్తున్నాను మరియు ముహమ్మద్ అల్లాహ్ యొక్క సందేశహరుడు మరియు ఆయన దాసుడు అని నేను సాక్ష్యమిస్తున్నాను. ముస్లిం హదీసు గ్రంధము.

జవాబు: బిస్మిల్లాహ్, తవక్కల్'తు అలల్లాహ్, వలా హౌల వలా ఖువ్వత ఇల్లా బిల్లాహ్. అల్లాహ్ పేరుతో (బయలుదేరుతున్నాను). నేను అల్లాహ్ నే నమ్ముకున్నాను. నష్టం చేకూర్చే శక్తి, ప్రయోజనం చేకూర్చే సామర్ధ్యం అల్లాహ్ కు తప్ప మరెవ్వరికి లేదు. అబూ దావుద్, అత్తిర్మిజి హదీసు గ్రంధాలు.

జవాబు: బిస్మిల్లాహి వలజ్'నా, వ బిస్మిల్లాహి ఖరజ్'నా, వ అలల్లాహి రబ్బనా తవక్కల్'నా. మేము అల్లాహ్ పేరుతో ప్రవేశించాము మరియు అల్లాహ్ పేరుతో బయటకు వెళ్ళాము మరియు మా ప్రభువుపైనే మేము నమ్మకం కలిగి ఉన్నాము. ఆ తరువాత ఇంటివారికి సలాం చేయాలి. అబూ దావూద్ ఉల్లేఖన.

జవాబు: అల్లాహుమ్మ ఇఫ్'తహ్ లీ అబ్'వాబ రహ్'మతిక. ఓ అల్లాహ్! నా కోసం నీ కారుణ్య ద్వారాలు తెలువుము.

జవాబు: "అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అస్'అలుక మిన్ ఫద్'లిక. ఓ అల్లాహ్! నీ శుభాల ద్వారా నేను నిన్ను అడుగుతున్నాను". ముస్లిం హదీసు గ్రంధము.

జవాబు: అదాన్ పలుకులనే మీరు కూడా మరలా పలుక వలెను (లోగొంతుతో రిపీట్ చేయవలెను). హయ్యా లస్సలాహ్, అలాగే హయ్యా లల్ ఫలాహ్ అని ముఅద్దిన్ పలికినప్పుడు మాత్రము, మీరు లాహౌల వలా ఖువ్వత ఇల్లా బిల్లాహ్ అని బదులు పలుక వలెను. ముత్తఫఖున్ అలైహి

జవాబు: ప్రవక్త ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) పై దరూద్ పంపవలెను. ముస్లిం హదీసు గ్రంధము. అల్లాహుమ్మ రబ్బ హాదిహి ద్దావతిత్తామ్మహ్, వస్సలాతిల్ ఖాయిమహ్, ఆతి ముహమ్మదనిల్ వసీలత వ ఫదీలత వ బఅసుహు మఖామ మ్మహ్మూదనిల్లదీ వాఅద్'తహు: ఈ సంపూర్ణ పిలుపునకు మరియు స్థాపించబడు నమాజునకు ప్రభువైన ఓ అల్లాహ్! ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారికి వసీలా మరియు 'ఫదీలా'ల అనుగ్రహాన్ని మరియు ఆయనకు వాగ్దానము చేసిన ఘనమైన మఖామే మహమూద్ ను ప్రసాదించుము (నిస్సందేహంగా నీవు నీ వాగ్దానాలకు భిన్నంగా వ్యవహరించవు). బుఖారీ హదీసు గ్రంధము.
అదాన్ మరియు ఇఖామతుల మధ్య దుఆ చేయవలెను ఎందుకంటే ఆ సమయంలో చేసే దుఆ తిరస్కరించబడదు.

