Hɑdiisã buka

L- yii Sɩd-kõtbã nɑɑb nengẽ Abii Hɑfṣ Ʋmɑr ɭbn Al-ẖɑṭṭaɑb Wẽnd yɑrd be ɑ yĩngɑ, ɑ yeelɑme: Mɑm wʋmɑ Wẽnd Tẽn-tʋʋmã pʋʋsg lɑ tɩlgr be ɑ yĩngɑ t'ɑ yetẽ: «Ad tʋʋmã tũudɑ ne Anniya-rãmbã, lɑ ɑd ned fãɑ sẽn dɩk anniy ningã n be ne-ɑ, rẽnd ned ning sẽn maana Higrã (yik Mɑk n kẽng Mɑdiinã) tɩ yɑɑ Wẽnd lɑ A Tẽn-tʋʋmã yĩngɑ, rẽnd yẽ soɑb Yikrã yɩtɑ Wẽnd lɑ A Tẽn-tʋʋmã yĩngɑ, lɑ ned ning Yikrã sẽn wɑ n yɑɑ dũni yĩnga, n rɑt n nɑ n pɑɑ-mɑ, mɑɑ yɑɑ pɑgɑ lɑ a rɑt n furi, rẽnd yẽ yikrã yɑɑ ɑ sẽn yik n kẽng bũmb ning yĩngã» A Al-bʋhaarɩ la a Muslim n reeg-a.
Hɑdiisã yõod-rãmbã:
1- Tʋʋmd fãɑ rẽndɑme tɩ b rɩk Anniy, sẽn yɑɑ Pʋʋsgo, lɑ No-leoore, lɑ Hɑgiimdu, lɑ tʋʋm sẽn pɑ rẽ.
2- yɑɑ tɩ Anniy wã yɩlg ne Wẽnd A yembre A nɑɑm zẽkame.
* Hɑdiis ɑ yiib soɑbɑ:

L- yii Sɩd-kõtbɑ mɑ wã nengẽ, ɑ Abdullɑh mɑ, ɑ Aɑɩsɑ Wẽnd yɑrd be ɑ yĩnɑ, ɑ yeelɑme: Wẽnd Tẽn-tʋʋmɑ, pʋʋsg lɑ tɩlgr be ɑ yĩng yeelɑme: «Ned ning sẽn wɑ n tɩʋʋs bũmb tõnd yel-kãngɑ pʋgẽ, sẽn pɑ be ɑ pʋgẽ, tʋʋm-kãngɑ pɑ reegd ye» A Al-bʋhaarɩ la a Muslim n reeg-a.
Hɑdiisã yõod-rãmbã:
1- A gɩdgdɑ Bidɑ-rãmbã (yεl-sɩngdɩ) dĩinɑ pʋgɑ.
2- Lɑ tʋʋm Tɩʋʋsdsã b lebsd-b lɑme, b pɑ reegd-b ye.
* Hɑdiis ɑ tãɑb soɑbɑ:

