Dualar və zikrlər qismi

Cavab: Peyğəmbər (Allahın salavatı və salamı onun üzərinə olsun) buyurur: "Rəbbini zikr edənlə zikr etməyənin məsəli, diri ilə ölünün məsəlinə bənzəyər". Hədisi əl-Buxari rəvayət etmişdir.
Çünki insan həyatının qimyəti, onun Uca Rəbbini zikr etdiyi miqdarı qədərdir.

Cavab: 1- ər-Rəhman Olan Allahın razılığı qazanılır.
2- Şeytanı qovur.
3- Müsəlmanı şərlərdən qoruyur.
4- Çoxlu əcr və savab hasil olur.

Cavab: «لا إله إلا الله» [Lə iləhə illə-l-lahu] "Allah­dan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur". Hədisi ət-Tirmizi və İbn Məca rəvayət etmişdir.

Cavab: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور» [Əlhəmdulilləhi-l-ləzi əhyənə bədə mə əmətənə və ileyhi-n-nuşur] "Bizi öldürdükdən sonra dirildən Allaha həmd olsun. (Ölüb dirildikdən sonra isə) qayı­dış Onadır". Hədisi əl-Buxari və Müslim rəvayət etmişdir.

Cavab: «الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة» [Əlhəmdulilləhi-l-ləzi kəsəni həzə (əs soubə) va razəqanihi min ğayri havlin minni va lə quvvətin] "Bunu (bu paltarı) mənə geyindirən və özüm heç bir qüdrət və güc sərf etmədən onu mənə bəxş edən Allaha həmd olsun!". Hədisi Əbu Davud, ət-Tirmizi və başqaları rəvayət etmişdir.

Cavab: «بسم الله» [Bismilləh] "Allahın adı ilə!". Hədisi ət-Tirmizi rəvayət etmişdir.

Cavab: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له» [Allahummə, ləkə-l-həmdu əntə kə­sovtənihi, əs'əlukə min xayrihi va xayri mə sunia ləhu va əuzu bikə min şərrihi va şərri mə sunia ləhu] "Allahım, Həmd Sənədir! Bunu mənə Sən geyindirdin. Onun xeyrini və onun istifadə­si­nin xeyrini Səndən dilə­yirik! Onun şərindən və onun istifadəsinin şərindən Sənə sığınırıq!". Hədisi Əbu Davud və ət-Tirmizi rəvayət etmişdir.

Cavab: Təzə paltar geyinən bir kimsə gördükdə onun üçün dua edib, belə deyirsən: «تُبْلِي ويُخلف الله تعالى» [Tubli və yuxlifullahu təalə] "(Bunu) köhnəldəsən, Uca Allah da yeni­sini versin!". Hədisi Əbu Davud rəvayət etmişdir.

Cavab: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» [Allahummə inni əuzu bikə minə-l-xubsi va-l-xabəis] "Allahım, pislikdən və pis əməllərdən (erkək və dişi cinlərdən) Sənə sığınıram!". Hədisi əl-Buxari və Müslim rəvayət etmişdir.

Cavab: «غفرانك» [Ğufranəkə] "(Allahım!) Məni bağışla!". Hədisi Əbu Davud və ət-Tirmizi rəvayət etmişdir.

Cavab: «بسم الله» [Bismilləh] "Allahın adı ilə!". Hədisi Əbu Davud və başqaları rəvayət etmişdir.

Cavab: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» [Əşhədu ən lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu va əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va Rasuluhu] "Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yox­dur, O təkdir, Onun şəri­ki yoxdur və şahid­lik edirəm ki, Muhəm­məd Onun qulu və elçisi­dir!". Bu hədisi Müslim rəvayət etmişdir.

Cavab: «بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله» [Bismilləh, təvakkəltu aləllahi va lə havlə va lə quvvatə illə billəhi] "Allahın adı ilə! Allaha təvəkkül etdim. Qüdrət və güc yalnız Allahdadir!". Hədisi Əbu Davud və ət-Tirmizi rəvayət etmişdir.

Cavab: «بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا» [Bismilləhi valəcnə va bismilləhi xaracnə va alə Rabbinə təvakkəlnə] "Allahın adı ilə girdik, Allahın adı ilə çıxdıq və Rəb­bimizə təvəkkül etdik!" (Bu zikri etdikdən) sonra (evə daxil olan şəxs) ailəsinə salam versin". Hədisi Əbu Davud rəvayət etmişdir.

Cavab: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» [Allahumməftəh liy əbvabə rahmətikə] "Allahım! Öz mərhəmət qapılarını mənim üçün aç!". Hədisi Müslim rəvayət etmişdir.

