Maldavimų ir Allaho Zikr (atminimo žodžių) skyrius

Atsakymas: tarė Pranašas (ramybė ir Allaho palaima jam): „Pavyzdys to, kuris prisimena savo Viešpatį, ir to, kuris Jo neprisimena, yra kaip gyvo ir mirusio žmogaus pavyzdys.“ Perdavė Al-Bukhari.
- Taip yra todėl, kad žmogaus gyvenimo vertė priklauso nuo to, kaip dažnai jis prisimena Visagalį Allahą.

Atsakymas: 1 - tai patinka Gailestingiausiajam.
2 - tai išvaro šėtoną.
3 - apsaugo musulmoną nuo blogio.
4 - atneša atlygį ir apdovanojimą.

Atsakymas: „La ilaha illallah“ (nėra kito dievo, išskyrus Allahą). Perdavė At-Tirmizi ir Ibn Madža.

Atsakymas: „Alhamdulillahil-lazi ahjana badama amatana va ilaihin-nušur“ (Garbė Allahui, Kuris davė mums gyvybę po to, kai leido mums mirti, ir pas Jį yra prisikėlimas). Al-Bukhari ir Muslim.

Atsakymas: „Alhamdulilliahil-lazi kasani haza as-sauba va razakanihi min ghairi haulin mini va la kuva“ (Garbė Allahui, Kuris aprengė mane šiuo drabužiu ir davė kuomet aš pats neturėjau tam nei galimybių, nei jėgų). Perdavė Abu Davud, At-Tirmizi ir kt.

Atsakymas: „Bismillah“ (Allaho vardu). Perdavė At-Tirmizi.

Atsakymas: „Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as-aluka khairahu va khaira ma suni-a lahu va auzu bika min šarihi va šari ma suni-a lah“ (O Allah, šlovė tau, tu mane tuo aprengei. Aš prašau Tavęs jo gėrio ir gėrio to, kam jis buvo sukurtas, ir aš ieškau prieglobsčio pas Tave nuo jo blogio ir blogio to, kam jis buvo sukurtas). Perdavė Abu Davud ir At-Tirmizi.

Atsakymas: pamačius ką nors dėvintį naują drabužį, reikia dėl jo maldauti ir pasakyti: „Tubli va jukhlifullahu ta-ala“ (Tegul nusidėvi ir Visagalis Allahas duos tau kitą). Perdavė Abu Davud.

Atsakymas: „Allahumma ini auzu bika min al-khubsi val khaba-is“ (O Allah, aš ieškau prieglobsčio pas Tave nuo vyriškų ir moteriškų velnių). Al-Bukhari ir Muslim.

Atsakymas: „Ghufranak“ (Aš ieškau Tavo atleidimo). Perdavė Abu Davud ir At-Tirmizi.

Atsakymas: „Bismillah“ (Allaho vardu). Perdavė Abu Davud ir kiti.

Atsakymas: „Ašhadu alla ilaha illa-llah vahdahu la šarika lah va ašhadu ana Muchammadan abduhu va rasuluh“ (Liudiju, kad nėra jokio kito dievo, išskyrus Allahą Vieną, Kuris neturi partnerių, ir liudiju, kad Muchammedas yra Jo tarnas bei Pasiuntinys). Perdavė Muslim.

Atsakymas: „Bismilliahi tavakaltu alallah, va la haula va la kuvata illa billah“ (Vardan Allaho, aš pasitikiu Allahu, ir visa galia priklauso Allahui). Perdavė Abu Davud ir At-Tirmizi.

Atsakymas: „Bismillahi valadžna va bismilliahi kharadžna va ala llahi rabbina tavakalna“ (Allaho vardu mes įeiname, Allaho vardu mes išeiname, ir Allahu, mūsų Viešpačiu, mes pasitikime), tada reikia pasveikinti savo šeimą. Perdavė Abu Davud.

Atsakymas: „Allahumma-ftah li abvaba rahmatik“ (O Allah, atidaryk man Savo gailestingumo duris). [Perdavė Muslim]

Atsakymas: „Allahumma ini as-aluka min fadlik“ (O Allah, aš prašau Tavo malonės). [Perdavė Muslim]

Atsakymas: Reikėtų kartoti tai, ką sako muazinas, išskyrus tuos atvejus, kai sako: „Haj ala as-salah“ (ateik į maldą) ir „Haj ala al-falah“ (ateik į sėkmę). Čia reikia pasakyti: „La haula vala kuvata illa billah“ (visa galia priklauso Allahui). Al-Bukhari ir Muslim.