జవాబు: 1 - ఆయతల్ కుర్సీ పఠనం : అల్లాహ్! ఆయన తప్ప మరొక ఆరాధ్య దేవుడు లేడు. ఆయన సజీవుడు, విశ్వవ్యవస్థకు ఆధార భూతుడు. ఆయనకు కునుకు రాదు మరియు నిదుర రాదు. భూమ్యాకాశాలలో ఉన్న సమస్తమూ ఆయనకు చెందినదే. ఆయన సమ్ముఖంలో - ఆయన అనుజ్ఞ లేకుండా - సిఫారసు చేయగల వాడెవడు? వారి ముందున్నదీ మరియు వారి వెనుక నున్నదీ అన్నీ ఆయనకు బాగా తెలుసు. మరియు ఆయన కోరితే తప్ప, ఆయన జ్ఞానవిశేషాలలో ఏ విషయమునూ వారు గ్రహించజాలరు. ఆయన కుర్సీ ఆకాశాలనూ మరియు భూమినీ పరివేష్ఠించి ఉన్నది. వాటి సంరక్షణ ఆయనకు ఏ మాత్రం అలసట కలిగించదు. మరియు ఆయన మహోన్నతుడు, సర్వోత్తముడు. [255] [సూరతుల్ బఖరహ్: 255వ ఆయతు] 2 - బిస్మిల్లా హిర్రహ్మా నిర్రహీమ్ (అనంత కరుణాప్రధాత మరియు ఆపార కృపాశీలుడైన అల్లాహ్ పేరుతో): {ఇలా అను: "ఆయనే అల్లాహ్! ఏకైకుడు. (1) అల్లాహ్ ఏ అవసరం లేనివాడు(నిరుపేక్షాపరుడు). (2) {ఆయనకు సంతానం లేదు (బిడ్డలను కనడు) మరియు ఆయన కూడా ఎవరి సంతానమూ (ఎవరికీ జన్మించిన వాడునూ) కాడు.} 3 {మరియు (సర్వలోకాలలో) ఆయనతో పోల్చదగినది ఏదీ లేదు. (4)} మూడుసార్లు. అనంత కరుణామయుడు అపార కరుణా ప్రధాత అయిన అల్లాహ్(a) పేరుతో(b) ఇలా అను: "నేను ఉదయ కాలపు ప్రభువు అయిన (అల్లాహ్) శరణు వేడుకుంటున్నాను.(1) ఆయన సృష్టించిన ప్రతిదాని కీడు నుండి. (2) మరియు చిమ్మచీకటి కీడు నుండి, ఎప్పుడైతే అది క్రమ్ముకుంటుందో! 3 మరియు ముడుల మీద మంత్రించి ఊదే వారి కీడు నుండి; 4 : అసూయాపరుడు అసూయచెందినప్పటి కీడు నుండి. 5 : మూడుసార్లు. అనంత కరుణామయుడు అపార కరుణా ప్రధాత అయిన అల్లాహ్ పేరుతో, ఇలా అను: "నేను మానవుల ప్రభువు (అల్లాహ్) ను శరణుకై వేడుకుంటున్నాను!(1) మానవుల చక్రవర్తి. (2) [2] మానవుల ఆరాధ్యదైవం (అయిన అల్లాహ్ యొక్క శరణు)! 3 కలతలు రేకెత్తించి తొలగిపోయేవాని కీడు నుండి; 4 ఎవడైతే మానవుల హృదయాలలో కలతలు రేకెత్తిస్తాడో!5 వాడు జిన్నాతులలోని వాడూ కావచ్చు లేదా మానవులలోని వాడూ కావచ్చు!6 మూడుసార్లు. 3 - ఓ అల్లాహ్ నీవే నా ప్రభువి. నీవు తప్ప నిజమైన ఆరాధ్యుడు ఎవడూ లేడు. నీవే నన్ను పుట్టించావు. నేను నీ దాసుడును. నేను నీకు చేసిన వాగ్దానానికి, నీతో చేసుకున్న ఒప్పందమునకు, శాయశక్తులా కట్టుబడి ఉన్నాను. నేను చేసిన కర్మల కీడునుండి నీ శరణు కోరుతున్నాను. నాపై ఉన్న నీ అనుగ్రహాలను ఒప్పుకుంటున్నాను, నేను చేసిన పాపములను ఒప్పుకుంటున్నాను, కనుక నన్ను క్షమించు. ఎందుకనగా నీవు తప్ప పాపములను క్షమించేవాడెవడూ లేడు. బుఖారీహదీసు గ్రంధము

జవాబు: బిస్మిక అల్లాహుమ్మ అమూతు వ అహ్యా (ఓ అల్లాహ్! నీ పేరుతోనే చనిపోతాను మరియు నీ పేరుతోనే బ్రతుకుతాను) ముత్తఫఖున్ అలైహి

