Xaaju ñaan yi ak tudd Yàlla yi.

Yonnent bi yal na ko Yàlla dolli jàmm ak mucc neena: "misaalum kiy tudd Yàlla ak ki dul tudd Yàlla,mi ngi mel ni kuy dund ak ku dee" Buxaarii moo ko soloo
- Ndax dayob dundug nit ki mi ngi ci kem ni miy tudde Yàlla mu kawe mi"

1- Day gërëmloo Aji-yërëme ji
2- Day dàq Saytaane
3- Day aar jullit bi ci ay.
4- Te da ciy ame ak pay ak ub yool.

"Laa ilaaha illal Laahu" Tirmizii ak Ibn Maaja ñooko soloo

"Alhamdu lil-Laahil lazii ahyaanaa bahda maa amaatanaa wa ilayhin nuzuuru" Buxaari ak Muslim dёppóo nan ci.

"Alhamdu lil-Laahil lazii kasaanii haazas sawba wa razaxaniihi min xayri hawlin minnii walaa xuwwata" Abuu Daawuda ak Attirmizii soloo nan ko ak ñenéen

"Bismil Laahi" Attirmizii moo ko soloo

"Allaahumma lakal hamdu anta kasawtaniihi, as-aluka xayrahu wa xayra maa sanahta lahu, wa ahuuzu bika min sarrihi wa sarri maa sanahta lahu" Abuu Daawuda soloo nako ak Tirmiziiu ak ñeneen.

Boo gisee ken sol yeér bu bees danga koy ñanal, daal di wax: "Yal na nga ko ràppal te Yàlla wuutalal lako" َAbuu Daawuda moo ko soloo.

" Allaahumma innii ahuuzu bi ka mi nal xubusi wal xabaa-isi" Buxaari ak Muslim dёppoo na nu ci.

"Xufraanaka" Abuu Daawuda soloo nako ak Tirmiziiu ak ñeneen.

"Bismil Laahi" Abuu Daawuda soloo na ko ak ñeneen.

"Ashadu an laa ilaaha illal-Laahu wahdahu laa sariika lahu, wa ashadu anna Muhammadan habduhu wa rasuuluhu" Muslim moo ko soloo

"Bismil-Laahi, tawakkaltu halal Laahi, wa laa hawla wa laa xuwwata illaa bil-Laahi" Abuu Daawuda soloo nako ak Tirmizii ak ñeneen.

"Bismil-Laahi walajnaa, wa bismil-Laahi xarajnaa, wa halaa Rabbinaa tawakkalnaa" topp "mu nuyu waa kër gi" َAbuu Daawuda moo ko soloo.

"Allaahumma iftah lii abwaaba rahmatika" Muslim soloo nako

"Allaahumma innii as-aluka min fadlika" Muslim soloo nako.

Damay wax li nodd-kat bi di wax, ba mu des ci: "hayya halas salaati" ak "hayya halal falaahi" dama fay wax: "laa hawla wa laa xuwwata illaa bil-Laahi" Buxaari ak Muslim dёppoo na nu ci.

(Dangay julli ci Yónnent bi yà lna ko Yàlla dolli jàmm ak mucc) Muslim moo ko soloo Te nga wax: "Allaahumma Rabba haazihid dahwatit tàmmati, wassalaatil xaa-imati, aati Muhammadanil wasiilata walfadiilata, wabhashu maxaaman mahmuudanil lazii wahadtahu" Albuxaarii
Nga ñaan ci diggante nodd gi ak taxawal ga, ndax ñaan fa kenn du ko delloo

Jangàl Aayatul kursiyyi: "Allaahu laa ilaaha illa Huwal Hayyul xayyuumu laa taaxuzuhu sinatun walaa nawmun lahu maafis Samaawaati wa maa fil-Ardi man zal lazii yasfahu hinda huu illaa bi-iznihii yahlamu maa bayna aydiihim wa maa xalfahum wa laa yuhiituuna bi say-in min hilmihii illaa bimaa saa-a wasiha kursiyyuhus Samaawaaati wal-ardi wa laa ya-uuduhu hifsuhumaa wahuwal Haliyyul Hasiimu 255" Saaru Bàqara: 255 Te nga jàng: bismil-Laahir Rahmaanir Rahiimi "Xul huwal Laahu ahadun 1 Allahus Samadu 2 Lam ya lid wa lam yuulad 3 Wa lam yakun lahuu kufuwan ahadun 4" ñatti yoon Bismil-Lahir Rahmaanir Rahiimi "Xul ahuusu bi-Rabbil falaxi 1 Min sarri maa xalaxa 2 Wa min sarri xaasixin izaa waxaba 3 Wa min sarrin naffaasaati filhuxadi 4 Wa min sarri haasidin izaa hasada 5" ñatti yoon Bismil-Lahir Rahmaanir Rahiimi "Xul ahuuzu bi-Rabbin naasi 1 Malikin naasi 2 Ilaahin naasi 3 Min sarril waswaasil xannasi 4 Allazii yuwaswisu fii suduurin naasi 5 Minal jinnati wannaasi 6" ñatti yoon "Allaahumma Anta Rabbii laa ilaaha illaa Anta, xalaqtanii wa anaa habduka, wa anaa halaa hahdika wa wahdika maastatahtu, ahuuzu bika min sarri maa sanahtu, abuu-u laka bi nihmatika halayya, wa abuu-u bi zanbii, faxfir lii, fa-innahu laa yaxfirus sunuuba illaa Anta" Buxaarii moo ko soloo

"Bismikal Laahumma amuutu wa ahyaa" Buxaari ak Muslim dёppoo na nu ci.