Cavab: «اللهم إني أسألك من فضلك» [Allahummə inni əsəlukə min fadlıkə] "Allahım! Sənin lütfündən di­ləyirəm". Hədisi Müslim rəvayət etmişdir.

Cavab: Azan səsini eşitdikdə müəzzinin dedikləri təkrarlayıram. Yalnız: «حي على الصلاة» و«حي على الفلاح» [Hayyə alə-s-saləti! Hayyə alə-l-fələhi] "Namaza tələsin!», «Nicat tapmağa tələsin!" sözlərinin əvəzinə: «لا حول ولا قوة إلا بالله» [Lə həulə va lə quvvətə illə billəhi] "Qüdrət və güc yalnız Allahdadir!» deyirəm. Hədisi əl-Buxari və Müslim rəvayət etmişdir.

Cavab: Peyğəmbərə (Allahın salavatı və salamı onun üzərinə olsun) sala­vat gətirirəm. Bu hədisi Müslim rəvayət etmişdir. və «اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القـائـمـة، آت محـمـدًا الـوسـيلة والفـضـيلـة، وابـعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته» [Allahummə Rabbə həzihi-d-də'vati-t-təmməti va-s-saləti-l qaiməti əti Muhəmmədəni-l-vasilətə va-l-fadılətə, vəbashu məqa­mən məhmudəni-l-ləzi va'adtəhu] "Bu tam dəvətin və qılınacaq namazın Rəbbi olan Allahım! Muhəmmədə vasitəçilik haqqı və fəzilət ver. Onu vəd etdiyin təriflənən mə­qama çatdır" deyirəm. Hədisi əl-Buxari rəvayət etmişdir.
Azanla iqamə arasında dua edirəm. Çünki azanla iqamə arasında edilən dua geri çevrilməz.

Cavab: 1- Kürsü ayəsini oxuyuram: «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ» [Allahu lə iləhə illə huva-l-hayyu-l-Qayyum lə təxuzuhu sinətun va lə naum ləhu mə fi-s-səməvati va mə fi-l-ardı mən zə-l-ləzi yəşfəu indəhu illə bi iznihi yaləmu mə beynə əydihim va mə xalfəhum va lə yuhıtunə bişeyin min ilmihi illə bimə şəə vasia kursiyyuhu-s-səməvati va-l-ardı va lə yəuduhu hıfzıhumə va huva-l-Aliyyul-Azım] ﴾Allah, Ondan başqa ilah yoxdur, (əbədi) Yaşayandır, (bütün yaratdıqlarının) Qəyyumudur. Onu nə mürgü, nə də yuxu tutar. Göylərdə və yerdə nə varsa, Ona məxsusdur. Onun izni olmadan Onun yanında kim havadarlıq edə bilər? O, (məxluqatın) gələcəyini və keçmişini bilir. Onlar Onun elmindən, Onun istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun Kürsüsü göyləri və yeri əhatə edir. Bunları qoruyub saxlamaq Ona ağır gəlmir. O, Ucadır, Uludur﴿. (əl-Bəqərə surəsi, ayə: 255). «بسم الله الرحمن الرحيم» [Bismilləhi-r-rahmənir-rahim] ﴾Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə﴿. 1- «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» [Qul huvallahu əhəd] ﴾De: “O Allah Təkdir!﴿. 2- «اللَّهُ الصَّمَدُ» [Allahu-s-saməd] ﴾Allah Möhtac deyildir﴿. 3- «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ» [Ləm yəlid valəm yuləd] ﴾O, nə doğub, nə doğulub,﴿. 4- «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ» [Valəm yəkun ləhu kufuvan əhəd] ﴾Onun bənzəri də yoxdur”﴿. Üç dəfə. «بسم الله الرحمن الرحيم» [Bismilləhi-r-rahmənir-rahim] ﴾Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə﴿. 1- «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» [Qul əuzu birabbi-l-fələq] ﴾De: Sığınıram sübhün Rəb­binə!﴿ 2- «مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ» [Min şərri mə xaləq] ﴾Məxluqatının şərindən﴿ 3- «وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ» [Vamin şərri ğasiqin izə vaqab] ﴾Çökən zülmətin şərindən﴿ 4- «وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ» [Vamin şərri-n-nəffəsəti fi-l-uqad] ﴾Düyünlərə üfürən (cadugər) qa­dın­la­rın şərindən﴿ 5- «وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» [Vamin şərri həsidin izə həsəd] ﴾Və həsəd apardığı zaman pa­xı­lın şə­rindən!﴿ Üç dəfə. «بسم الله الرحمن الرحيم» [Bismilləhi-r-rahmənir-rahim] ﴾Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə﴿. 1- «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» [Qul əuzu birabbi-n-nəs] ﴾De: “Sığınıram insanların Rəbbinə,﴿. 2- «مَلِكِ النَّاسِ» [Məliki-n-nəs] ﴾insanların Hökmdarına,﴿. 3- «إِلَهِ النَّاسِ» [İləhi-n-nəs] ﴾insanların məbuduna!﴿. 4- «مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ» [Min şərri-l-vasvasi-l-xannəs] ﴾Vəsvəsə verənin, (Allahın adı çəkiləndə isə hövlündən) geri çəkilən (şeytanın) şərindən﴿. 5- «الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ» [Əlləzi yuvasvisu fi suduri-n-nas](O şeytan) ki, insanların ürəklərinə vəsvəsə salır,﴿. 6- «مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ» [Minə-l-cinnəti va-n-nəs] ﴾cinlərdən də (olur), insanlardan da!﴿. Üç dəfə. «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» [Allahummə, əntə rabbi lə iləhə illə əntə, xaləqtəni va ənə abdukə, va ənə alə ah­dikə va vadikə mə-s-tətatu, əuzu bikə min şərri mə sanə'tu. Əbuu ləkə bini'məti­kə aleyyə, va əbuu bizənbi. Fəğfir li fə­ innə­hu lə yəğfiru-z-zunubə illə əntə] "Allahım! Sən mənim Rəbbimsən. Səndən başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur. Məni Sən yaratdın və mən Sənin qulunam. Sənə verdiyim vədi və əhdi bacardıqca yerinə yetirəcəyəm. Sənin yaratdıqlarının şərindən Sənə sığınıram. Mənə verilən neməti Sənə qaytarıram və öz günahlarımı etiraf edirəm. Məni bağışla. Səndən başqa günahları bağışlayan yoxdur!". Hədisi əl-Buxari rəvayət etmişdir.

