"Ipin àwọn iwa"

"Idahun: Anabi - ki ikẹ ati ọla maa ba a - sọ pe:" "«Ẹniti o pe julọ ni igbagbọ ninu awọn Mu'mini ni ẹniti o dara julọ ni iwa." Tirmiziy ati Ahmad ni won gba a wa

"Idahun-1- Nítorí pé o jẹ okunfa ifẹ Ọlọhun ti ọla Rẹ ga."
"2- O tun jẹ okunfa ifẹ awọn ẹda."
"3- O si tun jẹ nkan ti o wuwo ju ninu oṣuwọn."
"4- Laada ati ẹsan si maa n jẹ adipele pẹlu iwa daadaa."
"5- O si tun jẹ ami fun pipe ìgbàgbọ́."

"Idahun- Ninu Kuraani Alapọn-ọnle, Ọba ti ọla Rẹ ga sọ pe: "{Dájúdájú al-Ƙur’ān yìí, ó ń fini mọ̀nà sí ọ̀nà tààrà}" [Suuratul-Israa: 9]. "Ninu ọrọ ojiṣẹ Ọlọhun: Nibi ti ojiṣẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ti sọ pe: " “Dájúdájú wọn gbe mi dide lati pe awọn eyi to daa ninu awọn iwa”. Ahmad ni o gba a wa "

"Idahun- iṣe dáadáa: Oun ni sisọ Ọlọhun ni gbogbo igba, ati ṣiṣe dáadáa ati dáadáa fun àwọn ẹda. "
"Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe: “Dájúdájú Ọlọhun ti kọ dáadáa lori gbogbo nnkan” Muslim ni o gba a wa.
"Ninu awọn aworan ṣiṣe dáadáa ni:
"
1388."Ṣiṣe dáadáa nibi ijọsin fun Ọlọhun -ti ọla Rẹ ga-, iyẹn jẹ pẹlu imọkanga nibi ijọsin Rẹ. "
"Ṣiṣe dáadáa si awọn obi mejeeji, pẹlu ọrọ ati iṣẹ. "
"Ṣiṣe dáadáa si awọn ẹbi ati alasunmọ "
"Ṣiṣe dáadáa si aládùúgbò
"Ṣiṣe dáadáa si awọn ọmọ-orukan ati awọn mẹkunnu"
"Ṣiṣe dáadáa si ẹni ti o n ṣe aburu si ẹ"
"Ṣiṣe dáadáa nibi ọrọ"
Ṣiṣe dáadáa nibi atako "
"Ṣiṣe dáadáa si ẹranko "

"Idahun- Idakeji ṣiṣe dáadáa ni ṣíṣe aida. "
*Ninu iyẹn ni:
Gbígbé imọkanga ju silẹ nibi ijọsin fun Ọlọhun ti ọla Rẹ ga
"Ṣiṣẹ obi mejeeji "
Gige okun ebi.
Aladugboo buruku
"*Ati gbigbe ṣiṣe daadaa si awọn talaka ati alaini ju silẹ, ati eyiti o yatọ si iyẹn ninu awọn ọrọ ati iṣẹ buruku."

"Idahun-"
"1- Ifọkantan nibi sisọ awọn iwọ̀ Ọlọhun ti ọla Rẹ ga."
"Awọn aworan rẹ:
Ifọkantan nibi pipe awọn ijọsin bi Irun, ati Zakah, ati Aawẹ, ati Hajj, ati eyiti o yatọ si wọn ninu awọn nkan ti Ọlọhun ṣe ni ọranyan le wọn lori."
"Ifọkantan nibi sisọ awọn iwọ awọn ẹda:
"
"Nibi sisọ ijẹ-ọmọluabi awọn eeyan."
"Ati awọn dukia wọn."
"Ati awọn ẹjẹ wọn."
"Ati awọn kọkọ wọn, ati gbogbo nkan ti awọn eeyan ba fi ọkan balẹ si ọ lọdọ lori rẹ."
"Ọba ti ọla Rẹ ga sọ nibi awọn iroyin awọn olujere pe:
" "{àwọn t’ó ń ṣọ́ àgbàfipamọ́ wọn àti àdéhùn wọn 8}" [Suuratul-Mu’minuun: 8].

