Avsnittet om åkallelser och åminnelser

S: Profeten ﷺ sa: "Liknelsen av den som minns sin Herre och den som inte minns sin Herre är liknelsen av en levande och en död" (återberättad av al-Bukhari).
- Anledningen till detta är att det sanna värdet i människans liv går tillbaka till hur mycket hon minns Allah.

S: 1. Det behagar Allah.
2. Det stöter bort Satan.
3. Det skyddar muslimen mot ondska.
4. Det leder till belöning.

S: "La ilaha illallah" (Det finns ingen sann gud utom Allah), (återberättad av at-Tirmidhi och Ibn Majah).

S: "Al-hamdu lillahi lladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin-nushur" (All lovprisning tillkommer Allah som gav oss liv efter att han fått oss att dö, och till honom är återvändandet), (återberättad av al-Bukhari och Muslim).

S: "Al-hamdu lillahi lladhi kasani hadhath-thawba wa razaqnihi min ghayri hawlin minni wa la quwwah" (All lovprisning tillkommer Allah som klätt mig med detta plagg och försett mig med det. Min rörelse och styrka är endast med Allahs vilja), (återberättad av Abu Dawud, at-Tirmidhi och andra).

S: "Bismillah" (I Allahs namn), (återberättad av at-Tirmidhi).

S: "Allahumma lakal hamd, anta kasawtanih, as'aluka khayrahu wa khayra ma suni'a yahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah" (Allah! Dig tillkommer alla lovprisningar du har klätt mig med detta plagg. Jag ber dig om dess godhet och det goda som det gjorts för och jag söker ditt skydd från det onda i det och det onda som det gjorts för), (återberättad av Abu Dawud, at-Tirmidhi och andra).

S: Om man ser någon ha på sig nya kläder ber man för den och säger: "Tubli wa yukhlifullahu ta'ala" (Må Allah ersätta den [med bättre] när den kommer att bli gammal [och utsliten]", (återberättad av Abu Dawud).

S: "Allahumma inni a'udhu bik minal-khubthi wal-kaba'ith" (Allah! Jag söker tillflykt hos dig från de manliga och kvinnliga djävlarna), (återberättad av al-Bukhari och Muslim).

S: "Ghufranak" (Jag söker din förlåtelse), (återberättad av Abu Dawud, at-Tirmidhi och andra).

S: "Bismillah" (I Allahs namn), (återberättad av Abu Dawud m.fl.).

"Ash-hadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ash-hadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh" (Jag bär vittne att det inte finns någon sann gud utom Allah, och jag bär vittne att Muhammed är hans tjänare och sändebud), (återberättad av Muslim).

S: "Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la hawla wa la quwwata illa billah" (I Allahs namn, jag sätter min lit till Allah, och det finns ingen rörelse eller styrka utom från Allah), (återberättad av Abu Dawud, at-Tirmidhi och andra).

S: "Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Rabbina tawakkalna" (I Allahs namn stiger vi in och i Allahs namn lämnar vi [hemmet] och till Allah vår Herre har vi satt vår tillit), (återberättad av Abu Dawud).

S: "Allahumma-ftah li abwaba rahmatik" (Allah! Öppna för mig dörrarna till din nåd), (återberättad av Muslim).

S: "Allahumma inni as'aluka min fadlik" (Allah! Jag ber dig om din godhet), (återberättad av Muslim).

S: Säger samma ord som böneroparen säger förutom vid "Hayya 'alas-salah" (Kom till bönen) och "Hayya 'alal-falah" (Kom till framgång). Då säger man: "La hawla wa la quwwata illa billah" (Det finns ingen rörelse eller styrka utom från Allah), (återberättad av al-Bukhari och Muslim).

S: Du ber Allah hylla profeten ﷺ, (återberättad av Muslim). Sen säger du: "Allahumma Rabba hadhihid-da'watit-tammah was-salatil-qa'imah, ati Muhammadanil-wasilata wal-fadhilah, wab'ath-hu maqamam-mahmudanil-lati wa'adtahu" (Allah! Herren till detta fullkomliga kall och den bestående bönen. Ge Muhammed högsta nivån i paradiset, upphöj hans status, och låt honom återuppstå på den plats där han prisas som du lovat honom) (återberättad av al-Bukhari).
Man bör åkalla Allah mellan Adhan och Iqamah (andra bönekallet), eftersom åkallan inte avvisas då.

