Secțiunea - Credință

Răspuns: Domnul meu este Allah, Cel care, prin binecuvântările Sale, este Suveran asupra mea și asupra tuturor lumilor.
Indiciul pentru aceasta este Cuvântul Celui Preaînalt:
„Slavă lui Allah, Domnul lumilor,” [Coran, 1:2]

Răspuns: Religia mea este Islamul. Acesta reprezintă supunerea arătată față de Allah prin mărturisirea Unicității Sale și a ascultării poruncilor Sale și delăsarea de politeism și de cei care îl practică.
A spus Allah Preaînaltul:
Cu adevărat [unica] religie acceptată de Allah este Islamul [Coran, 3:19]

Răspuns: Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa).
A spus Allah Preaînaltul:
Mohammed este Trimisul lui Allah [Coran, 48:29]

Răspuns: Formula unicității (kalimat at-atuhid) este „La ilaha illah Allah” (Nu există altă divinitate demnă de a fi adorată în afară de Allah) și sensul acesteia este că nimeni și nimic în afară de Allah nu este îndreptățit pentru a fi adorat.
A spus Allah Preaînaltul:
Deci să știi [Mohammed] că nu există altă divinitate afară de Allah [Coran, 47:19]

Răspuns: Allah este deasupra Cerurilor, deasupra Tronului Său, mai presus de toate creațiile Sale: Cel Milostiv care s-a înălțat deasupra Tronului [Coran, 20:5] Și a spus: El este Al-Qahir [Stăpânul Suprem] peste robii Lui și El este Al-Hakim
[Înțeleptul] [și] Al-Khabir [Bine Știutorul]. [Coran, 6:18]

Răspuns: Aceasta înseamnă că Allah l-a trimis pe el întregii lumi ca vestitor și prevenitor.
Astfel,
1. trebuie să ascultăm de cele pe care el ni le-a poruncit
2. trebuie să credem în cele pe care el le-a vestit
3. trebuie să ne ferim de la a arăta neascultare față de el
4. Allah trebuie adorat doar în modalitatea în care El a prescris aceasta, prin urmarea Tradițiilor Profetice (Sunnah) și părăsirea inovațiilor fără temei în religie (bid'a).
A spus Allah Preaînaltul:
„Cel care i se supune Trimisului I se
supune lui Allah” [Coran, 4:80] și a spus, de asemenea, Preaslăvitul: 3. Nici nu rostește nimic după pofta lui.
4. El [Coranul] nu este decât o revelație trimisă. [Coran, 53:3-4] Și tot astfel a spus Allah Cel Preaputernic: Ați avut voi în Trimisul lui Allah un exemplu frumos, pentru cel care nădăjduiește în [întâlnirea cu] Allah și în Ziua de Apoi și Îl pomenește pe
Allah mereu. [Coran, 33:21]

Răspuns: Noi am fost creați pentru a-L adora numai pe El, Unicul, fără a-I face Lui niciun asociat.
Și nu pentru a face din viață doar un prilej de joacă și desfătare.
A spus Preaînaltul:
Eu nu i-am creat pe djinni și oameni decât pentru ca ei să Mă adore [Coran, 51:56]

Răspuns: Adorarea este un concept care cuprinde tot ceea ce Îi este plăcut lui Allah și Îl mulțumește pe El, dintre vorbele și faptele ascunse sau vădite, interioare sau exterioare.
Actele de adorare vădite, exterioare sunt precum pomenirea lui Allah prin cuvinte, preaslavindu-L, mulțumindu-I și preamărindu-L, Rugăciunea, Pelerinajul etc.
Actele de adorare ascunse, interioare, sunt cele precum încrederea în Allah, teama și speranța pusă în El.

Răspuns: Cea mai măreață și însemnată îndatorire a noastră este credința în Unicitatea lui Allah, Unicul - at-Tauhid.

