IGICE CYEREKERANYE N'UBUSABE NO GUSINGIZA ALLAH.

Igisubizo: Intumwa y'Imana (Imana iyihe amahoro n'imigisha) yaravuze iti: “Urugero rw'usingiza Imana n'utayisingiza, ni nk'urugero rw'umuzima n’umupfu.” Yakiriwe na Bukhari.
Ibi ni ukubera ko agaciro k'umuntu gashingira ku buryo asingiza Allah Nyirubutagatifu.

Igisubizo: 1- Bishimisha Allah.
2- Byirukana Shitani.
3- Birinda umuyisilamu ibibi.
4- Bituma abona ingororano n'ibihembo.

Igisubizo: Ni LA ILAHA ILALLAH: Nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah. Yakiriwe na Tirmidhi na Ibun Madjah.

"ALHAMDULILLAH LADHI AH'YANA BA'ADA MA AMATANA WA ILAY'HI NUSHUR: Nihashimwe Allah we udusubije ubuzima nyuma y'uko twari mu marenga y'urupfu kandi iwe niho tuzasubira." Hadith yemeranyijweho na Bukhari na Muslim.

Igisubizo: "ALHAMDULILLAHI LADHI KASANI HADHA THAWUBA, WA RAZAQANIHI MIN GHAYRI HAWLI MINI WALA QUWAT: Nihashimwe Allah we unshoboje kwambara uyu mwambaro akaba yawumpaye nk'ingabire ye nta bubasha ndetse n'ubushobozi mfite." Yakiriwe na Abu Dawudi na Tirmidhi ndetse n'abandi.

Igisubizo: "BISMILLAH: Ku izina rya Allah". Yakiriwe na Tir'midhi.

"ALLAHUMA LAKAL HAMDU AN’TA KASAWUTANIIHI, AS’ALUKA KHAYRAHU WAKHAYRA MA SWUNIA LAHU, WA AUDHUBIKA MIN SHARIHI WA SHARI MA SWUNIA LAHU: Nyagasani Mana ishimwe ni iryawe wowe uwunyambitse, ndagusaba ibyiza byawo n’ibyiza wakorewe, unandinde ibibi byawo n’ibibi wakorewe.” Yakiriwe na Abu Daud na Tirmidhi.

Igihe ubonye uwambaye umwambaro mushya, umusabira ubusabe bugira buti: "TUB'LII WA YUKH'LIFULLAHA TA'ALA: Uzawusane ndetse Allah azakuguraniremo umwiza." Yakiriwe na Abu Dawudi.

"ALLAHUMA INI AUDHU BIKA MINAL KHUBUTHI WAL KHABAITH." Bisobanuye ngo: "Mana Nyagasi, nkwikinzeho ngo undinde amashitani y'amagabo n'amashitani y'amagore." Hadith yemeranyijweho na Bukhari na Muslim.

Igisubizo: "GHUF'RANAKA: Nyagasani, imbabazi zawe!" Yakiriwe na Abu Dawud na Tirmidhi.

Igisubizo: "BISMILLAH: Ku izina rya Allah". Yakiriwe na Abu Dawud n'abandi.

"ASH'HADU AN LA ILAHA ILA LLAH WAH'DAHU LA SHARIKA LAHU, WA ASH'HADU ANA MUHAMADAN AB'DUHU WA RASULUHU: Ndahamya ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Imana imwe rukumbi Allah, yo idafite uwo babangikanye, nkanahamya ko Muhamadi ari umugaragu wayo akaba n'intumwa yayo." Yakiriwe na Muslim.

Igisubizo: "BISMILLAHI TAWAKALTU ALA LLAHI WALA HAWLA WALA QUWATA ILA BILAH: Ku izina rya Allah, niringiye Allah kandi nta bushobozi cyangwa se imbaraga uretse gushobozwa na Allah." Yakiriwe na Abu Dawud na Tirmidhi.

"BISMILLAHI WALADJ'NA WA BISMILLAHI KHARADJ'NA, WALALLAHI RABUNA TAWAKAL'NA: Ku izina rya Allah turagarutse, no ku izina rya Allah twari twasohotse, kandi Allah Nyagasani ni we twiringiye." Yakiriwe na Abu Dawudi.

Igisubizo:"ALLAHUMA F'TAH LI AB'WABA RAH'MATIKA: Mana Nyagasani nyugururira imiryango y'impuhwe zawe." Yakiriwe na Muslim.