"Idahun- Ijanba, oun naa ni rira awọn iwọ Ọlọhun ti ọla Rẹ ga ati awọn iwọ awọn eeyan lare."
"Anabi - ki ikẹ ati ọla maa ba a - sọ pe:" "«Ami Munaafiki mẹta ni» - o wa darukọ ninu rẹ pe - «Ti wọn ba fi ọkan tan an yio janba» " Wọn fi ẹnu ko le e lori.

"Idahun- Oun ni ifunni ni iro pẹlu nkan ti yio ba nkan ti o n ṣẹlẹ mu tabi nipa nkan gẹgẹ bi o ṣe wa."
"Ati pe ninu awọn aworan rẹ ni:

"Sisọ ododo nibi isọrọ pẹlu awọn eeyan."
"Sisọ ododo nibi adehun."
"Sisọ ododo nibi gbogbo ọrọ ati iṣe. "
"Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe: " “Dajudaju ododo maa n tọ ni sọna sibi dáadáa, ati pe dajudaju dáadáa maa n tọ ni sọna sinu alujanna, ati pe dajudaju eniyan a maa sọ ododo titi ti o fi maa di olódodo” Wọn fi ẹnu ko le e lori.

"Idahun- Irọ, òun ni idakeji ododo, ninu iyẹn ni, pipa irọ mọ awọn eniyan, ati yiyapa awọn adehun, ati jijẹrii eke. "
"Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe: " “Ati pe dajudaju irọ maa n tọ ni sọna sibi iwa aburu, dajudaju iwa aburu maa n tọ ni sọna sinu ina, ati pe dajudaju eniyan a maa pa irọ titi ti o fi maa di onirọ lọdọ Ọlọhun”. Wọn fi ẹnu ko le e lori. Ati pe Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe: " “Àmì ṣọbẹ-ṣelu musulumi, mẹta ni” -o darukọ ninu ẹ- “Ti o ba sọrọ, yoo pa irọ, ti o ba ṣe adehun yóò yapa”. Wọn fi ẹnu ko le e lori.

"Idahun- Ṣíṣe suuru lori itẹle ti Ọlọhun -ti ọla Rẹ ga- "
Ṣíṣe suuru kuro nibi ẹṣẹ "
Ṣíṣe suuru lori kádàrá Ọlọhun to mu inira dani, ati di dupẹ fun Ọlọhun lori gbogbo iṣesi."
Ọba ti ọla Rẹ ga sọ pe:
"{Allāhu sì nífẹ̀ẹ́ àwọn onísùúrù 146}." "[Surah Âl-`Imrân: 146]" "Ati pe Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe: " “Eemọ ni fun alamọri olugbagbọ, dajudaju gbogbo alamọri rẹ pátápátá jẹ dáadáa, iyẹn ko si fun ẹnikẹni afi fun olugbagbọ; ti idunnu ba ṣẹlẹ si i o maa dupẹ, ìyẹn si maa lóore fun un, ti inira ba ṣẹlẹ si i o ma ṣe suuru, ìyẹn sì maa jẹ oore fun un. Muslim ni o gba a wa.

"Idahun- Oun ni aiṣe suuru lori itẹle, ati aiṣe suuru kuro nibi ẹṣẹ, ati aiyọnu si awọn kádàrá Ọlọhun pẹlu ọrọ ati iṣẹ. "
"Ninu awọn aworan ẹ:
"
"Imaa tanmọọn iku."
"Imaa gba ara ẹni ni oju."
"Imaa fa aṣọ ya."
"Imaa tu irun ka si ori (latari fifi ibanujẹ hàn)."
"Imaa ṣe adua iparun lori ara ẹni."
"Anabi - ki ikẹ ati ọla maa ba a - sọ pe:" "Ẹsan n bẹ pẹlu titobi adanwo, ati pe dajudaju ti Ọlọhun ba nífẹ̀ẹ́ ijọ kan yio dan wọn wo, ẹniti o ba yọnu, iyọnu o maa jẹ tiẹ, ẹniti o ba si binu, ibinu o maa jẹ tiẹ." "Tirmidhiy ati Ibnu Mājah ni wọn gba a wa."