Răspuns: 1. Tauhid ar-Rububia (Unicitatea Suveranității) - care reprezintă credința că Allah, Unicul, este Creatorul, Îndestulătorul, Stăpânul, Orânduitorul și El nu are niciun asociat întru aceasta.
2. Tauhid al-Uluhia (Unicitatea Divinității) - care reprezintă acordarea adorării numai lui Allah, Unicul, fără a adora pe nimeni altcineva împreună cu Allah Preaînaltul.
3. Tauhid al-Asma ua as-Sifaat (Unicitatea Preafrumoaselor Sale Nume și Atribute) - care reprezintă credința în Numele și Atributele lui Allah Preaînaltul care au fost menționate în Coran și în Sunnah (Tradițiile Profetice), fără a reprezenta, asemăna sau nega vreuna dintre acestea.
Indiciul existenței acestor trei forme de Tauhid se regăsește în Cuvântul lui Allah Preaînaltul:
El este Stăpânul Cerurilor și al Pământului și al celor ce se află între
cele două. Adoră-L pe El și fii statornic în adorarea Lui! Oare știi
tu pe altcineva asemenea Lui?” [Coran, 19:65]

Răspuns: A-I face asociați lui Allah Preaînaltul.
A spus Allah Preaînaltul:
Cu adevărat, Allah nu iartă să I se facă asociați, dar iartă ce este mai
puțin de atât oricui voiește. Iar cel care îi face asociați lui Allah, a făcut
un mare păcat! [Coran, 4:48]

Răspuns: Aș-șirk este împlinirea unui act de adorare pentru altcineva în afară de Allah Preaînaltul.
Tipurile de șirk:

Șirk-ul major - precum a face rugi la altcineva în afară de Allah Preaînaltul, a se prosterna altcuiva în afară de Allah Preaslăvitul sau a sacrifica animale în numele altcuiva decât în numele lui Allah Cel Atotputernic.
Șirk-ul minor - precum a jura pe altcineva în afară de Allah Preaînaltul, folosirea amuletelor care sunt atârnate cu intenția de a atrage binele și a respinge ceea ce este rău, sau ipocrizia în actele de adorare realizate, cum ar fi, spre exemplu, îmbunătățirea sau înfrumusețarea de către cineva a modalității de efectuare a Rugăciunii atunci când știe că este văzut de către oameni.

Răspunsul: Nimeni altcineva în afară de Allah nu știe ceea ce se află în lumea nevăzută, a necunoscutului.
A spus Preaînaltul:
Cu adevărat, Allah nu iartă să I se facă asociați, dar iartă ce este mai
puțin de atât oricui voiește. Iar cel care îi face asociați lui Allah, a făcut
un mare păcat! [Coran, 27:65]

1. Credința în Allah Preaînaltul
2. Și în Îngerii Săi
3. În Scripturile Sale
4. În Profeții Săi
5. În Ziua de Apoi
6 - Și în destin, cu ceea ce este bun și rău în el.
Evidența pentru aceasta este binecunoscutul hadis în care apare Îngerul Gavriil și care a fost relatat de Muslim. Gavriil i-a spus Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa): „Spune-mi, ce este credința?” Profetul a spus:(Credința este) crezul în Allah, în Îngerii Săi, în Scripturile Sale, în Profeții Săi, în Ziua de Apoi și în Destin, cu ceea ce este bun și rău în el.”

Răspuns: Credința în Allah Preaînaltul înseamnă să crezi că:
- Allah este Cel care te-a creat și îți oferă cele necesare traiului. El este Unicul Stăpân și Orânduitor al tuturor creațiilor.
- El este Unicul Adorat și nimic nu poate fi adorat întru dreptate în afară de El.
- El este Cel mai presus de toate, Cel Preamăreț și Preaperfect. A Lui este toată Slava și Lauda și El are cele mai frumoase Nume și cele mai înalte Atribute. El, Preaslăvitul, nu are pe nimeni egal sau asemenea Lui.
Credința în Îngeri:

Aceștia sunt făpturi pe care Allah le-a creat din lumină, pentru a-L adora pe El și pentru a se supune pe deplin poruncilor Sale.
Dintre ei face parte și Gavriil (Pacea fie asupra sa), care are sarcina de a le aduce Profeților revelația (trimisă de Allah).
Credința în Scripturi:

Acestea sunt Cărțile Sfinte pe care Allah le-a pogorât Profeților Săi, precum:
- Coranul revelat lui Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa)
- al-Injil (Evanghelia) pogorâtă lui Iisus (Pacea fie asupra sa)
- Tora revelată lui Moise (Pacea fie asupra sa).
- Psalmii dați lui David (Pacea fie asupra sa).
- Filele (foile) date lui Avraam și lui Moise (Pacea fie asupra lor).
Credința în Profeți:

Ei sunt cei pe care Allah i-a trimis robilor Săi pentru a-i învăța pe aceștia religia lor, pentru a le vesti Paradisul și tot ceea ce este bun și pentru a-i avertiza în legătură cu ceea ce este rău și în privința Iadului.
Cei mai de seamă dintre aceștia sunt și cei mai statornici dintre ei în urmarea Legii lui Allah:

Noe (Pacea fie asupra sa)
Avraam (Pacea fie asupra sa)
Moise (Pacea fie asupra sa)
Iisus (Pacea fie asupra sa)
Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa).
Credința în Ziua de Apoi:

Aceasta presupune credința în existența, după moarte, a unei perioade de tranziție între mormânt și Ziua Judecății (Ziua Învierii și a Socotelii), atunci când oamenii Raiului vor primi lăcașurile lor, iar oamenilor Iadului, de asemenea, le vor fi date locurile lor.
Credința în Destin, cu ceea ce este bun și rău în el:
Destinul presupune credința că Allah știe tot ceea ce se petrece în Univers. El a înscris aceasta în Tablele cele bine păstrate (al-Lauh al-mahfudz) și prin Voia Sa tot ceea ce există a fost adus în ființare și a fost creat.
A spus Preaînaltul:
„Și Noi am creat toate lucrurile bine întocmite” [Coran, 54:49].
Credința în Destin presupune 4 niveluri:

Primul: Știința lui Allah Preaînaltul, care presupune că Știința Sa precede totul și ea a existat dintotdeauna, înainte ca lucrurile să se întâmple și după ce s-au petrecut.
Dovada pentru aceasta este Cuvântul lui Allah Preaînaltul:
Numai la Allah se află cunoașterea Ceasului. El face să coboare ploaia
îmbelșugată și El știe ce se află în pântece. Niciun suflet nu știe ce va
dobândi mâine și niciun suflet nu știe în care [loc de pe] pământ va
muri. Allah este ‘Alim [Atoateștiutor] [și] Khabir [Bineștiutor]. [Coran, 31: 34]
Al doilea: Faptul că Allah a înscris aceasta în Tablele cele bine păstrate (al-Lauh al-Mahfudz) și astfel, tot ceea ce s-a petrecut sau se va petrece este înscris în această Carte la El.
Evidența pentru aceasta este Cuvântul lui Allah Preaînaltul:
Și la El sunt cheile necunoscutului și nu le știe decât El. Și El cunoaște
ceea ce este pe uscat și ceea ce este pe mare. Nu cade nicio frunză fără
ca El să o știe. Și nu există bob în întunecimile pământului, nimic
proaspăt și nimic uscat, fără ca ele să fie [însemnate] într-o Carte
Limpede. [Coran, 6:59]
Al treilea: Faptul că totul se produce prin Voia lui Allah și nimic din ceea ce El sau vreuna dintre creațiile Sale fac nu se întâmplă decât prin Voia Sa, Preaînaltul.
Dovada pentru aceasta este Cuvântul Preaînaltului:
28. Pentru acela dintre voi care voiește să meargă pe drumul cel drept.
29. Dar voi nu puteți voi decât dacă voiește Allah, Stăpânul lumilor. [Coran, 81:28-29]
Al patrulea: Credința în faptul că tot ceea ce există a fost creat de către Allah. El a creat înfățișarea, caracteristicile lor, mișcarea lor și tot ce le este specific.
Dovada pentru aceasta este Cuvântul lui Allah Preaînaltul:
În vreme ce Allah v-a creat pe voi, precum și ceea ce faceți voi? [Coran, 37:96]

Răspuns: El este Cuvântul lui Allah și nu este o creație a Lui.
A spus Allah Preaînaltul:
Și dacă vreunul dintre idolatri te roagă să-i dai adăpost, atunci dă-i
lui adăpost, pentru ca el să audă cuvintele lui Allah [Coranul]... [Coran, 9:6]

Răspuns: Ea reprezintă toate vorbele, faptele, aprecierile și calitățile fizice sau morale aparținând Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa).