Igisubizo: "ALLAHUMA INI AS'ALUKA MIN FADHW'LIKA: Mana Nyagasani ndagusaba ingabire zawe."

Igisubizo: Nsubiramo amagambo umuhamagazi yavuze usibye: "HAYA ALA SWALATI: Mwitabire Iswala", "HAYA ALAL FALAH: Mwitabire umunezero", niho mvuga nti: "LA HAWULA WALA QUWATA ILA BILLAH: Nta bubasha nta n'ubushobozi usibye ko ari ugushobozwa na Allah." Hadith yemeranyijweho na Bukhari na Muslim.

Igisubizo: Ni ugusabira imigisha Intumwa y'Imana (Imana iyihe amahoro n'imigisha). Yakiriwe na Muslim. ALLAHUMA RABA HADHIHI DAAWATI TAMAT, WASWALATUL QAIMAT, ATI MUHAMADA AL WASILATA WAL FADHWILATA WABAATH’HU MAQAMAN MAHMUDAN ALADHI WAADITAHU) “Mana Nyagasani w’uyu muhamagaro utunganye, n’isengesho rigiye gukorwa, ha Muhamadi urwego rwo hejuru rushoboka, n’ibyiza, unamuzamure mu rwego rwubahitse wamusezeranyije” Yakiriwe na Bukhari.
Hanyuma hagati y'umuhamagaro mukuru (Adhana) n'umuto (Iqamat), muri icyo gihe ubusabe ntibusubizwa inyuma.

Igisubizo: Nsoma Ayatul Kur'siy. "ALLAHU LA ILAHA ILA HUWAL HAYUL QAYUM, LA TA'AKHUDHUHU SINATUN WALA NAWM, LAHU MA FI SAMAWATI WAMA FIL AR'DHWI, MAN DHA LADHI YASH'FA'U IN'DAHU ILA BI IDHINIHI, YA'ALAMU MA BAYNA AYDIHIM WAMA KHAL'FAHUM, WALA YUHITWUNA BISHAY'IN MIN IL'MIHI ILA BIMA SHA'A, WASI'A KUR'SIYUHU SAMAWATI WAL AR'DHWA, WALA YA'UDUHU HIF'DHWUHUMA WA HUWAL ALIYUL ADHWIIM: Allah (ni we Mana y’ukuri) nta yindi mana ikwiye gusengwa by’ukuri uretse We, Uhoraho (Nyirubuzima bwuzuye buzira inenge), Uwigize, akanabeshaho ibiriho byose. Ntafatwa no guhunyiza habe n’ibitotsi. Ibiri mu birere n’ibiri mu isi ni ibye. Ni inde wagira uwo avuganira iwe uretse ku burenganzira bwe? Azi ibyababayeho (ku isi) n’ibizababaho (ku mperuka). Kandi nta n’icyo bamenya mu bumenyi bwe uretse icyo ashaka. Kursiyu ye ikwiriye ibirere n’isi, kandi ntananizwa no kubirinda (ibirere n’isi). Ni na We Uwikirenga, Uhambaye." Al Baqarat: 255. Warangiza ugasoma aya magambo: BISMILLAHI RAH'MAN RAHIIM: Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi. QUL HUWALLAHU AHAD: Vuga (yewe Muhamadi) uti “We ni Allah, umwe Rukumbi,” ALLAHU SWAMAD: Allah, Uwishingikirizwa, LAM YALID WA LAM YULAD: Ntiyabyaye kandi ntiyanabyawe, WA LAM YAKUN LAHU KUF'WAN AHAD: Ndetse nta na kimwe ahwanye na cyo. Inshuro eshatu. Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi. QUL AUDHU BIRABIL FALAQ: Vuga uti nikinze kuri nyagasani w'igitondo. (1) MIN SHARI MA KHALAQA: Andinde ikibi cy'ibyo yaremye.(2) WA MIN SHARI GHASIQIN IDHA WAQABA: Anandinde ikibi cy'ijoro ryijimye iyo rigwa. (3) WA MIN SHARI NAFATHATI FIL UQADI: Anandinde ikibi cy’abarozikazi bahuha ku mapfundo. (4) WA MIN SHARI HASIDINI IDHA HASADA: Ndetse anandinde inabi y’umunyeshyari igihe arigize. (5) Inshuro eshatu. Ku izina rya Allah, Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi. QUL AWUDHU BIRABI NASI: Vuga (yewe Muhamadi) uti “Niragije (Allah), Nyagasani w’abantu,” MALIKI NASI: Umwami w’abantu, ILAHI NASI: Imana y’abantu, MIN SHARIL WAS'WASIL KHANAS: Ngo andinde ububi bwa (shitani) yoshya gukora ibibi, nyuma ikabireka (igihe umuntu yibutse Allah),” ALADHI YUWAS'WISU FI SWUDURINASI: Yoshya imitima y’abantu gukora ibibi; MINAL DJINATI WA NASI: “Yaba (shitani) yo mu majini cyangwa mu bantu.” Inshuro eshatu. "ALLAHUMA ANTA RABI LA ILAHA ILA ANTA KHALAQ'TANI WA ANA AB'DUKA, WA ANA ALA AH'DIKA WA WA'DIKA MASTATWA'ATU, AUDHU BIKA MIN SHARI MA SWANA'ATU, ABUU- U LAKA BINI'IMATIKA ALAYA WA ABUU- U BIDHANBII FAGH'FIR LII, FA INAHU LA YAGH'FIRU DHUNUBA ILA ANTA: "Mana ni Wowe Nyagasani wanjye. Nta yindi mana ibaho itari wowe. Warandemye nanjye ndi umugaragu wawe. Nubahiriza isezerano ryawe n’ibyo nakwemereye uko nshoboye kose. Nkwikinzeho ngo undinde ibibi nakoze. Nemera inema zawe kuri njye, ndetse nemera ibyaha byanjye; none mbabarira kuko nta wundi ubabarira ibyaha utari Wowe". "Uyavuze ku manywa ayafitiye icyizere, apfuye kuri uwo munsi mbere y’uko bugoroba, aba ari umwe mu bantu bo mu ijuru. N’uyavuze mu ijoro ayafitiye icyizere, maze agapfa butaracya, aba ari umwe mu bantu bo mu ijuru.” Yakiriwe na Bukhari.

