Oblast o dovama i zikrovima

Odgovor: Rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: "Onaj koji zikr čini (spominje svoga Gospodara) i onaj ko Ga ne spominje su poput živog i mrtvog čovjeka." Hadis bilježi Buhari.
Ovo je zbog toga što se vrijednost čovjekovog života mjeri shodno njegovom spominjanju Allaha.

Odgovor: 1. On donosi Allahovo zadovoljstvo.
2. Tjera šejtana.
3. Štiti muslimana od zla.
4. Donosi mu velike nagrade.

Odgovor: La ilahe illellah. Hadis o tome su zabilježili Tirmizi i Ibn Madže.

Odgovor: Elhamdu lillahillezi ahjana ba'de ma ematena ve ilejhi-n-nušur/Hvala Allahu koji nas je proživio (dao da se probudimo), nakon što nas je usmrtio (dao nam da spavamo), i kod Njega je (konačno) okupljanje. Muttefekun 'alejh.

Odgovor: El-hamdu lillahillezi kesani hazas-sevbe ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin/Hvala Allahu, Koji me je odjenuo ovim (ovom odjećom), i koji me je opskrbio bez moje pomoći i moći. Hadis bilježe Ebu Davud, Tirmizi i drugi.

Odgovor: Bismillahi/u ime Allaha. Hadis bilježi Tirmizi.

Odgovor: Allahumme lekel-hamdu, ente kesevtenihi. Es'eluke min hajrihi vehajri ma suni‘a lehu. Ve e’uzu bike min šerrihi ve šerri ma suni‘a lehu/Allahu moj, Tebi hvala. Ti si me ovim odjenuo. Molim Te za dobro, koje mi ono pruža, i u čijoj je funkciji, a prizivam Te protiv zla njegova i onoga koje iz njega može proisteći. Hadis bilježe Ebu Davud i Tirmizi.

Odgovor: Kada vidiš na nekome novu odjeću, reci: Tubli ve juhlifullahu te‘ala/Iznosio je, a novom te Allah počastio. Ovaj hadis je zabilježio Ebu Davud.

Odgovor: Bismillahi. Allahhumme inni e’uzu bike minel-hubusi vel-habaisi/U ime Allaha. Allahu moj, prizivam Te protiv zla šejtana i šejtanica. Muttefekun 'alejh.

Odgovor: Gufraneke/Tvoj oprost tražim. Ovaj hadis su zabilježili Ebu Davud i Tirmizi.

Odgovor: Bismillahi/u ime Allaha. Hadis bilježi Ebu Davud i drugi.

Odgovor: Ešhedu en la ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu/Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha, Jedinog. On nema sudruga. I svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik. Hadis bilježi Muslim.

Odgovor: Bismillahi, tevekkeltu ‘alellahi, ve la havle ve la kuvvete illa billahi/U ime Allaha, u Allaha se pouzdam, nema pomoći niti moći mimo Allahove. Hadis bilježe Ebu Davud i Tirmizi.

Odgovor: Bismillahi veledžna ve bismillahi haredžna ve ala Rabbina tevekkelna/S Allahovim imenom ulazimo i sa Njegovim imenom izlazimo. Na Gospodara našega se oslanjamo. Nakon toga, prisutne trebamo poselamiti. Ovaj hadis je zabilježio Ebu Davud.

Odgovor: Allahummeftah li ebvabe rahmetike/Allahu moj, otvori mi vrata milosti Tvoje!
Hadis bilježi Muslim.

Odgovor: Allahumme inni es‘eluke min fadlike/Allahu moj, molim Ti se da me dobrom obaspeš. Hadis bilježi Muslim.

Odgovor: Ponavlja se za mujezinom osim kod riječi: “Dođite na namaz, dođite na spas”, - poslije kojih se uči: “la havle ve la kuvvete illa billahi/Nema pomoći niti moći mimo Allahove.” Muttefekun 'alejh.

Odgovor: Donosi se salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Hadis bilježi Muslim. Zatim se treba izgovoriti: Allahumme Rabbe hazihid-da'vetit-tammeti ves-salatil-kaimeti ati Muhammedenil-vesilete vel-fadilete veb'ashu mekamen mahmudenillezi ve‘adtehu/Allahu moj, Gospodaru ove cjelovite molbe i namaza koji se upravo uspostavlja, podari Muhammedu veliki stepen u Džennetu i svako dobro, uzdigni ga na uzvišeno mjesto, koje si mu obećao. Ovaj hadis je zabilježio Buhari.
Nakon ezana i ikameta, ako se ima prilike, treba doviti, jer se tada dova ne odbija.