S: Läs Ayatul-Kursi: "Allah! - det finns ingen sann gud utom han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. Slummer överraskar honom inte och inte heller sömn. Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Vem är den som vågar tala [för någon] inför honom utan hans tillstånd? Han vet allt vad [människor] kan veta och allt som är dolt för dem och av hans kunskap kan de inte omfatta mer än han tillåter. Hans fotpall omsluter himlarna och jorden. Att värna och bevara dem är för honom ingen börda. Han är den Höge, den Väldige" (2:255). 2. Att läsa: "I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige. Säg: 'Han är Allah, [och han är] En. Allah är den Suveräne. Han har inte avlat, och inte heller är han avlad, och det finns ingen som är lik honom'" tre gånger. I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige. Säg: 'Jag tar skydd hos dagbräckningens Herre, mot ondskan hos det han skapat, och mot ondskan hos den mörknande [natten] när den faller på, och mot ondskan hos dem som blåser på knutar, och mot ondskan hos den avundsamme när han avundas'" tre gånger. I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige. Säg: 'Jag tar skydd hos människornas Herre, människornas Konung, människornas Gud, mot den viskande smitarens ondska. Han som viskar i människornas bröst, bland [både] jinnerna och människorna'" tre gånger. "Allahumma anta Rabbi la ilaha illa Ant, khalaqtani wa ana 'abduk, wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mas-tata't, a'udhu bika min sharri ma sana't, abu´u laka bini'matika 'alayy, wa abu´u bidhanbi faghfir li fa'innahu la yaghfirudh-dhunuba illa Ant"

(Allah! Du är min Herre. Ingen har rätt att dyrkas förutom du. Du har skapat mig och jag är din tjänare. Jag fullgör min plikt [gentemot dig] i hopp om belöning, enligt min förmåga. Jag söker skydd hos dig för det onda jag gjort. Jag erkänner dina välsignelser över mig och jag erkänner mina synder, så förlåt mig, för sannerligen förlåter ingen synder utom du), (återberättad av al-Bukhari).

S: "Bismika allahumma amutu wa ahya" (Allah! I ditt namn dör jag och lever), (återberättad av al-Bukhari och Muslim).

S: "Bismillah" (I Allahs namn),
Om man glömmer att säga det i början säger man:

"Bismillahi fi awwalihi wa akhirih" (I Allahs namn i början och i slutet), (återberättad av Abu Dawud, at-Tirmidhi och andra).

S: "Al-hamdu lillahi lladhi at'amani hadha wa razaqnihi min ghayri hawlin minni wa la quwwah" (All lovprisning tillkommer Allah som försett mig med denna mat och gav mig det utan någon rörelse eller styrka från mig), (återberättad av Abu Dawud, Ibn Majah och andra).

S: "Allahumma bark lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum" (Allah! Välsigna det du försörjt dem med, förlåt dem och visa dem nåd), (återberättad av Muslim).

S: "Alhamdulillah" (All lovprisning tillkommer Allah),
Då ska hans bror och följeslagare svara honom med:
"Yarhamakallah" (Må Allah visa dig nåd).
Då svarar den som nyst:
"Yahdikumullahu wa yuslihu balakum" (Må Allah vägleda er och korrigera er situation), (återberättad av al-Bukhari).

"Subhanak allahumma wa bihamdik, ash-hadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk" (Allah! Du är fri från brister och all lovprisning tillkommer dig. Jag söker din förlåtelse och vänder mig till dig i ånger), (återberättad av Abu Dawud, at-Tirmidhi och andra).

S: "Bismillah, walhamdu lillah. 'Subhanal-ladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila Rabbina lamunqalibun.' Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanakal-lahumma inni dhalamtu nafsi faghfir li, fa innahu la yaghfirudh-dhunuba illa ant"
(I Allahs Namn. Alla lovprisningar tillkommer Allah. Fri från alla brister är han som låter oss förfoga över detta; själva skulle vi inte ha kunnat ta det i vår tjänst, och vi skall vända tillbaka till vår Herre. Alla lovprisningar tillkommer Allah. Alla lovprisningar tillkommer Allah. Alla lovprisningar tillkommer Allah. Allah är större. Allah är större. Allah är större. Allah! Fri är du från alla brister. Jag har varit orättvis mot mig själv, så förlåt mig, ingen annan än du förlåter synder), (återberättad av Abu Dawud, at-Tirmidhi och andra).