“BIS’MILLAHI ALLAHUMA AMUTU WA AH’YA: Ku izina rya Allah, Mana Nyagasani mvuye mu buzima (ndasinziriye) kandi ndongera ngaruke mu buzima." Hadith yemeranyijweho na Bukhari na Muslim.

Igisubizo: "BISMILLAH: Ku izina rya Allah."
Iyo wibagiwe mu ntangiriro uravuga uti:

"BISMILLAH FI AWALIHI WA AKHIRIHI: Ku izina rya Allah mu ntangiriro no mu mpera." Yakiriwe na Abu Daud na Tirmidhi.

Igisubizo: "ALHAMDULILLAHI LADHI ATW'AMANI HADHA WA RAZAQANIHI MIN GHAYRI HAWLI MINII WA LA QUWAT: Ikuzo n'ishimwe ni ibya Allah we wampaye aya mafunguro, akayanshoboza nta bubasha cyangwa se ubushobozi mfite. Yakiriwe na Abu Dawud na Ibun Madjah ndetse n'abandi.

"ALLAHUMA BARIK LAHUM FIMA RAZAQ'TAHUM, WAGH'FIR LAHUM, WAR'HAM'HUM: Mana Nyagasani bahe umugisha mu byo wabafunguriye, unabababarire kandi ubagirire impuhwe." Yakiriwe na Muslim.

Igisubizo: "AL HAMDULILLAH: Ikuzo n'ishimwe ni ibya Allah."
Umuvandimwe we cyangwa se umuvandimwe we umuri iruhande iyo amwumvise aramubwira ati:
"YAR'HAM'KALLAH: Allah akugirire impuhwe."
Nawe akamusubiza ati:
"YAHDIIKUMULLAH WA YUSW'LIH BALAKUM: Allah namwe abayobore kandi abatunganyirize ibyanyu." Yakiriwe na Bukhari.

"SUBUHANAKA ALLAHUMA WABIHAMDIKA, ASHAHADU AN LA ILAHA ILA AN’TA, ASTAGH’FIRUKA WA ATUBU ILAYKA: Ubutagatifu Ni ubwawe Mana n’ishimwe ni iryawe, Ndahamya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa uretse Wowe, nkwicujijeho ndetse nsabye imbabazi zawe. Yakiriwe na Abu Dawudi na Tirmidhi ndetse n'abandi.