"Idahun- Oun naa ni ki awọn eeyan maa ṣe ikunlọwọ laarin ara wọn lori ododo ati daadaa."
"Awọn aworan iṣe ikunlọwọ:
"
"Iṣe ikunlọwọ lori dida awọn ẹtọ pada."
"Iṣe ikunlọwọ lori dida alabosi ni ọwọ kọ."
"Iṣe ikunlọwọ lori bibiya bukaata awọn eeyan ati awọn alaini."
"Iṣe ikunlọwọ lori gbogbo daadaa."
" Ima maa ṣe ikunlọwọ lori ẹsẹ ati ṣiṣe suta ati ikọja aala."
Ọba ti ọla Rẹ ga sọ pe:
"{Ẹ ran ara yín lọ́wọ́ lórí iṣẹ́ rere àti ìbẹ̀rù Allāhu. Ẹ má ṣe ran ara yín lọ́wọ́ lórí (ìwà) ẹ̀ṣẹ̀ àti ìtayọ ẹnu-àlà. Ẹ bẹ̀rù Allāhu. Dájúdájú Allāhu le (níbi) ìyà.}" "[Sūratul Mā’idah: 2]." "Anabi - ki ikẹ ati ọla maa ba a - sọ pe:" "«Mu’mini si Mu'mini da bii ile ni; ti apakan o maa fun apakan ni agbara» " Wọn fi ẹnu ko le e lori. "Anabi - ki ikẹ ati ọla maa ba a - tun sọ pe:" "«Musulumi ọmọ-ìyá Musulumi ni, ko nii ṣe abosi rẹ, ko si nii fa a kalẹ fun ẹniti yio fi ara ni i, ẹniti o ba si n biya bukaata ọmọ-ìyá rẹ, Ọlọhun a maa biya bukaata tiẹ naa, ẹniti o ba si mu ibanujẹ kuro fun musulumi kan, Ọlọhun a mu kuro fun un ibanujẹ kan ninu awọn ibanujẹ ọjọ igbedide, ẹniti o ba si bo musulumi kan ni aṣiri, Ọlọhun a bo oun naa ni aṣiri ni ọjọ igbedide» " Wọn fi ẹnu ko le e lori.

"Idahun- 1- Ìtìjú Ọlọhun: Yoo maa wáyé pẹ̀lú pe ki o ma maa ṣẹ Ẹ -mimọ ni fun Un-. "
"2- Itiju awọn eniyan: Nínú iyẹn ni gbigbe ọrọ buruku ti ko dara ju silẹ ati ṣiṣi ihoho silẹ. "
"Ojiṣẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe: " Igbagbọ ni ẹka aadọrin ati diẹ tabi ọgọta ati diẹ, eyi to ga julọ nibẹ ni gbólóhùn: Laa ilaaha illallohu. Eyi to kere julọ nibẹ: Mímú suta kuro ni oju-ọna,ati pe itiju jẹ ẹka kan ninu igbagbọ”. Muslim ni o gba a wa.

"Idahun- 1- Ṣíṣe ikẹ awọn agbalagba ati ṣiṣe apọnle wọn. "
"2- Ṣíṣe ikẹ awọn ọmọde ati awọn oponlo. "
"3- Ṣíṣe ikẹ alaini ati mẹkunnu ati ẹni ti o ni bukaata. "
"4- Ṣíṣe ikẹ ẹranko pẹlu pe ki o maa fun un ni ounjẹ ki o si ma fi suta kan an. "
"Ninu iyẹn ni ọrọ Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a-: " Waa ri awọn olugbagbọ nibi ṣiṣe ikẹ ara wọn ati nini ifẹ ara wọn ati nini aanu ara wọn, wọn da gẹgẹ bi ara, ti orikee kan ba ké ìrora, awọn orikee yoku a maa pe ara wọn fun un pẹlu aisun ati iba”. Wọn fi ẹnu ko le e lori. "Ati pe Ojisẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe: " Àwọn onikẹẹ, Ọba Ajọke-aye a maa kẹ wọn, ẹ maa ṣe ikẹ awọn ara ilẹ, Ẹni ti O wa ni sanmọ a maa kẹ yin”. "Abu Daud ati Tirmidhi ni wọ́n gba a wa. "