S: "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Subhanal-ladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila Rabbina lamunqalibun.” Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal-birra wattaqwa, wa minal-'amali ma tarda, Allahumma hawwin 'alayna safarana hadha watwi 'anna bu'dah, Allahumma antas-sahibu fis-safar, walkhalifatu fil-ahl, Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha´is-safar, wa ka'abatil-mandhar, wa su´il-munqalabi fil-mali wal-ahl"
(Allah är större. Allah är större. Allah är större. Fri från alla brister är han som låter oss förfoga över detta [färdmedel]; själva skulle vi inte ha kunnat ta det i vår tjänst, och vi skall [en dag] vända tillbaka till vår Herre [efter döden]. Allah! Vi ber dig om fromhet, gudsfruktan och handlingar som behagar dig under vår resa. Allah! Underlätta för oss vår resa och förkorta för oss det långa avståndet. Du är den som vakar över oss under resan och bevarar familjen vi lämnat bakom oss. Allah! Jag söker skydd hos dig mot resans svårigheter, en tragisk syn och en dålig återkomst till min egendom och familj).
Och när man återvänder från resan lägger man till:

"Ayibuna, ta'ibuna, 'abidun, li Rabbina hamidun" (Vi återvänder, ångrar oss, dyrkar och lovprisar vår Herre), (återberättad av Muslim).

"Astawdi'ukumullah lladhi la tadi'u wada'i'uh" (Jag lämnar er i Allahs förvar och skydd, det som är i hans förvar försvinner inte), (återberättad av Ahmad och Ibn Majah).

S: "Astawdi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima 'amalik" (Jag lämnar din religion, ditt ansvarsområde och dina sista handlingar i Allahs förvar), (återberättad av Ahmad och at-Tirmidhi).

"La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul-mulku wa lahul-hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil-khayru, wa huwa 'ala kulli shay´in qadir" (Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Han är En och han har ingen vid sin sida. Till honom hör herraväldet och all lovpris. Han ger liv och död och han lever och dör inte. I hans hand ligger det goda och han är kapabel till allting), (återberättad av at-Tirmidhi och Ibn Majah).

S: "A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim" (Jag söker skydd hos Allah från Satan, den utstötte), (återberättad av al-Bukhari och Muslim).

S: "Jazakallahu khayran" (Må Allah belöna dig med gott), (återberättad av at-Tirmidhi).

S: "Bismillah" (I Allahs namn), (återberättad av Abu Dawud).

S: "Alhamdulillahil-ladhi bi ni'matihi tatimmus-salihat" (Lovprisad vare Allahs vars genom hans välsignelse goda saker fullbordas), (återberättad av al-Hakim och andra).

S: "Alhamdulillahi 'ala kulli hal" (Allah är lovprisad i alla situationer), (Sahih al-Jami').

S: Genom att säga: "As-salamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh" (Frid vare med er och Allahs nåd och välsignelser),
Då ska den som fått hälsningen svara:
"Wa 'alaykumus-salamu wa rahmatullahi wa barakatuh" (Må frid, Allahs nåd och välsignelse vara över er med), (återberättad av at-Tirmidhi, Abu Dawud m.fl.).

S: "Allahumma sayyiban nafi'a" (Allah! Gör det till ett gynnsamt regn), (återberättad av al-Bukhari).

S: "Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih" (Vi gavs regn genom Allahs godhet och nåd), (återberättad av al-Bukhari och Muslim).

S: "Allahumma inni as'aluka khayraha wa a'udhu bika min sharriha" (Allah! Jag ber dig om dess goda och jag söker skydd hos dig från dess onda), (återberättad av Abu Dawud och Ibn Majah).

S: "Subhanalladhi yusabbihur-ra'du bi hamdihi wal-mala'ikatu min khifatih" (Glorifierad vare han som åskan upphöjer med lovprisningar och likaså änglarna av vördnad för honom), (Muwatta' Malik).

S: "Alhamdulillahil-ladhî 'afani mimmab-talaka bih wa faddalani 'ala kathirin mimman khalaqa tafdila" (Alla lovprisningar tillkommer Allah, som har skonat mig från det som han har prövat dig med och som verkligen gett mig företräde framför många andra som han har skapat), (återberättad av at-Tirmidhi).

S: Hadithen säger: "Om någon av er ser något som ni blir förtjusta av hos er broder, er själva eller er egendom, så ska ni be Allah att välsigna det. För sannerligen är det onda ögat verkligt" (återberättad av Ahmad, Ibn Majah m.fl.).

S: "Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad, kama sallayta 'ala Ibrahima wa 'ala ali Ibrahim, innaka Hamidum-Majid.
Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahima wa 'ala ali Ibrahim, innaka Hamidum-Majid" (Allah! Upphöj och ära Muhammed och Muhammeds familj, så som du upphöjde och ärade Ibrahim och Ibrahims familj, sannerligen är Lovprisad, Glorifierad.
Allah! Välsigna Muhammed och Muhammeds familj, så som du välsignade Ibrahim och Ibrahims familj, sannerligen är du Lovprisad, Glorifierad)
, (återberättad av al-Bukhari och Muslim).