Oblast hadisa

Prenosi se od vladara pravovjernih, Ebu Hafsa Omera sina Hattaba, radijallahu 'anhu, da je rekao: „Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, kada je kazao: Zaista se djela cijene prema namjerama i zaista će svaki čovjek dobiti ono što je naumio svojim djelom, pa ko bude hidžru učinio radi Allaha i Njegova Poslanika, njegova je hidžra Allahu i Poslaniku; a ko bude hidžru učinio zbog materijalne/ovosvjetske dobiti, ili zbog žene da bi ju oženio, njegova hidžra je za ono šta je naumio.'“ Hadis bilježe Buhari i Muslim.
Neke koristi hadisa:

1. Svako djelo mora imati svoju namjeru, bilo da se radi o namazu, postu, hadžu, i tome slično.
2. Namjera mora biti iskrena u ime Allaha.
Drugi hadis:

Aiša, radijallahu 'anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Ko nešto novo uvede u ovu vjeru, što nije od nje, to se odbija." Bilježe ga Buhari i Muslim.
Neke koristi hadisa:

1. Zabrana uvođenja vjerskih novotarija.
2. Novotarije u vjeri se ne prihvataju, nego se odbacuju kao neutemeljene.
Treći hadis:

Omer ibn Hattab, radijallahu 'anhu, pripovijeda: „Jednog dana sjedili smo kod Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, te se iznenada pojavi jedan čovjek izuzetno bijele odjeće, jako crne kose, bez ikakvih znakova putovanja na sebi, a niko od nas ga nije poznavao. Približi se Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve selleme, i sjede pored njega, tako što je prislonio svoja koljena uz njegova i svoje ruke stavio na natkoljenice, a potom reče: 'O Muhammede, obavijesti me o islamu!' Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, reče mu: 'Islam je da posvjedočiš da nema drugog boga, osim Allaha, i da je Muhammed Allahov poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš ramazan i da hodočastiš Bejtullah, ako si u mogućnosti.' On tada reče: 'Istinu si kazao.' Mi smo mu se čudili (veli Omer) pita ga, zatim mu potvrđuje. Čovjek ponovo reče: 'Obavijesti me o imanu!' Alejhisselam kaza: 'Iman je da vjeruješ Allaha, Njegove meleke, Njegove Knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ da je sve određeno, bilo dobro, bilo zlo.' Čovjek opet reče: 'Istinu si kazao.' Zatim reče: 'Obavijesti me o ihsanu!' Alejhisselam mu reče: 'Ihsan je da robuješ Allahu kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe, zaista, vidi.' Zatim reče: 'Obavijesti me o Kijametskom danu?' Alejhisselam odgovori: 'Upitani o tome ne zna ništa više od onoga koji ga je upitao.' 'Obavijesti me o njegovim predznacima', reče čovjek. Alejhisselam reče: 'Da robinja rodi sebi gospodaricu, da vidiš gole i bose čobane, čuvare stada kako se nadmeću u gradnji visokih palača.' Poslije toga je onaj čovjek otišao, a nakon izvjesnog vremena, Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, mi reče: 'O Omere, znaš li ko je bio onaj čovjek?' Ja mu odgovorih: 'Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.' On mi tada reče: 'To je bio Džibril, došao je da vas poduči vašoj vjeri.'“ Hadis bilježi Muslim.
Neke koristi hadisa:

1. U hadisu se spominje pet temelja islama, a oni su:
Svjedočenje da nema istinskog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov poslanik,
obavljanje namaza,
davanje zekata,
post ramazana i
hadž.
2. Također, u njemu se spominju temelji vjerovanja, a njih je šest:
Vjerovanje u Allaha
Vjerovanje u Njegove meleke.
Vjerovanje u Njegove knjige.
Vjerovanje u Njegove poslanike.
Vjerovanje u Sudnji dan.
Vjerovanje u odredbu dobra i zla.
3. Spominje se i ihsan koji ima samo jedan rukn, a to je da Allaha obožavaš kao da Ga vidiš, a ako ti Njega ne vidiš, pa On tebe, zaista, vidi.
4. Vrijeme nastupanja Sudnjeg dana samo Allah poznaje.
Četvrti hadis:

Odgovor: Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najpotpunijeg imana su oni vjernici koji imaju najljepše ponašanje." Hadis bilježi Tirmizi i kaže da je hasen-sahih.
Neke koristi hadisa:

1. Podsticaj na lijepo ponašanje.
2. Potpuno ponašanje ukazuje na potpunost vjerovanja.
3. Vjerovanje se povećava i smanjuje.
Peti hadis:

Ibn Omer, radijallahu 'anhu prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko se zakune nekim mimo Allaha, počinio je nevjerstvo ili širk." Hadis bilježi Tirmizi.
Neke koristi hadisa:

- Nije dozvoljeno zaklinjati se osim Allahom.
- Zaklinjanje nekim drugim mimo Allaha ubraja se u mali širk.
Šesti hadis:

Odgovor: Enes, radijallahu 'anhu prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Niko od vas neće biti vjernik sve dok mu ne budem draži od roditelja, djece i svih ljudi." Hadis bilježe Buhari i Muslim.
Neke koristi hadisa:

- Obaveza je voljeti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, više od svih ljudi.
- Ljubav prema njemu ukazuje na potpunost vjerovanja.
Sedmi hadis:

Odgovor: Enes, radijallahu 'anhu prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi samome sebi." Hadis bilježe Buhari i Muslim.
Neke koristi hadisa:

1. Vjernik mora voljeti i željeti drugom vjerniku dobro, kao što voli i želi samome sebi.
2. Ova osobina ukazuje na potpunost vjerovanja.
Osmi hadis:

Ebu Se'id, radijallahu 'anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, ona (sura El-Ihlas) vrijedi kao trećina Kur'ana." Hadis bilježi Buhari.
Neke koristi hadisa:

1. Vrijednost sure El-Ihlas.
2. Sura El-Ihlas vrijedi kao trećina Kur'ana.
Deveti hadis:

Odgovor: Ebu Musa prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Riječi: la havle ve la kuvvete illa billahi, jedna je od džennetskih riznica." Hadis bilježe Buhari i Muslim.
Neke od koristi hadisa:

1. Vrijednost spomenutih riječi koja se ogleda u tome da su one jedna od džennetskih riznica.
2. Riječi koje se spominju u hadisu ukazuju na to da se čovjek ne smije oslanjati na svoju snagu, nego se treba samo i uvijek oslanjati na Allaha i u Njega se pouzdati.
Deset hadis:

Nu'man b. Bešir, radijallahu 'anhu, veli: "Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: Zaista, u svakom tijelu ima jedan dio koji, ako valja, onda je i cijelo tijelo dobro, a ako taj dio bude pokvaren, pokvari se i cijelo tijelo. Taj dio je srce.'" Hadis bilježe Buhari i Muslim.
Neke koristi hadisa:

1. Ispravnost srca vodi ka ispravnosti čovjekove forme i suštine.
2. Briga o srčanom stanju, jer se na taj način čovjek popravlja i biva bolji.
Jedanaesti hadis:

Mu'az, radijallahu 'anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: „Kome posljednje riječi na ovom svijetu budu: La ilahe illallah, ući će u Džennet." Bilježi ga Ebu Davud.
Neke koristi hadisa:

1. Vrijednost riječi la ilahe illellah, koja se, između ostalog, ogleda i u tome da one bivaju uzrokom ulaska u Džennet.
2. Vrijednost onoga kome posljednje riječi na ovome svijetu budu la ilahe illellah.
Dvanaesti hadis:

Odgovor: Abdullah b. Mes'ud, radijallahu 'anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Vjernik ne vrijeđa, ne proklinje, nije bestidan niti besraman.“ Hadis bilježi Tirmizi.
Neke koristi hadisa:

1. Zabrana svih vrsta neispravnog i ružnog govora.
2. Ovo su svojstva vjernika kada je riječ o njegovom govoru.
Trinaesti hadis:

Odgovor: Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Od ljepote islama - vjere jednog čovjeka jeste da se kloni onoga što ga se ne tiče.“ Hadis bilježe Tirmizi i drugi.
Neke koristi hadisa:

1. Čovjek treba zanemariti sve ono što ga se ne tiče po pitanju tuđe vjere i ovosvjetskih poslova.
2. Zapostavljanje onoga što nas se ne tiče ubraja se u potpunost našeg islama.
Četrnaesti hadis:

Ibn-Mes'ud, radijallahu 'anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: „Ko prouči jedan harf iz Allahove Knjige imat će nagradu, a nagrada se deseterostruko uvećava. Ja ne kažem da je Elif-lam-mim harf, nego elif je harf, lam je harf i mim je harf.“ Hadis bilježi Tirmizi.
Neke koristi hadisa:

1. Vrijednost učenja Kur'ana.
2. Za svaki harf kojeg proučiš pišu ti se dobra djela.