"Idahun- Níní ifẹ Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- "
Ọba ti ọla Rẹ ga sọ pe:
"{Àwọn t’ó gbàgbọ́ ní òdodo sì le jùlọ nínú ìfẹ́ sí}." "[Surah Al-Baqarah: 165]"
"Nini ifẹ ojiṣẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a-. "
o so pe:
“Mo fi Ẹni ti ẹmi mi n bẹ ni ọwọ Rẹ bura, ẹnikẹni ninu yin o ni tii di olugbagbọ titi maa fi di ẹni ti o ni ifẹ si ju obi rẹ ati ọmọ rẹ lọ”. "Al-Bukhāriy ni o gba a wa."
"Nini ifẹ awọn Mu'mini, ati nini ifẹ daadaa fun wọn gẹgẹ bi o ṣe nífẹ̀ẹ́ rẹ fun ara rẹ."
"Anabi - ki ikẹ ati ọla maa ba a - sọ pe:" "«Ẹnikẹni ninu yin o le tii pe ni igbagbọ titi ti yio fi maa fẹ fun ọmọ-ìyá rẹ nkan ti n fẹ fun ara rẹ»" "Al-Bukhāriy ni o gba a wa."

"Idahun- Oun ni titu oju ka, pẹlu idunnu ati ririn ẹrin musẹ, ati aanu ati fifi idunnu han nígbà tí a ba pade awọn eeyan."
"Ati pe oun jẹ idakeji lile oju mọ awọn eeyan ni èyí tí yio maa le wọn sa."
"Ati pe awọn hadīth ti o pọ ti wa nipa ọla iyẹn, lati ọdọ Abu Dharri - ki Ọlọhun yọnu si i - o sọ pe: Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ fun mi pe:" "«Ma fi oju kere nkankan ninu daadaa, koda ki o pade ọmọ-ìyá rẹ pẹlu titu oju ka» " Muslim ni o gba a wa. "Ojiṣẹ Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - tun sọ pe:" "«Ririn ẹrin musẹ loju ọmọ-ìyá rẹ, saara ni fun ọ» " Tirmidhiy ni o gba a wa

"Idahun- Oun ni ti tanmọọn yiyẹ idẹra kuro lọdọ ẹlomiran tabi kikorira idẹra ẹlomiran."
"Ọba ti ọla Rẹ ga sọ pe:
{Àti níbi aburú onílara nígbà tí ó bá ṣe ìlara 5} [Sūratul Falaq: 5]."
" Lati ọdọ Anas ọmọ Mālik - ki Ọlọhun yọnu si i - dajudaju Ojiṣẹ Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pe:" "«Ẹ ma korira ara yin, ẹ ma ṣe keeta ara yin, ẹ ma kọyin si ara yin, ẹ jẹ - ẹyin ẹrusin Ọlọhun - ọmọ-ìyá» " "Al-Bukhāriy ati Muslim ni wọn gba a wa."

"Idahun- Oun ni yi yẹyẹ ọmọ-iya rẹ to jẹ musulumi ati iyẹpẹrẹ rẹ, eleyii ko lẹ́tọ̀ọ́."
"Ọba ti ọla Rẹ sọ nibi kikọ kuro nibi iyẹn:
" "{Ẹ̀yin tí ẹ gbàgbọ́ ní òdodo, àwọn ènìyàn kan kò gbọ́dọ̀ fi àwọn ènìyàn kan ṣe yẹ̀yẹ́. Ó lè jẹ́ pé àwọn (tí wọ́n sọ di oníyẹ̀yẹ́) dára ju àwọn (t’ó ń ṣe yẹ̀yẹ́). Àwọn obìnrin kan (kò sì gbọ́dọ̀ fi) àwọn obìnrin kan (ṣe yẹ̀yẹ́). Ó lè jẹ́ pé àwọn (tí wọ́n sọ di oníyẹ̀yẹ́) dára ju àwọn (t’ó ń ṣe yẹ̀yẹ́). Ẹ má ṣe búra yín. Ẹ má pe’ra yín lóríkì burúkú lẹ́yìn ìgbàgbọ́ òdodo. Ẹnikẹ́ni tí kò bá ronú pìwàdà, àwọn wọ̀nyẹn ni àwọn alábòsí. 11}" [Suuratul-Hujuraat 11].