"Bismil Laahi"
Booko fàttee sa tàmbali ga, nanga wax:
"Bismil-Laahi fii awwali hii wa aaxiri hii" Abuu Daawuda soloo nako ak Attirmizii.

"Alhamdu lil-Laahil lazii athamanii haazaa wa razaxa niihi min xayri hawlin mi nnii wa laa xuwwata" Abuu Daawuda ak Ibn Maaja ñooko soloo ak ñeneen

"Allaahumma baarik lahum fii maa razaxtahum, waxfir lahum warhamhum" Muslim moo ko soloo.

"Alhamdu lil-Laahi"
Te na ko mbokkam mi wax wala àndandoo am:
"yarhamukal Laahu"
Bu ko ko waxee, na wax: "yahdiikumul Laahu wa yuslihu baalakum" Buxaarii moo ko soloo

"Subhaanakal Laahumma wa bi hamdi ka, ashadu an laa-ilaaha illaa Anta, astaxfiru ka wa atuubu ilay ka" Abuu daawuda ak Attirmizii soloo nan ko ak ñeneen

Bismil-Laahi, walhamdu lil-Laahi "Subhaanal lazii sàqara lanaa haazaa wa maa kunnaa lahu muqririina 13 wa innaa ilaa Rabbinaa la munxalibuuna 14", "Alhamdu lil-Laahi, alhamdu lil-Laahi, alhamdu lil-Laahi, Allaahu akbaru, Allaahu akbaru, Allaahu akbaru, subhaanakal Laahumma innii salamtu nafsii faxfirlii, fa-innahu laa yaxfiruz zunuuba illaa Anta" Abuu Daawuda soloo nako ak Attirmizii.

Allaahu akbaru, Allaahu akbaru, Allaahu akbaru "Subhaanal lazii sàqara la naa haazaa wa maa kunnaa lahuu muqriniina 13 wa innaa ilaa Rabbinaa la munxalibuuna 14", Allahumma innaa nas-aluka fii safarinaa haazal birra wattaqwaa wa minal hamali maa tardaa, Allaahumma hawwin halaynaa safaranaa haazaa, watwi lanaa buhdahu, Allaahumma Antas saahibu fissafari, wal Xaliifatu fil-ahli, Allaahumma, inni ahuuzu bika min wahsaa-is safari, wa ka-aabatil mansari, wa suu-il minxalabi, filmaali wal-ahli"
Bu waññikoo waxaat leen, te teg ca:
"Aayibuuna, taa-ibuuna, haabiduuna, li-Rabbinaa haamiduuna" Muslim moo ko soloo

"Astawdihukulmul Laahul lazii laa tadiihu wadaa-ihuhu" Ahmat ak Ibn Maaja ñooko soloo.

"Astawdihul Laahu diinaka, wa amaanataka, wa xawaatiima hamalika" Ahmat ak Attirmiziu soloo nan ko.

"Laa-ilaaha ilal-Laahu wahdahu laa sariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyii wa yumiitu, wa huwa hayyun laa yamuutu, bi yaddihil xayru, wa huwa halaa kulli say-in xadiirun" Attirmizii ak Ibn Maaja ñooko soloo

"Ahuuzu bil-Laahi minas Saytaanir rajiimi" Buxaari ak Muslim dёppoo na nu ci.

Yàl na la Yàlla fay yiw. Attirmizii moo ko soloo

"Bismil Laahi" َAbuu Daawuda moo ko soloo.

"Cant ñeelna Yàlla mi nga xam ne ci ay xéewalam la yu baax yi di mate" Haakim moo ko soloo ak ñeneen.

"Santnaa Yàlla ci gépp anam" Sahiihul jaamih

Jullit bi day wax: "Assalaamu halaykum wa rahmatul Laahi wa barakaatuhu"
Mbokkam mi dakoy deloo nuyoo ne ko: "wa halaykumus salaam wa rahmatul Laahi wa barakaatuhuu" Mi ngi si Attimizii ak Abuu Dawawuda ak ñeneen

"Allaahumma sayyiban naafihan" Albuxaarii

"Tawalees nanu ci ngëneelu Yàlla ak yërmàndeem" Albuxaarii ak Muslim

"Yàlla maa ngi lay ñaan yiwam di la muslu ci ayam" Abuu Daawuda ak Ibn Maaja ñooko soloo.

"Tudd naa sellug ki dënnu yi di sabbaal ci di ko sant, ak Malaaka yi itam ngir ragal ko" Muwatta Maalik

"Maa ngi sant Yàlla mi ma musal si limu la nattu, mu gënale ma ci ñu bari ci lim bind" Attirmizii moo ko soloo

ñëw na ci Hadiis: "bu kenn gisee lu ko yéem ci mbokkam wala ci boppam, wala ci alalam, [na ñaan baarke], ndax bët dëgg la" Ahmat ak Ibn Maaja ñoo ko soloo ak ñeneen

"Allaahumma salli halaa Muhammadin wa halaa aali Muhammadin, kamaa sallayta halaa Ibraahiima, wa halaa aali Ibraahiima, innaka Hamiidun Majiidun, Allaahumma baarik halaa Muhammadin wa halaa aali Muhammadin, kamaa baarakta halaa Ibraahiima, wa halaa aali Ibraahiima, innaka Hamiidun Majiidun" Buxaari ak Muslim dёppoo na nu ci.