Cavab: «باسمك اللهم أموت وأحيا» [Bismikə, Allahummə əmutu va əhyə] "Allahım! Sənin adınla ölür və dirili­rəm!". Hədisi əl-Buxari və Müslim rəvayət etmişdir.

Cavab: «بسم الله» [Bismilləh] "Allahın adı ilə!".
Əgər yeməyin əvvəlində deməyi unutsan:

«بسم الله في أوله وآخره» [Bismi-l-ləh fi əvvalihi va əxirihi] "Əvvəlində də, axırında da Allahın adı ilə!" de. Hədisi Əbu Davud və ət-Tirmizi rəvayət etmişdir.

Cavab: «الحمد لله الذي أطعمني هذا، ورزقنيه، من غير حول مني ولا قوة» [Əlhəmdu lilləhi-l-ləzi ət'aməni həzə va razəqanihi min ğayri havlin min­ni va lə quvvatin] "Bunu mənə yedirdən və özüm heç bir qüdrət və güc sərf etmədən onu mənə bəxş edən Allaha həmd olsun!". Hədisi Əbu Davud və İbn Məca rəvayət etmişdir.

Cavab: «اللـهم بـارك لهـم فيما رزقتهـم، واغـفر لهم وارحمهم» [Allahummə bərik ləhum fimə ra­zəqtəhum vəğfir ləhum vərhəmhum] "Allahım! Onlara verdiyin ruzini bərəkətli et, onları bağışla və onlara rəhm et!" Bu hədisi Müslim rəvayət etmişdir.

Cavab: «الحمد لله» [Əlhəmdulilləh] "Allaha həmd olsun".
Qardaşı və ya dostu isə, ona: «يرحمك الله» [Yərhəmukəllah] "Allah sənə rəhm etsin!" deməlidir.
O da, [Yərhəmukəllah] deyənə: «يهديكم الله ويصلح بالكم» [Yəhdiykumullahu və yuslihu bələkum] "Allah sizi doğru yola yönəltsin və işinizi avand etsin!" deməlidir. Hədisi əl-Buxari rəvayət etmişdir.

Cavab: "Məclisin kəffarəsi" duası aşağıdakldır: «سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك» [Subhanəkə Allahummə və bihəm­dik, əşhədu ən lə ilahə illə ənt, əstəğfirukə və ətubu ileyk] "Allahım! Sən pak və müqəddəssən! Sənə həmd olsun! Mən şahidlik edirəm ki, Sən­dən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Səndən bağışlan­ma diləyir və Sənə tövbə edirəm!". Hədisi Əbu Davud, ət-Tirmizi və başqaları rəvayət etmişdir.