"Idahun- Oun ni ki ọmọniyan o ma maa ri ara rẹ lori awọn eeyan, ki o si ma maa yẹpẹrẹ awọn eeyan, ki o si ma maa kọ ododo."
Ọba ti ọla Rẹ ga sọ pe:
"{Àwọn ẹrúsìn Àjọkẹ́-ayé ni àwọn t’ó ń rìn jẹ́ẹ́jẹ́ lórí ilẹ̀} " [Suuratul-Furqan: 63]. "Itumọ rẹ ni: Ni àwọn tí wọ́n n tẹrí bá." "- Ojiṣẹ Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - tun sọ pe:" "«Ẹnikankan o si nii rẹ ara rẹ silẹ fun Ọlọhun ayaafi ki Ọlọhun gbe e ga» " Muslim ni o gba a wa. "O tun sọ - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - pe:" "«Dajudaju Ọlọhun ranṣẹ si mi wipe ki ẹ tẹriba, debi wipe ẹnikankan o nii maa ṣe iyanran lori ẹnikẹni, ẹnikankan o si nii maa tayọ aala lori ẹnikẹni» " Muslim ni o gba a wa.

"Idahun-1- Ṣiṣe igberaga nibi ododo, oun naa ni dida a pada ati ai gba a wọle."
"2- Ṣiṣe igberaga si awọn eeyan, oun naa ni iyẹpẹrẹ wọn, ati fifi oju kere wọn."
"Ojiṣẹ Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pe:" "«Ko nii wọ al-Jannah, ẹni tí deedee ọmọ ina-igun ninu igberaga ba wa ni ọkan rẹ»." "Ni arakunrin kan ba sọ pe: Dajudaju ọmọkunrin a maa nífẹ̀ẹ́ si ki aṣọ rẹ o yaayi ki bata rẹ naa o si dara? O sọ pe:" "«Dajudaju Ọlọhun Ọba, Arẹwa ni, O si nífẹ̀ẹ́ si nkan ti o ba rẹwa, nkan ti n jẹ igberaga ni: kikọ ododo, ati iyẹpẹrẹ awọn eeyan» " Muslim ni o gba a wa.
"- Batarul Haqqi: Dida a pada"
"- Gamtun Nās: Yiyẹpẹrẹ wọn"
"- Aṣọ ti o dara ati bata ti o dara o si ninu igberaga."

"- Irẹjẹ nibi kata-kara, oun naa ni fifi aleebu ọja pamọ."
"- Irẹjẹ nibi kikọ imọ, apejuwe iyẹn ni irẹjẹ awọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ninu idanwo."
"- Irẹjẹ nibi ọrọ sisọ, gẹ́gẹ́ bíi ijẹrii eke ati irọ pipa.'
"- Aipe adehun pẹlu nkan ti o sọ ati nkan ti o fi ẹnu ko pẹlu awọn eeyan lori rẹ."
"O si ti wa nibi kikọ kuro nibi irẹjẹ pe, dajudaju Ojiṣẹ Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - kọja nibi okiti ounjẹ kan, o wa ti ọwọ rẹ bọ inu rẹ, ni awọn ọmọnika rẹ ba kan nkan tutu kan, ni o ba sọ pe: «Ki ni eyi irẹ oni ounjẹ?» o sọ pe: Ojo ni o pa a irẹ Ojiṣẹ Ọlọhun. O sọ pe:" "«Oo ṣe jẹ́ ki o wa lókè ounjẹ ki awọn eeyan le baa ri i? Ẹnikẹni ti o ba ṣe irẹjẹ ko si ni ara mi» " Muslim ni o gba a wa.
"As-Subrọ: Oun ni okiti ounjẹ."