జవాబు: బిస్మిల్లాహ్ (అల్లాహ్ పేరుతో)
ఒకవేళ ప్రారంభంలో బిస్మిల్లాహ్ చెప్పటం మరిచిపోతే, ఇలా దుఆ చేయ వలెను.
బిస్మిల్లాహ్ ఫీ అవ్వలిహీ వ ఆఖిరిహీ అబూ దావుద్, అత్తిర్మిజి హదీసు గ్రంధాలు

జవాబు: సమస్త స్తోత్రములు నన్ను తినిపించిన ఆ అల్లాహ్ కు చెందును, నా ఏ విధమైన కృషి, ఎలాంటి శక్తి లేకుండానే ఆయన నాకు ప్రసాదించాడు. అబూ దాఊదు మరియు ఇబ్నె మాజా మొదలైన హదీసు గ్రంధములు

జవాబు: ఓ అల్లాహ్! నీవు వారికి ఇచ్చిన దానిలో వారి కొరకు మరిన్ని శుభాలు కలుగజేయి. వారిని క్షమించు వారిని కరుణించు. దాన్ని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు.

జవాబు: అల్'హమ్'దులిల్లాహ్ నిస్సందేహంగా స్తోత్రములు అల్లాహ్ కొరకే శోభిస్తాయి.
3 - తుమ్మినవాని ప్రక్కన ఉన్న సోదరుడు లేదా సహచరుడు అతనితో ఇలా చెప్పాలి: "యర్'హముకల్లాహ్" (అల్లాహ్ మీపై దయ చూపుగాక).
దానికి బదులుగా తుమ్మినవారు ఇలా పలకాలి:
"యహ్'దీకుముల్లాహు వ యుస్లిహ్ బాలకుమ్" (అల్లాహ్ మీకు మార్గనిర్దేశం చేసి మీ పరిస్థితిని మెరుగుపరుచు గాక) బుఖారీ హదీసు గ్రంధము

జవాబు: సుబహానకల్లాహుమ్మ వ బిహమ్'దిక, అష్హదు అల్లా ఇలాహ ఇల్లా అన్త, అస్తగ్ఫిరుక వ అతూబు ఇలైక. ఓ అల్లాహ్ నీవు పరిశుద్ధుడివి మరియు నీ స్తుతులతో. నీవు తప్ప నిజ ఆరాధ్య దైవం లేడని నేను సాక్ష్యమిస్తున్నాను. నీతో మన్నింపును వేడుకుంటున్నాను మరియు నేను నీ వైపునకు పశ్చాత్తాపముతో మరలుతాను. అబూ దావూద్, తిర్మిజీ, నసాయి హదీసు గ్రంధాలు.

జవాబు: బిస్మిల్లాహ్, వల్'హమ్'దులిల్లాహ్ - సుబహానల్లదీ సఖ్ఖర లనా హాదా వమా కున్నా లహు ముఖ్రినీన్ వ ఇన్నా ఇలా రబ్బినా లముంఖలిబూన్. అల్'హమ్'దులిల్లాహ్, అల్'హమ్'దులిల్లాహ్, అల్'హమ్'దులిల్లాహ్, అల్లాహు అక్బర్, అల్లాహు అక్బర్, అల్లాహు అక్బర్. సుబహానక అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ జలమ్'తు నఫ్'సీ ఫగ్'ఫిర్'లీ, ఫఇన్నహు లా యగ్'ఫిర ద్దునూబ ఇల్లా అంత. అబూ దావూద్, అత్తిర్మిజి హదీసు గ్రంధాలు

జవాబు: అల్లాహు అక్బర్, అల్లాహు అక్బర్, అల్లాహు అక్బర్, సుబహానల్లదీ సఖ్ఖర లనా హాదా వమా కున్నా లహు ముఖ్రినీన్ వ ఇన్నా ఇలా రబ్బినా లముంఖలిబూన్. అల్లాహుమ్మ ఇన్నా నస్'అలుక ఫీ సఫరినా హాదా అల్'బిర్ వత్తఖ్'వా వ మినల్ అమల్ వా తర్'దా, అల్లాహుమ్మ హవ్విన్ అలైనా సఫరనా హాదా, వత్వి అన్న బఅదహు, అల్లాహుమ్మ అంత సాహెబు ఫిస్సఫర్, వ ఖలీఫతు ఫిల్ అహల్, అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అఊదుబిక మివ్వఅసాయి'సఫర్, వ క'అబతిల్ మంజర్, వ సూఇల్ ముంఖలిబ్ ఫిల్ మాలి వల్ అహల్.
ప్రయాణం నుండి ఇంటికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఈ దుఆయే చదివి మరియు ఇంకా ఇలా పలకాలి :