Cavab: بسم الله، والحمد لله ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾، «الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» [Bismilləh. Əlhəmdulilləh. Subha­nəl-ləzi səxxara lənə həzə və mə kunnə lə­hu muqrinin. Və innə ilə Rabbinə ləmun­qalibun. Əlhəmdulilləh, əlhəmdulilləh, əl­həmdulilləh. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər. Subhanəkə Allahummə in­niy zaləmtu nəfsiy fəğfir liy, fəinnəhu lə yəğfiruz-zunubə illə ənt] "Allahın adı ilə! Allaha həmd olsun! ﴾Bunu bizə tabe edən [Allah] pak və müqəd­dəsdir. [Yoxsa] bizim ona gücümüz çat­mazdı. Şübhəsiz ki, biz Rəbbimi­zə qayıdacağıq﴿. Allaha həmd olsun! Allaha həmd olsun! Allaha həmd olsun! Allah ən Böyükdür, Allah ən Böyükdür, Allah ən Böyükdür. Allahım, Sən pak və müqəddəssən! Mən özümə zülm etdim. Məni bağışla! Şübhəsiz ki, günahları ancaq Sən bağışlayırsan". Hədisi Əbu Davud və ət-Tirmizi rəvayət etmişdir.

Cavab: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب، في المال والأهل» [Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər. ﴾Subhanəl-ləzi səxxara lənə həzə və mə kunnə ləhu muqrinin. Və innə ilə Rabbinə ləmunqalibun﴿ Alla­hummə in­nə nəs­əlukə fi səfərinə həzə əl-birra vət-təqva, və minəl aməli mə tərda. Allahum­mə həvvin aleynə səfəranə həzə vətvi an­nə budəhu. Allahummə əntəs-sahibu fis-səfəri vəl-xaliyfətu fil-əhli. Allahummə inniy əuzu bikə min vəsais-səfəri və kə­a­bətil-mənzari və suil-munqaləbi fil-mali vəl-əhl] "Allah ən Böyükdür, Allah ən Böyük­dür, Allah ən Böyükdür. «Bunu bizə tabe edən [Allah] pak və müqəd­dəsdir. [Yoxsa] bizim ona gücümüz çat­mazdı. Şübhəsiz ki, biz Rəb­bimi­zə qayıdacağıq». Allahım! Bu səfərimiz­də Səndən yaxşı­lıq, Allah qorxusu və razı qalaca­ğın əməl diləyirik. Alla­hım! Bu səfərimizi bi­zim üçün rahat et və onun uzaq­lığını bizə ya­xın et. Allahım! Səfərdə dost və ailə­miz üçün hami Sənsən. Allahım! Səfərin ağırlığın­dan, məyus edən mənzərədən, malda və ailədə xo­şa­gəl­məz dəyişik­likdən Sənə pənah aparıram".
Səfərdən qayıdanda isə, həmin duanı oxuyub aşağıdakı sözləri də buna əlavə etmək lazım­dır:
«آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون» [Ayibunə, taibunə, abidunə, li Rabbinə hamidun] "(Biz) geri dönənlər, tövbə edənlər, ibadət edənlər, Rəbbimizə həmd edənlərik!". Bu hədisi Müslim rəvayət etmişdir.

Cavab: «أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» [Əstəudiukumu-llahəl-ləzi lə tə­dıyu vədaiuhu] "Sizi (Özünə həvalə edilmiş) əmanətləri itməyən Allaha əmanət edirəm!". Hədisi ət-Tirmizi və İbn Məca rəvayət etmişdir.

Cavab: «أستودع الله دينك، وأمانتك، وخواتيم عملك» [Əstəudiu-llahə diynəkə və əmanə­təkə və xavatiymə aməlikə] "Sənin dinini, sədaqətini və əməllərinin aqibətini Allaha əmanət edirəm!". Hədisi İmam Əhməd, ət-Tirmizi və başqaları rəvayət etmişdir.

Cavab: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير» [Lə ilahə illəllahu vəhdahu lə şəri­kə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu, yuhyi və yumiytu və huvə həyyun lə yə­mutu, biyədi­hil-xayru və huvə alə kulli şeyin qadir] "Allahdan başqa haqq məbud yoxdur, O tək­dir, Onun şəri­ki yoxdur. Mülk Onundur və həmd Onadır! Dirildir və öldürür. O, diridir və ölməzdir. Xeyir onun əlindədir və O hər şeyə Qadirdir!". Hədisi ət-Tirmizi və İbn Məca rəvayət etmişdir.

Cavab: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» [Əuzu billəhi minəş-şeytanir-ra­cim] "Lənətlənmiş şeytandan Allaha sığını­ram!". Hədisi əl-Buxari və Müslim rəvayət etmişdir.