Răspuns: Aceasta reprezintă tot ceea ce oamenii au introdus în religie, fără ca aceasta să fi existat în vremea Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) și în timpul Companionilor săi.
* Aceasta nu trebuie acceptată, ci, dimpotrivă, ea trebuie respinsă.
Conform spuselor Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa): Fiecare inovație este o rătăcire. Consemnat de Abu Daud.
Exemple de bid'a pot fi întâlnite în:
adăugiri în anumite acte de adorare, cum ar fi spre exemplu adăugarea la abluțiune a spălării de patru ori (în loc de trei, așa cum este Sunnah) sau sărbătorirea zilei de naștere a Profetului, chestiuni care nu au fost consemnate a fi fost practicate de către Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) sau de către Companionii săi.

Loialitatea (alianța - „al-uala'a”) reprezintă dragostea arătată față de musulmani și suportul oferit acestora.
A spus Allah Preaînaltul:
Dreptcredincioșii și dreptcredincioasele își sunt aliați unii altora. [Coran, 9:71]
Disocierea (și respingerea - „al-bara'a”) presupune ura și ostilitatea arătată față de necredincioșii (care luptă împotriva Islamului).
A spus Allah Preaînaltul:
Ați avut voi un exemplu frumos în Avraam și în cei care au fost alături
de el, atunci când ei au spus către neamul lor: „Cu adevărat, noi ne
lepădăm de voi și de cele pe care voi le venerați în locul lui Allah. Ne
lepădăm de voi. Dușmănia și vrajba s-au ivit între noi pentru totdeauna,
până când voi veți crede numai în Unicul Allah!” [Coran, 60:4]

Răspuns: Allah nu acceptă nicio altă religie în afară de Islam.
A spus Allah Preaînaltul:
Acela care își dorește altă religie decât Islamul, nu-i va fi acceptată, și el se va afla în Lumea de Apoi printre cei pierduți. [Coran, 3:85]

Răspuns: Exemplu pentru exprimarea necredinței prin vorbe sunt înjurăturile îndreptate la adresa lui Allah Preaslăvitul și a Mesagerului Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa).
Exemplu pentru exprimarea necredinței prin fapte poate fi un comportament înjositor față de Coran și prosternarea în semn de adorare pentru altcineva în afară de Allah Preaînaltul.
Exemplu pentru exprimarea „al-Kufr” în credințe este considerarea faptului că există altcineva demn de a fi adorat în afară de Allah și că mai există și un alt creator împreună cu Allah.

Răspuns:
1 - Ipocrizia majoră, care presupune ascunderea în inimă a necredinței, în vreme ce omul se înfățișează ca fiind un dreptcredincios.
Aceasta îl scoate din Islam pe cel care îi dă curs și este considerat un act de necredință majoră.
A spus Preaînaltul:
Cu adevărat, ipocriții vor ajunge în fundul cel mai de jos al Iadului și nu
vei afla niciodată ajutor pentru ei, [Coran, 4:145]
2 - Ipocrizia minoră
Precum minciuna, încălcarea promisiunii date și trădarea încrederii acordate.
Aceasta nu îl scoate pe om din Islam, însă este considerat un păcat, iar cel care îi dă curs este supus pedepsei.
Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Alalh fie asupra sa) a spus: „Semnele ipocritului sunt trei: când vorbește minte, când promite își încalcă promisiunea, când ceva este pus în grija lui și i se acordă încredere, o trădează.” (Consemnat de Bukhari și Muslim).

Răspuns: Acesta este Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa).
A spus Allah Preaînaltul:
Mohammed nu este tată nici unuia dintre bărbații voștri, ci el este
Trimisul lui Allah și încheietorul Profeților... [Coran, 33:40] Și a spus Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa): „Eu sunt încheietorul Profeților și niciun Profet nu va mai veni după mine.” Consemnat de Abu Daud, Tirmidhi și alții.