Igisubizo: BISMILLAH, WAL HAMDULILLAH {SUB'HANA LADHI SAKHARA LANA HADHA WAMA KUNA LAHU MUQ'RINIINA WA INA ILA RABINA LAMUNQALIBUNA}; AL HAMDULILLAH, ALHAMDULILLAH, AL HAMDULILLAH, ALLAH AKBAR, ALLAH AKBAR, ALLAH AKBAR. SUB'HANAKA LLAHUMA INI DHWALAM'TU NAF'SII FAGH'FIR LII, FA INAHU LA YAGH'FIRU DHUNUBA ILA AN'TA: Ku izina rya Allah, ikuzo n'ishimwe ni ibya Allah {Ubutagatifu ni ubwa Allah, We watworohereje ibi; kandi ntitwari kubyishoborera. Kandi kwa Nyagasani wacu ni ho tuzasubira.” Ikuzo n'ishimwe ni ibya Allah, ikuzo n'ishimwe ni ibya Allah. ikuzo n'ishimwe ni ibya Allah. Allah asumba byose, Allah asumba byose, Allah asumba byose. Ubutagatifu ni ubwawe Nyagasani narihemukiye, bityo mbabarira, kubera ko nta wundi ubabarira ibyaha utari wowe. Yakiriwe na Abu Dawud na Tirmidhi.

Igisubizo: "ALLAH AKBAR, ALLAH AKBAR, ALLAH AKBAR, SUB'HANA LADHI SAKHARA LANA HADHA WAMA KUNA LAHU MUQ'RINIINA WA INA ILA RABINA LAMUNQALIBUNA. ALLAHUMA INA NAS'ALUKA FI SAFARINA HADHA AL BIRA WA TAQ'WA, WA MINAL AMALI MA TAR'DHWA. ALLAHUMA HAWIN ALAYNA SAFARANA HADHA, WATW'WI ANA BU'UDAHU. ALLAHUMA ANTA SWAHIBU FI SAFARI WAL KHALIFATU FIL AH'LI. ALLAHUMA INI AUDHUBIKA MIN WA'ATHA-I SAFARI, WA KA-ABATIL MAN'DHWARI, WA SU-IL MUN'QABALI FIL MALI WAL AH'LI: Allah asumba byose, Allah asumba byose, Allah asumba byose. Ubutagatifu ni ubwa Allah, We watworohereje ibi tutari kubyishoborera, kandi kwa Nyagasani wacu ni ho tuzasubira. Mana Nyagasani turagusaba muri uru rugendo rwacu ibyiza no kugutinya, no gukora ibikorwa wishimira. Mana Nyagasani tworohereze uru rugendo, unaruduhinire rube rugufi. Mana Nyagasani ni wowe Muherekeza mu rugendo, n'umusigire ku banjye nsinze mu rugo. Mana Nyagasani nkwikinzeho ngo undinde imvune z'urugendo n'indoro mbi, ndetse n'iherezo ribi mu mutungo no mu muryango."
N'iyo ahindukiye avuye mu rugendo avuga ya magambo, ukanongeraho agira ati:
"AYIBUNA, TAIBUNA, ABIDUNA, LIRABINA HAMIDUNA: Turagarutse, twicuza, turi abagaragu, kandi dusingiza Nyagasani wacu." Yakiriwe na Muslim.

"ASTAW'DIUKUMULLAH ALADHI LA TADWI'U WADA'IUHU: Mbasezeyeho mbaragiza Allah we utajya atererana abe n'ibye." Yakiriwe na Tirmidhi na Ibun Madjah.

"ASTAW'DIULLAH DINAKA, WA AMANATAKA, WA KHAWATIMA AMALIKA: Ngusezeye ngusabira ku Mana ko wakomeza idini ryawe, no gucunga indagizo kwawe, n'iherezo ry'ibikorwa byawe." Yakiriwe na Ahmad na Tirmidhi.

Igisubizo: LA ILAHA ILALLAHU WAH'DAHU LA SHARIKA LAHU, LAHUL MUL'KU WA LAHUL HAMDU, YUH'YI WA YUMITU, WA HUWA HAYU LA YAMUTU, BIYAD'HIL KHAYR, WA HUWA ALA KULI SHAY'IN QADIIR: Nta yindi mana ibaho ikwiye gusengwa mu kuri uretse Allah we wenyine utagira uwo babangikanye, we wihariye ubutware bwose, ni nawe wihariye ishimwe ryuzuye, ni nawe utanga ubuzima n'urupfu kandi ni we Uhoraho udapfa, ibyiza byose biri mu kuboko kwe kandi afite ubushobozi kuri buri kintu." Yakiriwe na Tirmidhi na Ibun Madjah.