L- Yii a Ʋmɑr ɭbn Al-ẖɑṭṭaɑb nengẽ, Wẽnd yɑrd be ɑ yĩngɑ, ɑ yeelɑme: Raar a yembr tõnd sẽn da zĩ Wẽnd Tẽn-tʋʋm nengẽ, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga, la raoa sẽn puk tõnd nengẽ, t'a futã peelem waoogẽ, t'a zugã sablem waoogẽ, b ka ne so-toak tagmas a zugu, ned baa a yembr me ka mi-a tõnd pʋgẽ, halɩ t'a wa tʋg n zĩnd Nabiyaama nengẽ, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga, n tik a rũm a yiibã ne a rũmã, n rɩk a gε a yiibã n tees a gε a yiibã, n yeele: «foom a Mʋhammad, togs maam lɩslaoongã, « tɩ Wẽnd Tẽn-tʋʋma, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga, yeele: « lɩslaoongã yaa fo sẽn na n kõ sɩd tɩ soab sẽn na n tũ n tɩlg ka be rẽnda Wẽnde, la a Mʋhammad yaa Wẽnd Tẽn-tʋʋma, pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga, la f yals ne Pʋʋsgo la f yãk Zaka n kõ, la f loe Ramadaane, la f kaag Roogã tɩ f sã n paam sor n na n tʋg beenẽ». La a yeele: « f togs sɩda». T'a Ʋmar yeele: «tɩ tõnd maan yel-solemd ne-a, a sẽn sokd-a wã la a leb n sɩdgd-a wã». La raoa yeele: « bɩ f kõ maam kibare sɩd-kũun sẽn yaa a soaba»,Tɩ Nabiyaamã yeele: « yaa f kõ sɩd ne Wẽnde, la A malεgsã la A Gaf-rãmbã la A Tẽn-tʋʋmbã la Yaoolem Raarã, la f kõ sɩd ne Pʋlʋngã, a wẽnga la a sõma». La a yeele: « f togsa sɩda». T'a yeele: « bɩ f togs maam manegre». La a yeele: «yaa fo tũ Wẽnde, tɩ yaa wala fo ne-A lame, bala fo sã n yɩ n ka ne-A, ad A ne-f lame», t'ɑ yeele:« bɩ f togs mɑɑm dũni yikr wɑkato», lɑ ɑ yeele: «ɑd fo pɑ mi-ɑ, mɑ me pɑ mi-ɑ», t'ɑ yeele: « bɩ f togs mɑɑm ɑ tɑgms-rãmbɑ», t'ɑ yeele: «yɑɑ yamb poɑkɑ sẽn nɑ n wɑ rog ɑ zu-soɑbɑ, lɑ fo sẽn nɑ n wɑ yã no-zɑɑlã rãmbɑ sẽn yɑɑ bεεlɑ rãmbɑ sẽn yɑɑ tɑlsã n yɑɑ rũm-gũudbã, tɩ b wogend meebã » rẽ poorẽ t'ɑ looge tɩ mɑm zĩnd woko, rẽ poorẽ tɩ Nɑbiyɑɑmã yeele: «Ʋmɑru! fo mii ned ning sẽn dɑ sokdɑ bɩɩ?», tɩ mɑm yeele: « Wẽnd ne A Tẽn-tʋʋmɑ n yɩɩd minim», t'ɑ yeele: « ɑd yɑɑ Gibriilɑ, ɑ wɑɑme n nɑ n wilgd yãmbɑ y dĩinã». A Muslim n reeg-a.
Sẽn be Hɑdiisã yõod-rãmbẽ:
1- yɑɑ Lɩslɑoongã zeng-rɑɑd ɑ nu wã; bãmb me:
Yaa kaset maanego tɩ soab ka be sẽn na n tũ n tɩlge, tɩ sã n pa Wẽnd ye, la a Mohammad me yaa Wẽnd Tẽn-tʋʋma.
Lɑ Pʋʋsgã yãnesgo
Lɑ Zɑkɑ Kũuni
Lɑ Ramadaan no-loeere
Lɑ Wẽnd Lohormã Roogã kɑɑgre.
2- Yɑɑ (Lɩɩmɑoongã) Sɩd-kũunɑ zeng-rɑɑd togsgo, lɑ b yɑɑ b yoobe:
Yɑɑ kõ sɩd ne Wẽndã:
Lɑ A Mɑlεgsã.
Lɑ A Gɑf-rãmbã.
Lɑ A Tẽn-tʋʋmbã.
Lɑ Yɑoolem rɑɑrã.
La Alƙadrã (Pʋlʋngã) a noogo la a toogo.
3- Mɑnegrã zeng-rɑoogã togsgo, ɑ yɑɑ Zeng-rɑoog ɑ yembre, yẽ me lɑ f tũ Wẽnd tɩ yɑɑ wɑ fo nee-A lɑme, lɑ fo sã n pɑ ne-A, ɑd A nee foo.
4- Dũni yikrã wɑkɑtã pɑ mi-ɑ sã n pɑ Wẽnde, A nɑɑm zẽkame.
Hɑdiis ɑ nɑɑs soɑbɑ:

L- Yii a Abʋʋ ẖʋrɑyrɑt nengẽ Wẽnd yard be a yĩnga, a yeelame: Wẽnd Tẽn-tʋʋma, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga ɑ yeelame: «sɩd-kõtbã Lɩɩmɑoongo (sɩd-kũun) sẽn pid n yɩɩda: yaa sẽn yɩɩda ne zʋg sõngo» A Attirmiizi n reeg-ɑ lɑ ɑ yeele: « yɑɑ Hɑdiis (Hasan Ṣahɩɩhe) sẽn be neere n yɑɑ sõmɑ».
Sẽn be hɑdiisã yõod-rãmbã
1- A pirsdɑ ne zʋg sõng mɑɑnego.
2- Lɑ zʋgdɑ pidbã yɑɑ Lɩɩmɑɑoogã pidb bukɑ.
3- Lɑ lɩɩmaoongã (sɩd-kũunã) ɑ paasdame la ɑ boogdẽ.
Hadiis a nu soɑbɑ:

L-Yii a ɭbn Ʋmar nengẽ, Wẽnd yard be b yiibã yĩnga, tɩ Nɑbiyɑɑma-Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga- a yeelame: «Ned ning sẽn Wẽenɑ ne zẽng sẽn pɑ Wẽnde ɑd ɑ kɩflame maa a maana lagm-n-taare» A Attirmiizii n togs-a.
Yõod-rãmb sẽn yi Hɑdiisã pʋgẽ:
- Wẽeneg pɑ sεgde rẽndɑ ne Wẽnde, A nɑɑm zẽkame
- Wẽen ne zẽng sẽn pɑ Wẽndã yɑɑ lɑgm-n-taɑr sẽn yɑ ɑ bilfã.
Hɑdiis ɑ yoob soɑbɑ:

L- Yii a Anɑs nengẽ, Wẽnd yard be a yĩnga, tɩ Wẽnd Tẽn-tʋʋma, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga, ɑ yeelame: « yãmb yembr fãɑ pɑ kõt sɩd ne Wẽnde hɑlɩ tɩ mɑm wɑ yɩ ɑ sẽn nong ɑ soɑb n yɩɩd ɑ roagdã, lɑ ɑ biigɑ, lɑ nebɑ zãngɑ» A Al-bʋhaarɩ la a Muslim n reeg-a.
Sẽn be Hɑdiisã yõod-rãmbẽ:
- Nɑbiyɑɑmã nonglem- Wẽnd pʋʋsg lɑ A tɩlgr be ɑ yĩngɑ- yɑɑ tɩlɑe n yɩɩg nebã fãɑ gilli.
- Yɑɑ tɩ rẽndɑ bee Lɩɩmɑɑoogã pidb pʋgẽ.
Hɑdiis ɑ yopoe soɑbɑ:

L- Yii a Anɑs nengẽ Wẽnd yard be a yĩnga, tɩ Wẽnd Tẽn-tʋʋma -Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga- yeelame: «Yãmb yembr fãa ka kõt sɩda (ne Wẽnde) hal t'a wa tʋg n nong ne a ma-bi taaga bũmb ning a sẽn nong ne a mengã» A Al-bʋhaarɩ la a Muslim n reeg-a.
Sẽn be Hɑdiisã yõod-rãmbẽ:
1- Sõmbɑ ne Sɩd-kõtɑ t'ɑ bʋ nonglem ne Sɩd-kõtbã (Muumin-dãmbã) sõmɑ buud fãɑ wɑlɑ ɑ sẽn nong ne ɑ mengã
- Lɑ rẽndɑ bee Lɩɩmɑoongã pidb pʋgẽ.
Hɑdiis ɑ nii soɑbɑ:

L-Yii a Abɩɩ Sɑ'ɩɩd nengẽ, Wẽnd yard be a yĩnga, sẽn yi Wẽnd Tẽn-tʋʋma-pʋʋsg la tɩlgr be a yĩngɑ- t'a yeelame: «M wẽen ne mɑm yõorã sẽn be ɑ Soɑb Nugẽ wã, ɑd ɑ (Ƙul Huwɑl-Lɑɑh) mɑkdɑ Alkʋrãɑnã sẽn pʋɩ tãɑbo n yãk a yembre» Albʋhaarɩ n deeg-a.
Hɑdiisã yõod-rãmbɑ sãndɑ:
1- Sʋʋrɑtʋ Al-ɩẖlɑaṣ (Ƙul Huwɑl-Lɑɑh) yɩɩdlmã.
2- Lɑ ɑ mɑkdɑ Alkʋrãɑnɑ sẽn pʋɩ tãɑbo n yãk a yembre.
Hɑdiis ɑ wɑe soɑbɑ:

L- Yii a Abʋʋ Muusɑ nengẽ, Wẽnd yard be a yĩnga, a yeelame :Wẽnd Tẽn-tʋʋma- Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga- yeelame: » «Sɩlem kɑ be, pãng me kɑ be, sã n pɑ ne Wẽnde =(Lɑɑ hɑwlɑ wɑ lɑɑ ƙʋwwɑtɑ ɩllɑ bi Allɑh) yɑɑ Sãnem bɑoore sẽn be Arzãn Sãnem bɑo wã pʋgẽ» A Al-bʋhaarɩ la a Muslim n reeg-a.
Sẽn be Hɑdiisã yõod-rãmbẽ:
1- Gom-kãngã yɩɩdlemã, lɑ ɑ yɑɑ arzãn sãnem bɑo wã a yembre.
2- Yɑmb zãɑgre n yi ɑ mengã sɩlem lɑ ɑ pãngɑ, n tik Wẽnd A yembre, A Nɑɑm zẽkame.
* Hɑdiis piig soɑbɑ:

L-Yii a An-nu'mɑɑn ɭb Bɑšɩɩr nengẽ -Wẽnd yard b b yiibã yĩngɑ- ɑ yeelɑme: M wʋmɑ Wẽnd Tẽn-tʋʋma - pʋʋsg la tɩlgr be a yĩngɑ- t'ɑ yetẽ: « Lɑ ɑd yĩngẽ wã nem gilg n be beenẽ, ɑ sã n mɑnege, yĩngɑ fãɑ mɑnegɑme, lɑ ɑ sã n sãɑme, yĩngɑ fãɑ sãɑmɑme, ɑd yɑɑ yẽ lɑ Sũurã» A Al-bʋhaarɩ la a Muslim n reeg-a.
Hɑdiisã yõod-rãmbɑ sãndɑ:
1- Sũurã mɑnegre yɩngɑ lɑ a pʋgẽ wã fãɑ be ɑ pʋgẽ.
2- Yɑɑ b nidg pãng ne sũurã mɑnegre, bɑlɑ ninsɑɑlɑ mɑnegr be ɑ pʋgẽ.
* Hɑdiis piig la a yembre:

L- Yii a Muɑ'z ɭbn Ǧabɑl nengẽ -Wẽnd yard be a yĩnga- a yeelame: Wẽnd Tẽn-tʋʋma, Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga, yeelame: «Ned ning goam-baasg sẽn yɩ: Laa ɭlaaha ɭllallaah; a kẽeda arzãnã» A Abʋʋ Dawʋʋd n togs-a.
Hɑdiisã yõod-rãmbɑ sãndɑ:
1- Laa ɭlaaha ɭllallaah yɩɩdlemã, lɑ yɑmb kẽedɑ arzãnɑ ne-ɑ.
2- Lɑ ned ning gomd bɑɑsdg dũni wã sẽn yɩ: Laa ɭlaaha ɭllallaah yɩɩdlem
* Hɑdiis piig la a yiib soɑbɑ:

L- Yii a Abdʋl-Lɑɑh ɭbn Mɑsʿʋʋd nengẽ -Wẽnd yard be a yĩnga- a yeelame: Wẽnd Tẽn-tʋʋma -pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga- yeelame: «Sɩd-kõt pɑ yɩ n yɑɑ zɑngdɑ, ɑ pɑ kãɑb toog soɑbɑ, ɑ pɑ yel-beed soɑbɑ, ɑ pɑ no-beed soɑbɑ» A Attirmiizii n togs-a.
Sẽn be Hɑdiisã yõod-rãmbẽ:
1- Gomd fãɑ sẽn yɑɑ zɑɑlem lɑ wẽng gɩdgre.
- Rẽndɑ me yɑɑ sɩd-kõt sɩf ɑ zelemdẽ wã.
* Hɑdiis piig la a tãɑbo:

L- Yii a Abʋʋ ẖʋrɑyrɑt nengẽ, Wẽnd yard be a yĩnga, a yeelame: Wẽnd Tẽn-tʋʋma, Wẽnd -pʋʋsg la A tɩlgr be a yĩnga- yeelame: « Sẽn be ninsaal Lɩslɑoong mɑnegr pʋgẽ: yɑɑ ɑ sẽn bɑs sẽn pɑ pɑk-ɑ» A Attirmiizi la zẽng sẽn pa yẽ n togs-a,
Sẽn be Hɑdiisã yõod-rãmbẽ:
1- Bũmb ning sẽn pɑ pɑk ninsɑɑlɑ bɑsbo sẽn yɑɑ ɑ to dĩin yεlɑ lɑ ɑ dũni wã.
2- Yɑɑ tɩ bɑs bũmb ning sẽn pɑ pɑk-a yɑɑ ɑ Lɩslɑoongã pidbu tɑgmse.
* Hɑdiis piig la a nɑɑs soɑbɑ:

L- Yi ɑ Abdullɑh ɭbn Mɑsʿʋʋd nengẽ: tɩ Nɑbiyɑɑmɑ -Wẽnd pʋʋsg lɑ A tɩlgr be A yĩngɑ- yeelɑme: « Ned ning sẽn kɑrmɑ gʋls bilɑ Wẽnd Gɑfẽ wã ɑ tɑrɑ yel-sõmde ne gʋls bilɑ, lɑ yel-sõmdã yɑɑ buud piig bilg-n-tɑɑre, m pɑ yet tɩ Alɩf Lɑɑm Miim yɑɑ gʋls-bill ye, lɑ Alɩf yɑɑ gʋls-bilɑ, Lɑɑm yɑɑ gʋls-bilɑ, Miim yɑɑ gʋls-bilɑ» A Atirmiizii n togs-a.
Hɑdiisã yõod-rãmbɑ sãndɑ:
1- Alkʋrãɑnã kɑreng yɩɩdlem.
2- Lɑ ɑd gʋls-bill fãɑ fo sẽn kɑremd-ɑ fo tɑrɑ ɑ yel-sõmde.