Odgovor: 1. Ajetul-kursijj Allah je, nema boga osim Njega, Živi i Samoopstojeći Održavatelj!
Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima
i na Zemlji! Ko je taj ko se može pred Njim zauzimati bez Njegovog
dopuštenja?! On zna šta je bilo prije i šta će biti poslije njih, i oni ne
mogu obuhvatiti od Njegovoga znanja osim koliko On želi. Njegova
Kursija obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu nije teško održavati
ih! On je Svevišnji i Veličanstveni! (El-Bekare, 255). 2. Također se uči: Bismillahir-rahmanir-rahim/U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Sura el-Ihlas: Reci: “On je Allah – Jedan! Allah je utočište svakome. Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!" Tri puta. 2. Također se uči: Bismillahir-rahmanir-rahim/U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Sura el-Felek: Reci: "Utječem se Gospodaru svitanja, od zla onoga što On stvara. i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!" Tri puta. 2. Također se uči: Bismillahir-rahmanir-rahim/U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Sura en-Nas: Reci: "Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi - od džina i od ljudi!" Tri puta. Allahumme Ente Rabbi, la ilahe illa Ente, halakteni ve ene ‘abduke ve, ene ‘ala ahdike ve va’dike mesteta’tu, e’uzu bike min šerri ma sana’tu, ebu’u leke bi ni’metike ‘alejje, ve ebu’u bi zenbi, fagfir li, fe innehu la jagfiruz-zunube illa Ente/'Allahu, Ti si moj Gospodar, i samo si Ti istinski Bog, stvorio si me i ja sam Ti rob. Ugovor ispunjavam i održavam obećanje koliko mogu. Zaštiti me od zla mojih djela. Priznajem Tvoje blagodati prema meni i priznajem svoje grijehe, pa mi ih oprosti, jer samo Ti opraštaš grijehe! Hadis bilježi Buhari.

Odgovor: Bismikellahumme emutu ve ahja/S Tvojim imenom, Allahu moj, umirem i živim. Muttefekun 'alejh.

Odgovor: Bismillahi/u ime Allaha.
Ako se zaboravi, onda se treba reći tokom jela:
Bismillahi evvelehu ve ahirehu/U ime Allaha i na početku i na kraju. Hadis bilježe Ebu Davud i Tirmizi.

Odgovor: El-hamdu lillahillezi at'ameni haza ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin/Hvala Allahu, Koji me je nahranio i koji me je opskrbio bez moje pomoći i moći. Hadis bilježe Ebu Davud, Ibn Madže i drugi.

Odgovor: Allahumme barik lehum fima rezaktehum va-gfir lehum ve-rhamhum/Allahu, blagoslovi im ono čime si ih opskrbio, oprosti im i smiluj im se! Hadis bilježi Muslim.

Odgovor: El-Hamdu lillahi/Hvala Allahu.
Onaj ko čuje da je neko kihnuo i zahvalio se Allahu, treba mu reći: jerhamukellah/Allah ti se smilovao.
A onaj ko je kihnuo, nakon toga treba reći: Jehdikumullahu ve juslihu balekum/Allah te uputio i stanje ti popravio. Hadis bilježi Buhari.

Odgovor: Subhanekellahume ve bi hamdike, ešhedu en la ilahe illa ente, estagfiruke ve etubu ilejke/Slavljen i hvaljen si, Allahu moj, svjedočim da si samo Ti istinski Bog, od Tebe oprost tražim i Tebi se kajem. Hadis bilježe Ebu Davud, Tirmizi i drugi.

Odgovor: Bismillahi, elhamdu lillahi. Subhanellezi sehhare lena haza ve ma kunna lehu mukrinine, ve inna ila rabbina le munkalibun. Elhamdu lillahi elhamdu lillahi elhamdu lillahi. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Subhanekellahume inni zalemtu nefsi, fagfir li, fe innehu la jagfiruz-zunube illa ente/S Allahovim imenom (polazim). Hvala Allahu. Slavljen neka je Onaj Koji nam je omogućio ovo putovanje za koje mi nismo bili sposobni. Mi se, doista, Gospodaru našem vraćamo. Hvala Allahu, hvala Allahu, hvala Allahu. Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći. Neka si slavljen, Allahu. Zaista sam počinio nasilje prema sebi, zato - oprosti mi. Jer, grijehe, zasigurno, ne oprašta niko drugi osim Tebe! Hadis bilježe Ebu Davud i Tirmizi.

Odgovor: Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Subhanellezi sehhare lena haza ve ma kunna lehu mukrinine, ve inna ila rabbina le munkalibun. Allahumme inna nes‘eluke fi seferina haza el-birre, vet-takva ve minel-’ameli ma terda. Allahumme hevvin ‘alejna seferena haza vatvi’ ‘anna bu‘dehu. Allahumme entes-sahibu fis-seferi vel-halifetu fil-ehli. Allahumme inni e’uzu bike min va‘sais-seferi ve keabetil-menzari ve suil-munkalebi fil-mali vel-ehli/Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći. Neka je slavljen Onaj Koji nam je omogućio ovo putovanje, a mi ga ne bismo bili sposobni obaviti sami. Mi se, doista, Gospodaru našem vraćamo. Allahu, molimo Te da nas prati dobro na putu našem i odanost Tebi, a od naših djela samo ona kojima si Ti zadovoljan! Allahu, olakšaj nam ovo putovanje, a razdaljinu njegovu podnošljivom! Allahu, Ti si Gospodar na putu i čuvar u porodici, zato - zaštiti me od zamora i nesreća na putu, te tuge koja bi me mogla zadesiti zbog imovine i porodice!
A kada bi se vraćao s putovanja isto bi ovo izgovorio i još bi dodao:

“Ajibune, taibune, ‘abidune, li rabbina hamidune/Vraćamo se i trajno kajemo, Allahu svome pobožni i zahvalni! Hadis bilježi Muslim.