“AUDHU BILAHI MINA SHAY’TWANI RADJIIM, BISMILAHI RAH’MANI RAHIM.” Nikinze ku mana ngo indinde Shitani wavumwe, ku izina ry’Imana Nyirimpuhwe Nyirimbabazi." Byemejwe na Bukhari na Muslim.

Igisubizo: "DJAZAKALLAHU KHAYRAN: Allah aguhe ibyiza." Yakiriwe na Tirmidhi.

Igisubizo: "BISMILLAH: Ku izina rya Allah." Yakiriwe na Abu Daudi.

Igisubizo: "ALHAMDULILLAH LADHI BI NI'IMATIHI TATIMU SWALIHATI: Ugushimwa n'ugusingizwa ni ibya Allah we ku bw'inema ze ibikorwa byiza bigerwaho." Yakiriwe na Al Hakim ndetse n'abandi.

Igisubizo: "AL HAMDULILLAHI ALA KULI HALI: Ugushimwa n'ugusingizwa ni ibya Allah ibihe byose, mu buryo ubwo ari bwo bwose." Yavuzwe mu gitabo Swahihul Djami'u.

Igisubizo: Umuyisilamu asuhuzanya agira ati: "ASALAMU ALAYKUM WA RAHMATULLAHI WA BARAKATUH: Amahoro, impuhwe, n'imigisha bya Allah bibe kuri mwe."
Uwo asuhuje nawe akamusubiza ati:
WA ALAYKUM SALAMU WA RAHMATULLAHI WA BARAKATUH: Namwe amahoro, impuhwe, n'imigisha bya Allah bibabeho. Yakiriwe na Tirmidhi na Abu Dawud ndetse n'abandi.

Igisubizo: ALLAHUMA SWAYIBAN NAFIAN: Nyagasani Mana utugushirize imvura ifite umumaro." Yakiriwe na Bukhari.

Igisubizo: MUTWIR'NA BIFADW'LILLAH WA RAHMATIHI: Duhawe imvura ku bw'ingabire za Allah n'impuhwe ze." Yakiriwe na Bukhari na Muslim.

Igisubizo: "ALLAHUMA INI AS'ALUKA KHAYRAHA WA AUDHU BIKA MIN SHARIHA: Mana Nyagasani ndagusaba ngo umpe ibyiza biri muri uyu muyaga kandi nkwikinzeho ngo undinde ibibi biwurimo. Yakiriwe na Abu Dawud na Ibun Madjah.

Igisubizo: SUB'HANA LADHI YUSABIHU RA'ADU BIHAMDIHI WAL MALAIKATU MIN KHIFATIHI: Ubutagatifu ni ubwa Allah we inkuba n'abamalayika bamusingiza kubera kumutinya." Yakiriwe mu gitabo Muwatwa-u cya Imam Malik.

"ALHAMDULILLAH LADHI A'FANI MIMA BTALAAKA BIHI WA FADWALANI ALA KATHIIRIN MIMAN KHALAQA TAF'DWILAN: Nihashimwe Allah wandinze ibyo yakugerageresheje akanandutisha byinshi mu byo yaremye." Yakiriwe na Tir'midhi.

Igisubizo: Ni Hadithi igira iti: "Umwe muri mwe nabona kuri mugenzi we cyangwa kuri we ubwe, cyangwa se mu mutungo we ikimushimishije azamusabire imigisha ituruka kwa Allah, kubera ko ikijisho ari ukuri." Yakiriwe na Tirmidhi na Ibun Madjah.

Igisubizo: “ALLAHUMA SWALI ALA MUHAMADI WA ALA ALI MUHAMADI KAMA SWALAY’TA ALA IBRAHIM WA ALA ALI IB’RAHIMA WA BARIKI ALA MUHAMADI WA ALA ALI MUHAMADI KAMA BARAKTA ALA IB’RAHIM WA ALA ALI IBRAAHIM, INAKA HAMIDUN MADJIID.” Bisobanuye ngo: "Mana ha amahoro n’imbabazi Muhamad n’umuryango we, nkuko wabihaye Intumwa y’Imana Ibrahim n’umuryango we. Unahe Muhamad imigisha n’umuryango we, nkuko wayihaye Intumwa y’Imana Ibrahim n’umuryango we. Ni wowe Nyirugushimwa Nyirikuzo." Yemeranyijweho na Bukhari na Muslim.