Atsakymas: prašyk palaiminimų už Pranašą (ramybė ir Allaho palaima jam). Perdavė Muslim. Tada reikėtų pasakyti: „Allahumma raba hazihi ad-davatit-tamah vasalatil ka-imah ati Muchammadan al-vasilata val fadilah vab-athu makaman mahmudan alazi va-adtah“ (O Allah, šio tobulo kvietimo ir maldos Viešpatie, kuri netrukus bus atlikta, suteik Muchammedui užtarimo ir palankumo teisę ir pakelk jį į šlovingą padėtį, kurią jam pažadėjai). Perdavė Al-Bukhari.
Taip pat reikia melstis Allahui tarp azano ir ikamos (antrojo kvietimo maldai), nes tai laikas, kai prašymas nėra atmetamas.

Atsakymas: 1 - recituok Ajat al-Kursi: { Allahas! La ilaha illa Huva (niekas neturi teisės būti garbinamas, tik Jis), Al-Haiul-Kajum (Amžinas, Tas, Kuris išlaiko ir saugo visa, kas egzistuoja), La ta khuzuhu sinatu va la naum (Nei snaudulys, nei miegas Jo neapima), lahu ma fi samavati va ma fi-lard (Jam priklauso viskas, kas yra danguose, ir viskas, kas yra žemėje), man zal-lazi jašfeu indahu ila bi-iznih (Kas gali prašyti Jo užtarimo, išskyrus su Jo leidimu?), jalamu ma bajna aidihim va ma khalfahum (Jis žino, kas nutinka jiems (Jo kūrinijai) šiame pasaulyje ir kas nutiks jiems amžinybėje), va la juhituna bišajim-min ilmihi ila bima ša (Ir jie niekada nesupras nieko iš Jo žinių, išskyrus tai, ką Jis panorės), va sia kursijuhu samavati va-lard (Jo Kursi driekiasi virš dangų ir žemės), va la jauduhu hifzuhuma (ir Jis nejaučia jokio nuovargio sergėdamas ir saugodamas juos), va huval-Alijul-Azim (Ir Jis – Aukščiausiasis, Didingiausiasis).} [Koranas, sūra „Karvė“ 2:255]. 2 - ir recituok: Vardan Allaho, Maloningiausiojo, Gailestingiausiojo { Sakyk: „Jis yra Allahas, (Kuris yra) Vienas. (1) Allahas, Amžinas Prieglobstis. (2) Nei Jis gimdo, nei yra gimęs, (3) nei yra Jam ko nors lygaus.“ (4)} Tris kartus. Vardan Allaho, Maloningiausiojo, Gailestingiausiojo { Sakyk: „Aš ieškau prieglobsčio pas aušros Viešpatį (1) nuo blogio, kurį Jis sukūrė, (2) ir nuo tamsos blogio, kai ji nusileidžia, (3) ir nuo pūtėjų į mazgus blogio, (4) ir nuo blogio pavyduolio, kai jis pavydi.“ (5)} Tris kartus. Vardan Allaho, Maloningiausiojo, Gailestingiausiojo { Sakyk: „Aš ieškau prieglobsčio pas žmonijos Viešpatį (1) žmonijos Valdovą, (2) žmonijos Dievą, (3) nuo blogio pasišalinančio šnabždėtojo, (4) kuris šnabžda (blogį) į žmonių krūtines, (5) iš džinų ir žmonių tarpo.“ (6)} Tris kartus. 3 - „Allahumma anta Rabi la ilaha illa ant, khalaktani va ana abduk, va ana ala ahdika va vadika mastatat, auzu bika min šari ma sanat, abu laka bi nimatika alaj, va abu bizanbi faghfir li fa-inahu la jaghfiruz-zunuba illa ant.“ (O Allahai, Tu esi mano Viešpats, niekas neturi teisės būti šlovinamas išskyrus Tave, Tu mane sukūrei ir aš esu Tavo tarnas. Ir aš tvirtai laikausi Tavo sandoros ir pasižadu visu pajėgumu, aš ieškau prieglobsčio Tavy nuo piktadarystės, kurią įvykdžiau. Aš patvirtinu Tavo malonę man ir pripažįstu savo nuodėmes. Tad atleiski man, juk išties, niekas negali atleisti nuodėmių išskyrus Tave.) Perdavė Al-Bukhari.