"Idahun- Oun ni didarukọ ọmọ-ìyá rẹ musulumi pẹlu nkan ti o korira ti oun ko si si nibẹ."
Ọba ti ọla Rẹ ga sọ pe:
"{Kí apá kan yín má ṣe sọ̀rọ̀ apá kan lẹ́yìn. Ṣé ọ̀kan nínú yín nífẹ̀ẹ́ sí láti jẹ ẹran-ara ọmọ ìyá rẹ̀ t’ó ti kú ni? Ẹ sì kórira rẹ̀. Ẹ bẹ̀rù Allāhu. Dájúdájú Allāhu ni Olùgba-ìronúpìwàdà, Àṣàkẹ́-ọ̀run 12}" [Suuratul-Hujuraat 12].

"Idahun- Oun ni gbigbe awọn ọrọ kiri laarin awọn eeyan lati da ibajẹ silẹ laarin wọn."
"- Ojiṣẹ Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pe:" "«Olofofo ko nii wọ al-Jannah»" Muslim ni o gba a wa.

"Idahun- Oun ni kíkàndí mọ́lẹ̀ nibi ṣiṣe iṣẹ oloore ati nkan ti ṣiṣe rẹ jẹ dandan fun ọmọniyan."
"Ati pe ninu iyẹn ni:
Ìmẹ́lẹ́ nibi ṣiṣe awọn ọranyan."
"Ọba ti ọla Rẹ ga sọ pe:
" "{Dájúdájú àwọn ṣọ̀bẹ-ṣèlu mùsùlùmí ń tan Allāhu, Òun náà sì máa tàn wọ́n. Nígbà tí wọ́n bá dúró láti kírun, wọ́n á dúró (ní ìdúró) òròjú, wọn yó sì máa ṣe ṣekárími (lórí ìrun). Wọn kò sì níí ṣe (gbólóhùn) ìrántí Allāhu (lórí ìrun) àfi díẹ̀ 142}" "[Sūratun Nisā'i: 142]."
"Nitori naa o lẹ́tọ̀ọ́ fun Mu'mini gbigbe imẹlẹ ati aileṣiṣẹ, ati ijokoo tẹtẹrẹ ju silẹ, o si tun lẹ́tọ̀ọ́ fun un igbiyanju nibi iṣẹ ati lilọ bibọ ati ṣiṣe wahala ati gbigba iyanju ninu aye sibi nkan ti yio yọ Ọlọhun ti ọla Rẹ ga ninu."

"Idahun- 1- Ibinu ti o dara: Oun ni ki o jẹ fun Ọlọhun nigba ti awọn alaigbagbọ tabi awọn ṣọbẹ-ṣelu musulumi tabi ẹni ti o yatọ si wọn ba fa awọn ọgba eewọ Ọlọhun -mimọ ni fun Un- ya. "
"2- Ibinu ti ko dara: Oun ni ibinu to jẹ pe o maa n mu eniyan ṣe ati sọ nnkan ti ko tọ. "
"Iwosan ibinu ti ko dara:
"
"Aluwala. "
"Jíjókòó ti o ba wa ni iduro, ati fifi ẹgbẹ le ilẹ ti o ba wa lori ìjókòó. "
"Ki o dunni mọ asọtẹlẹ Anabi -ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- nibi ìyẹn: “O o gbọdọ maa binu”.
“Ki o ko ẹmi rẹ ni ìjánu lati ma yára ṣe nǹkan ti ìbínú ba n ti i lati ṣe ni àsìkò ìbínú”
"Wiwa iṣọra pẹlu Ọlọhun kuro lọ́dọ̀ eṣu ẹni ẹkọ. "
Didakẹ

"Idahun- Oun ni afihan ati iwadii nipa awọn ihoho awọn eniyan ati nnkan ti wọn n bo. "
"Ninu awọn aworan ẹ ti a ṣe ni eewọ ni:
"
Wíwo ihoho awọn eniyan ninu awọn ile wọn. "
Ki eniyan maa tẹti gbọ ọrọ awọn ijọ kan ti wọn ko si mọ̀ si i. "
Ọba ti ọla Rẹ ga sọ pe:
"{Ẹ má ṣe tọpinpin ara yín...}." [Suuratul-Hujuraat 12].