Odgovor: Estevdi'ukumullahe ellezi la tud'iu veda'iuhu/Allahu vas na čuvanje ostavljam, a ono što se Njemu povjeri, neće se zagubiti. Hadis bilježe Ahmed i Ibn Madže.

Odgovor: Estevdi'ullahe dineke ve emaneteke ve havatime 'amelike/Ostavljam kod Allaha na čuvanje tvoju vjeru, tvoju sigurnost i emanet, te ishod i kraj tvoga rada i života. Bilježe Ahmed i Tirmizi.

Odgovor: La ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu. Lehul-mulku ve lehul-hamdu, juhji ve jumitu ve huve hajjun la jemutu. Bi jedihil-hajru ve huve ‘ala kulli šej'in kadir/Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost. On proživljava i usmrćuje, i On je Živi, Koji ne umire. U Njega je svako dobro i On sve može. Ovaj hadis bilježe Tirmizi i Ibn Madže.

Odgovor: E'uzu billahi mineš-šejtanir-radžim/Utječem se Allahu od prokletog šejtana. Muttefekun 'alejh.

Odgovor: Allah te nagradio. Ovaj hadis je zabilježio Tirmizi.

Odgovor: “El-hamdu lillahillezi bi ni’metihi tetimmus-salihatu/Hvala Allahu, sa čijom se blagodati upotpunjuju dobra djela. Ovaj hadis su zabilježili Hakim i drugi.

Odgovor: “El-hamdu lillahi 'ala kulli halin/Hvala Allahu na svakom stanju. Hadis se nalazi u zbirci Sahihul-Džami'.

Odgovor: Es-selamu 'alejkum ve rahmetullahi ve berakatuhu.
Odgovara se:
Ve 'alejkumusselamu ve rahmetullahi ve berakatuhu. Hadis bilježe Tirmizi, Ebu Davud i drugi.

Odgovor: Allahumme sajjiben nafi’an/Allahu, za kišu korisnu molim Te! Hadis bilježi Buhari.

Odgovor: Mutirna bi fadlillahi ve rahmetihi/Kiša nam je podarena dobrotom Allahovom i Njegovom milošću. Ovaj hadis bilježe Buhari i Muslim.

Odgovor: Allahumme inni es'eluke hajreha ve e’uzu bike min šerriha/Allahu, molim Te da ovo izađe na dobro i tražim Tvoju zaštitu u vezi sa nesrećom koja bi se mogla dogoditi! Ovaj hadis su zabilježili Ebu Davud i Ibn Madže.

Subhanellezi jusebbihur-ra’du bi hamdihi vel-melaiketu men hifetihi/Slava Onome Koga grom slavi hvalom, a i meleci iz straha prema Njemu! Ovaj hadis je zabilježio Malik u svojoj Muvetti.

Odgovor: El-hamdu lillahillezi’ afani mimma ibtelake bihi ve feddaleni ‘ala kesirin mimmen haleka tefdila/Hvala Allahu, Koji me je zaštitio od onoga što je tebe zadesilo i koji mi je dao prednost nad mnogim Njegovim stvorenjima. Bilježi Tirmizi.

Odgovor: U hadisu se spominje: "Ako vidite nešto kod svog brata ili nešto što je u njegovom vlasništvu što vas zadivi, zamolite Allaha da mu to blagoslovi (Allahumme barik fihi), jer urok je, doista, istina!" Ovaj hadis su zabilježili Ahmed, Ibn Madže i drugi.

Odgovor: Allahumme salli 'ala Muhammed ve 'ala ali Muhammed, kema sallejte 'ala Ibrahime ve 'ala ali Ibrahim, inneke hamidun medžid. Allahumme barik 'ala Muhammedin ve 'ala ali Muhammed, kema barekte 'ala Ibrahime ve 'ala ali Ibrahim, inneke hamidun medžid/Allahu moj, pohvali Muhameda i porodicu Muhamedovu kao što si pohvalio Ibrahima i porodicu Ibrahimovu, zaista si Ti Hvaljeni Slavljeni. I blagoslovi Muhameda i porodicu Muhameda kao što si blagoslovio Ibrahima i porodicu Ibrahima, zaista si Ti Hvaljeni Slavljeni! [165] Muttefekun 'alejh.