Cavab: «جزاك الله خيرا» [Cəzakəllahu xayran] "Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın!". Hədisi ət-Tirmizi rəvayət etmişdir.

Cavab: «بسم الله» [Bismilləh] "Allahın adı ilə!". Hədisi Əbu Davud rəvayət etmişdir.

Cavab:«الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» [Əlhəmdu-lilləhil-ləzi bini'mətihi tətim­mus-salihat] "Neməti sayəsində yaxşı işlər tamamlanan Allaha həmd olsun!". Hədisi Hakim və başqaları rəvayət etmişdir.

Cavab: «الحمد لله على كل حال» [Əlhəmdulilləhi alə kulli hal] "Hər bir halda Allaha həmd olsun!". Səhihul-Cəmi.

Cavab: Müsəlman deyir: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ» [Əssələmu aleykum va rahmətullahi va bərakətuhu] "Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti sizin üzərinizə olsun!".
Qardaşı da ona cavab verərək buyurur:
«وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ» [Va aleykum-s-sələm və rahmətullahi va bərakətuhu] "Sizin də üzərinizə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun!". Hədisi Əbu Davud, ət-Tirmizi və başqaları rəvayət etmişdir.

Cavab: «اللهم صيباً نافعاً» [Allahummə sayyibən nafi'an] "Allahım! (Bu yağışı) bol, faydalı et!". Hədisi əl-Buxari rəvayət etmişdir.

Cavab: «مطرنا بفضل الله ورحمته» [Mutirnə bi fadli-l-ləhi va rahmətihi] "Allahın lütfü və mərhəməti ilə bizə yağmur endirildi". əl-Buxari və Müslim.

Cavab: «اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها» [Allahummə inniy əs'əlukə xayrahə və əuzu bikə min şərrihə] "Allahım! Səndən onun (küləyin) xeyri­ni diləyirəm və onun şərindən Sənə sığını­ram!". Hədisi Əbu Davud və İbn Məca rəvayət etmişdir.

Cavab: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» [Subhənə-l-ləzi yusəbbihu-r-r'adu bi­həmdihi va-l-mələikətu min xiyfətihi] "Göy gurultusunun həmd edərək, məl­əklərin isə qorxusundan şəninə təriflər dediyi (Allah) pak və müqəddəsdir!". Hədisi İmam Malik "Muvatta" kitabında rəvayət etmişdir.

Cavab: «الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثيراً ممن خلق تفضيلاً» [Əlhəmdu lilləhi-lləzi afəniy mim­məbtəlakə bihi və fəddaləniy alə kəsiyrin mimmən xaləqa təfdiylən] "Sənə üz vermiş müsibətdən məni sala­mat edən və məni yaratdıqlarının çoxun­dan fə­zilətli edərək üstün tutan Allaha həmd olsun!". Hədisi ət-Tirmizi rəvayət etmişdir.

Cavab: Peyğəmbər (Allahın salavatı və salamı onun üzərinə olsun) demişdir: "Sizdən biriniz qardaşında, özündə yaxud malında xoşuna gəldiyi bir şey gördüyü zaman onun mübarəkli olması üçün dua etsin (maşallah, Bərəkallah kimi sözlər söyləsin). Cünki göz dəyməsi haqqdır". Hədisi İmam Əhməd, İbn Məcə və başqları rəvayət etmişdir.

Cavab: Peyğəmbərə (Allahın salavatı və salamı onun üzərinə olsun) salavat aşağıdakı kimi oxuyuram: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» [Allahummə salli alə Muhəmmədin va alə əəli Muhəmməd, kəmə salleytə alə İbra­himə va alə əəli İbrahimə, innəkə həmi­dun məcid. Allahummə bərik alə Muhəm­mədin va alə əəli Muhəmməd, kəmə bərak­tə alə İbrahimə va alə əəli İbrahimə, innəkə həmidun məcid] "Allahım! İbrahimə və İbrahimin ailə­sinə xeyir-dua verdiyin kimi, Muhəmmədə və Muhəmmədin ailəsinə də xeyir-dua ver! Şüb­həsiz ki, Sən Tərifəlayiqsən, Şan-şöh­rətlisən! Allahım! İbrahimə və İbrahimin ailəsinə bərə­kət verdiyin kimi, Muhəmmədə və Muhəmmə­din ailəsinə də bərəkət ver! Şübhəsiz ki, Sən Tərifəlayiqsən, Şan-şöh­rətlisən!". Hədisi əl-Buxari və Müslim rəvayət etmişdir.