Atsakymas: „Bismikal-lahumma amutu va ahja“ (Vardan Allaho, aš mirštu ir atgyju.) Al-Bukhari ir Muslim.

Atsakymas: „Bismillah“ (Allaho vardu).
Jei žmogus pamiršta tai pasakyti prieš valgydamas, jis turėtų pasakyti:
„Bismilliahi fi avalihi va akhirih“ (Allaho vardu jo pradžioje ir pabaigoje). Perdavė Abu Davud ir At-Tirmizi.

Atsakymas: „Alhamdullillahi al-lazi at-amani haza va razakanih min ghairi haulin mini vala kuvah“ (Garbė Allahui, Kuris mane pamaitino ir aprūpino šiuo maistu kuomet aš pats neturėjau nei galimybių, nei jėgos). Perdavė Abu Davud, Ibn Madža ir kiti.

Atsakymas: „Allahumma barik lahum fima razaktahum vaghfir lahum varhamuhum“ (O Allah, palaimink juos tuo, ką jiems suteikei, ir atleisk jiems bei pasigailėk). Perdavė Muslim.

Atsakymas: „Alhamdulilliah“ (šlovė Allahui).
Nusičiaudėjusį girdint sakyti:
„jarhamukallah“ (tegul Allahas tavęs pasigaili).
Į tai čiaudėjantis turi atsakyti sakydamas:
„jahdikumullah va juslih balakum“ (tegul Allahas nukreipia jus teisingu keliu ir pagerina jūsų būklę). Perdavė Al-Bukhari.

Atsakymas: „Subhanakal-lahumma va bihamdik, ašhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilaik“ (Šlovė ir garbė Tau, o Allahai. Nėra jokio kito dievo, tik Tu. Aš ieškau Tavo atleidimo ir atgailauju Tau). Perdavė Abu Davud, At-Tirmizi ir kiti.

Atsakymas: „Bismillah valhamdulillah“ (Allaho vardu ir šlovė Allahui), „Subhana al-lazi sakhara lana haza va ma kuna lahu mukrinin va ina ila rabina lamunkalibun“ (Garbė Tam, Kuris suteikė tai mums, o mes galėjome niekada to neturėti (savo pastangomis). Ir tikrai, pas Savo Viešpatį mes sugrįšime.), „Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanaka Allahuma ini dhalamtu nafsi faghfir li fa-inahu la jaghfiruz-zunuba illa ant“ (Šlovė Allahui – tris kartus; Allahas yra Didis – tris kartus; Garbė tau, o Allahai, aš nusižengiau prieš save patį, todėl atleisk man, nes niekas negali atleisti nuodėmių, tik Tu). Perdavė Abu Davud ir At-Tirmizi.

Atsakymas: „Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar“ (Allahas yra Didis – tris kartus), „Subhana al-lazi sakhara lana haza va ma kuna lahu mukrinin va ina ila rabina lamunkalibun“ (Garbė Tam, Kuris suteikė tai mums, ir mes galėjome niekada to neturėti (savo pastangomis). Ir tikrai, pas Savo Viešpatį mes sugrįšime.), "Allahumma ina nas-aluka fi safarina haza al-bira vat-takva va min al-amali ma tarda, allahumma havin alaina safarana haza vatvi ana budah, allahumma anta as-sahibu fis-safar va al-khalifatu fil ahl, allahumma ini auzu bika min vasa as-safar va ka-abat al-manzr va su-il-munkalab fil mali val ahl“ (O Allahai, mes prašome Tavęs šioje mūsų kelionėje gerumo ir pamaldumo bei Tau malonių darbų. O Allahai, palengvink šią kelionę ir sumažink jos atstumą mums. O Allahai, Tu esi kelionės palydovas ir Tas, Kurio globai paliekame savo šeimą. O Allahai, aš ieškau Tavyje prieglobsčio nuo šios kelionės sunkumų, nuo baisių vaizdų ir nelaimės mūsų turtui ir šeimai).
Grįžus reikia pasakyti tą patį ir pridėti:

„Ajibun ta-ibun abidun lirabina hamidun“ (Grįžtame saugiai, atgailaudami kreipiamės į Viešpatį, garbiname Jį ir šloviname Jį). Perdavė Muslim.

Atsakymas: „Astaudi-ukumullah al-lazi la tadi-u vada-i-uh“ (Aš patikiu jus Allahui, Kurio pasitikėjimas niekada neprarandamas). Perdavė Ahmad ir Ibn Madža.