ఆయిబూన, తాఇబూన, ఆబిదూన, లిరబ్బినా హామిదూన్ (మేము వాపసు తిరిగి వచ్చేవారం, పశ్చాత్తాప పడేవారం, ఆరాధించేవారం, మా ప్రభువునే మేము స్తుతించేవారము). ముస్లిం హదీసు గ్రంధము

జవాబు: అస్'తౌదిఉకుముల్లాహ్ అల్లజీ లా తదీఉ వ దాఇఉహు. (నేను నీకు అల్లాహ్ కు అప్పగించుచున్నాను, ఆయనకు అప్పగించినది ఏదీ వృధాగా పోదు). అత్తిర్మిజి మరియు ఇబ్నె మాజా హదీసు గ్రంధం.

జవాబు: 'అస్తవుదిఉల్లాహ దీనక వ అమానతక వ ఖవాతీమ అమలిక' (నేను మీ ధర్మాన్ని, మీ విశ్వాసాన్ని మరియు మీ అంతిమ కర్మలను అల్లాహ్ కు అప్పగిస్తున్నాను). అహ్మద్ మరియు అత్తిర్మిజి మొదలైన హదీసు గ్రంధాలు.

జవాబు: లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వహదహు లాషరీకలహు లహుల్'ముల్'కు లహుమ్ హమ్'దు యుహ్'యీ వ యుమీతు వహువ హయ్యి లా యమూతు బియదిహిల్ ఖైర్, వహువ అలా కుల్లి షైఇన్ ఖదీర్. (అల్లాహ్ తప్ప నిజమైన ఆరాధ్యుడు ఎవడూ లేడు. ఆయన ఏకైకుడు, ఆయనకు భాగస్వాములు ఎవ్వరూ లేరు. రాజ్యాధికారము ఆయనదే, సకల స్తోత్రములు ఆయనకే శోభిస్తాయి. ఆయనే ప్రాణం పోసేవాడు మరియు ఆయనే ప్రాణం తీసేవాడును. ఆయన నిత్యుడు, ఆయనకు మరణం లేదు. ఆయన చేతిలోనే శుభాలన్నీ ఉన్నాయి. ఆయనే అన్నింటిపై అధికారం కలవాడు). అత్తిర్మిజి మరియు ఇబ్నె మాజా హదీసు గ్రంధములు

జవాబు: అఊదు బిల్లాహి మినష్'షయితా నిర్రజీమ్ (శాపగ్రస్తుడైన షైతాన్ నుండి అల్లాహ్ శరణు కోరుతున్నాను). ముత్తఫఖున్ అలైహి

జవాబు: జజాకల్లాహ్ ఖైర్ (అల్లాహ్ నీకు మంచి ప్రతిఫలాన్ని ప్రసాదించుగాక) తిర్మిజి హదీసు గ్రంధము

జవాబు: బిస్మిల్లాహ్ - అల్లాహ్ పేరుతో అబూ దావూద్ హదీసు గ్రంధము

జవాబు: అల్'హమ్'దు లిల్లాహ్ అల్లదీ బి నేమతిహీ తతిమ్మశ్'శాలిహాత్. (స్తుతులన్నీ ఆ అల్లాహ్ కే శోభిస్తాయి, ఆయన అనుగ్రహము ద్వారా శుభకార్యాలు పరిపూర్ణమవుతాయి). అల్ హాకిమ్ మరియు ఇతర హదీసు గ్రంధాలు.