"Idahun- ina-apa: Oun ni nina owo ni ọna ti ko lẹtọọ,"
Idakeji ẹ:
Ahun: Oun ni ki eeyan ma ṣe ẹtọ rẹ fun un.
"Eyi to tọ ni wiwa laarin mejeeji, ki musulumi si jẹ ọlọrẹ. "
Ọba ti ọla Rẹ ga sọ pe:
"{Àwọn tí ó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n bá náwó, wọn kò ná ìná-àpà, wọn kò sì ṣahun; (ìnáwó wọn) wà láààrin ìyẹn ní ìwọ̀ntún-wọ̀nsì 67}. " "[Surah Al-Furqan : 67]"

"Idahun- Al-Jubnu (Ojo): Ni ki o maa bẹru nkan ti ko tọ ki eeyan o bẹru."
"Gẹgẹ bíi pipaya sisọ ododo ati kikọ ibajẹ."
"Ash-Shajā‘ah (Akin): Oun naa ni gbigba iwaju nibi òdodo, iyẹn ni bii gbigba iwaju ni awọn ojude ija ẹsin lati da aabo bo Isilaamu ati awọn Musulumi."
"Ati pe Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - maa n sọ ninu adua rẹ pe:" "«Allāhummọ innī a‘ūdhu biKa minal jubni...»." "Ojiṣẹ Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - tun sọ pe:" "«Mu'mini to ni agbara loore, o si tun jẹ ẹniti Ọlọhun nífẹ̀ẹ́ si ju Mu'mini to jẹ ọlẹ lọ, ati pe oore n bẹ lara ọkọọkan wọn." Muslim ni o gba a wa.

"Idahun- Gẹgẹ bii epe ati eebu."
"- Gẹgẹ bii gbolohun wipe “lagbaja ẹranko ni" tabi èyí tí o jọ ọ ninu awọn gbolohun."
"- Tabi didarukọ awọn ihoho pẹlu awọn ọrọ buruku ati ọrọkọrọ."
"- Ati pe Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - ti kọ kuro nibi gbogbo iyẹn patapata, nitori naa ni o fi sọ pe: "Mu'mini o ki n ṣe ẹni tí maa n yọ aleebu ara eeyan, ko si ki n ṣe ẹni tí maa n ṣepe, ko si ki n ṣe oni ọrọ buruku, ko si ki n ṣe ẹlẹnu jijo (ti ko si ọrọ ti ko le sọ)." "Tirmidhiy ati Ibnu Hibbān ni wọ́n gba a wa."

"Idahun- Ṣiṣe adua wipe ki Ọlọhun rọ ọ ni ọrọ iwa rere, ki O si tun ran ọ lọwọ lori rẹ."
"2- Imaa sọ Ọlọhun Ọba ti O lágbára ti O gbọnngbọn, ati pe O mọ ọ, O si n gbọ ọ, O si n ri ọ."
"3- Imaa ranti ẹsan iwa rere ati pe oun ni okunfa wiwọ al-Jannah."
"4- Imaa ranti àtúbọ̀tán iwa buruku ati pe oun ni okunfa wiwọ ina."
"5- Dajudaju iwa rere maa n fa ifẹ Ọlọhun ti ọla Rẹ ga ati ifẹ awọn ẹda Rẹ, ati pe dajudaju iwa buruku maa n fa ikorira Ọlọhun ati ikorira awọn ẹda Rẹ."
"6- Kika itan Anabi - ki ikẹ ati ọla maa ba a - ati wiwo o kọṣe."
"7- Mimaa ba awọn ẹnirere sọrẹ, ati jijina si biba awọn ẹni burúkú sọrẹ."