Atsakymas: „Astaudi-ullaha dinak va amanatak va khavatima amalik“ (Aš patikiu Allahui tavo religiją, pasitikėjimą ir paskutinius tavo darbus). Perdavė Ahmad ir At-Tirmizi.

Atsakymas: „La ilaha illallah vahdahu la šarika lah, lahul mulk valahul hamd juhji va jumit bijadihi al-khair vahuva ala kuli šai-in kadir“ (Nėra kito dievo, išskyrus Allahą, Vieną be partnerio. Jam priklauso viešpatavimas ir visas šlovinimas. Jis duoda gyvybę ir sukelia mirtį, Jis yra amžinai gyvas ir niekada nemiršta. Jo rankoje yra viskas, kas gera, ir Jis viską gali). Perdavė At-Tirmizi ir Ibn Madža.

Atsakymas: „Auzu billahi minaš-šaitanir-radžim (Ieškau prieglobsčio pas Allahą nuo prakeikiamojo šėtono).“ Al-Bukhari ir Muslim.

Atsakymas: „Džazakallahu khairan“ (tegul Allahas atlygina tau geru). Perdavė At-Tirmizi.

Atsakymas: „Bismillah“ (Allaho vardu). Perdavė Abu Davud.

Atsakymas: „Alhamdulillahil-lazi binimatihi tatimu as-salihat“ (Garbė Allahui, Kurio palankumu atsitinka geri dalykai). Perdavė Al-Hakim ir kiti.

Atsakymas: „Alhamdulillah ala kuli hal“ (visais atvejais tebūna šlovė Allahui). Sahih Al-Džami.

Atsakymas: Musulmonas turėtų pasakyti: „As-salamu alaikum va rahmatullahi va barakatuh“ (Tebūnie jums ramybė, gailestingumas ir Allaho palaiminimas).
Jo brolis turėtų atsisveikinti sakydamas:
„va alaikum as-salam va rahmatullahi va barakatuh“ (Ir jums tebūnie ramybė, gailestingumas ir Allaho palaiminimas). Perdavė At-Tirmizi, Abu Davud ir kiti.

Atsakymas: „Allahumma saiban nafi-an“ (O Allahai, tebūna naudingas lietus). Perdavė Al-Bukhari.

Atsakymas: „Mutirna bifadlillahi va rahmatih“ (Mums duotas lietus iš Allaho malonės ir gailestingumo). Al-Bukhari ir Muslim.

Atsakymas: „Allahumma ini asaluka khairaha va auzu bika min šariha“ (O Allahai, aš prašau Tavęs jo gėrio ir ieškau prieglobsčio pas Tave nuo jo blogio). Perdavė Abu Davud ir Ibn Madža.

Atsakymas: „Subhanal-lazi jusabihur-radu bihamdihi valmala-ikatu min khifatih“ (Šlovė Tam, Kuris išaukština perkūną savo šlovę, aukština Jį ir angelai, iš baimės jam). Muvata Malik.

Atsakymas: „Alhamdulillahil-lazi afani mima ibtalaka bihi va fadalani ala kasirin miman khalaka tafdila“ (Garbė Allahui, Kuris išgelbėjo mane nuo to, kuo tave išbandė, ir man labiau teikė pirmenybę prieš kitus, kuriuos sukūrė). Perdavė At-Tirmizi.

Atsakymas: hadisas teigia: „Jei vienas iš jūsų mato ką nors nuostabaus savo brolyje, savyje ar jo turtuose, tegul prašo palaiminimo, nes bloga akis iš tikrųjų yra tiesa“. Perdavė Ahmad, Ibn Madža ir kiti.

Atsakymas: „Allahumma sali ala Muchammad, va ala ali Muchammad, kama salaita ala Ibrahima va ala ali Ibrahim, inaka hamidun madžid, Allahuma barik ala Muchammad, va ala ali Muchammad, kama barakta ala Ibrahim, va ala ali Ibrahim, inaka hamidun madžid“. (O Allah, siųsk maldas už Pranašą Muchammedą ir jo šeimą lygiai taip, kaip siuntei maldas už Abraomą ir jo šeimą; iš tiesų, Tu esi vertas šlovinimo ir garbės. O Allah, palaimink Pranašą Muchammedą ir jo šeimą, kaip kad palaiminai Abraomą ir jo šeimą. Iš tiesų, Tu esi vertas šlovinimo ir garbės). Al-Bukhari ir Muslim.