జవాబు: అల్ హమ్'దు లిల్లాహి అలా కుల్లి హాల్' (అన్ని సందర్భాల్లోనూ స్తుతులన్నీ అల్లాహ్ కే శోభిస్తాయి) సహీహ్ అల్'జామయి

జవాబు: అస్సలాము అలైకుమ్ వ రహ్మతుల్లాహి వ బరకాతహు అని అభివాదము (సలాము) చేయవలెను
దానికి జవాబుగా వాఅలైకుమ్ అస్సలాము వ రహ్మతుల్లాహి వ బరకాతహు అని చెప్ప వలెను అత్తిర్మిజి, అబూ దావూద్ మొదలైన హదీసు గ్రంధములు

జవాబు: అల్లాహుమ్మ సయ్యిబన్ నాఫిఅహ్ (ఓ అల్లాహ్! ఈ వర్షాన్ని లాభదాయకమైనదిగా చేయి) బుఖారీ హదీసు గ్రంధము

జవాబు: మతర్'నా బి పద్'లిల్లాహి వ రహ్'మతిహీ (అల్లాహ్ అనుగ్రహంతో మరియు దయతో వర్షం కురిసింది) బుఖారీ మరియు ముస్లిం హదీసు గ్రంధము

జవాబు: అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అస్అలుక ఖైరహా వ అఊదు బిక మిన్ షర్రిహా (ఓ అల్లాహ్! నిశ్చయంగా నేను దాని మేలును కోరుకుంటున్నాను,దాని కీడు నుండి నీ శరణు వేడుకుంటున్నాను.) అబూ దావూద్ మరియు ఇబ్నె మాజహ్ హదీసు గ్రంధాలు

జవాబు: సుబహానల్లదీ యుస'బ్బిహు ర్రఅదు బిహమ్'దిహి వ మలాఇకతు మిన్ ఖీఫతిహీ (ఆయన అత్యంత పరిశుద్ధుడు, మేఘాలు సైతం ఆయన్ని స్తుతిస్తున్నాయి, దైవదూతలు కూడా ఆయనను భయభక్తులతో స్తుతిస్తున్నాయి.) ముఅత్తఅ మాలిక్

జవాబు: అల్'హమ్'దు లిల్లాహిల్లదీ ఆఫినీ మిమ్మా ఇబ్'తలాక బిహి వ ఫద్దల్'నీ అలా కసీరన్' మిమ్మన్ ఖలఖ తఫ్'దీలా (సర్వ స్తోత్రాలు ఆ అల్లాహ్ కే శోభిస్తాయి, ఎవరైతే నీవు దేనికైతే లోను చేయబడ్డావో దాని నుండి నన్ను ఆరోగ్యంగా ఉంచాడో మరియు ఆయన తన సృష్టిలో అనేకులపై నాకు ప్రాధాన్యతను వొసగాడు.) అత్తిర్మిజి హదీసు గ్రంధము:

జవాబు: మీలో ఎవరైనా తన సోదరునిలో అంటే స్వయంగా తనలో లేదా తన వద్దనున్న సంపదలో సంతోషం కల్గించే విషయం చూసినట్లయితే అతను ఆ సంపదలో శుభాలు ప్రసాదించమని అల్లాహ్ తో దుఆ చేయాలి, ఎందుకనగా దిష్టి తగులుతున్నది అనే మాట సత్యం. అత్తిర్మిజి మరియు ఇబ్నె మాజా హదీసు గ్రంధాలు

జవాబు: ‘అల్లాహుమ్మ సల్లి అలా ముహమ్మద్ వ అలా ఆలీ ముహమ్మద్, కమా సల్లయిత అలా ఇబ్రాహీమ వఅలా ఆలి ఇబ్రాహీమ ఇన్నక హమీదున్ మజీద్’ అల్లాహుమ్మ బారిక్ అలా ముహమ్మద్ వ అలా ఆలీ ముహమ్మద్ కమా బారక్త అలా ఇబ్రాహీమ వఅలా ఆలి ఇబ్రాహీమ ఇన్నక హమీదున్ మజీద్ (ఓ అల్లాహ్ !నీవు ఇబ్రాహీంను మరియు ఆయన కుటుంబాన్ని కరుణించినట్లుగానే ముహమ్మద్'ను మరియు ఆయన కుటుంబాన్నికరుణించు' నిశ్చయంగా స్తోత్రానికి అర్హుడవు, ఘనత గలవాడవు నీవే. 'ఓ అల్లాహ్! ఇబ్రాహీం పై ఆయన కుటుంబం పై శుభాలు కరుణించినట్లుగానే ముహమ్మద్' మరియు ఆయన కుటుంబంపై శుభాలు కురిపించు. నిశ్చయంగా స్తోత్రానికి అర్హుడవు, ఘనత గలవాడవు నీవే. ముత్తఫఖున్ అలైహి