Răspuns: Miracolele reprezintă toate aspectele care transgresează granițele normalității, și pe care Allah le-a dat Profeților Săi - o dovadă a sincerității misiunii lor profetice. Dintre acestea putem aminti:
- Despicarea Lunii de către Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa)
- Despicarea mării pentru Moise (Pacea fie asupra sa) și înnecarea lui Faraon și a armatei sale

Răspuns: Companionul Profetului (as-Sahabiy) este acea persoană care a trăit în timpul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa), care a crezut în el și care a murit musulman.
Noi îi iubim și îi urmăm. Ei sunt cei mai buni dintre oameni, după Profeți.
Cei mai buni dintre as-Sahaba sunt Califii cei bine călăuziți:
Abu Bakr (Allah să fie mulțumit de el).
Omar (Allah să fie mulțumit de el).
Othman (Allah să fie mulțumit de el).
Ali (Allah să fie mulțumit de el).

Răspuns: Ele sunt soțiile Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa).
A spus Allah Preaînaltul:
Profetul este mai apropiat față de dreptcredincioși decât își sunt ei
înșiși, iar soțiile sale sunt mamele lor. [Coran, 33:6]

Noi îi iubim și îi susținem și suntem împotriva celor care îi urăsc. Cu toate acestea, noi nu îi ridicăm mai presus de statutul lor. Din „ahlu al-bait” fac parte soțiile Profetului și urmașii săi, precum și descendenții dreptcredincioși din neamul Hașim și al-Muttalib.

Răspuns: Obligația noastră este aceea de a-i respecta, a-i asculta și de a ne supune lor, atâta vreme cât ei nu cheamă la ceea ce este interzis în religie. Nu ne este permis să ne răzvrătim împotriva lor, ci trebuie să facem rugi la Allah pentru ei și să îi sfătuim cu bunătate.

Răspuns: Aceasta este Paradisul. A spus Allah Preaînaltul: Cu adevărat, Allah îi duce pe cei care cred și săvârșesc fapte bune în
grădini pe sub care curg râuri [Coran, 47:12]

Răspuns: Aceasta este focul Iadului. A spus Allah Preaînaltul: ... atunci feriți-vă de Focul care mistuie oamenii și pietrele,
pregătit pentru necredincioși! [Coran, 2:24]

Răspuns: „Al-khauf” reprezintă teama față de Allah și de pedeapsa Sa.
„Ar-raja'a” reprezintă speranța la răsplata oferită de către Allah, la iertarea și Îndurarea Sa.
Evidența pentru aceasta este Cuvântul lui Allah Preaînaltul:
Cei pe care îi cheamă ei caută și ei mijlocul [care să-i conducă pe ei]
cât mai aproape de Domnul lor, nădăjduiesc în îndurarea Sa și se
tem de pedeapsa Lui. Cu adevărat, pedeapsa Domnului tău este cu
adevărat de temut [Coran, 17:57] Și a spus Allah Preaînaltul: 49. [O, Mohammed] vestește-le robilor Mei că Eu sunt Al-Ghafur
[Iertătorul], Ar-Rahim [Îndurătorul].
50. Și că aceasta este pedeapsa Mea care este un chin dureros. [Coran, 15:49-50]

Răspuns: Acestea sunt: Allah, Ar-Rabb (Domnul, Stăpânul), Ar-Rahman (Cel Milostiv), As-Sami' (Cel care aude totul), Al-Basir (Cel care vede totul), Al-'Alim (Cel care știe totul), Ar-Razzaq (Îndestulătorul, Cel care oferă cele necesare traiului), Al-Hayy (Cel Viu), Al-Adhim (Cel Preamăreț), precum și altele dintre Preafrumoasele Sale Nume și Atribute Mărețe.

Răspuns: Allah are sensul de Dumnezeu, Cel adorat întru dreptate, Unicul, Care nu are pe nimeni asociat.
Ar-Rabb are sensul că numai Allah Preaslăvitul, Unicul este Creatorul, Stăpânitorul, Îndestulătorul și Orânduitorul a tot și a toate.
As-Sami' înseamnă că Allah cuprinde totul cu Auzul Său și El aude toate sunetele, în pofida varietății și diversității acestora.
Al-Basir este Cel care cuprinde totul cu privirea Sa și El vede totul, indiferent cât de mare sau mic ar fi acel lucru.
Al-Alim este Cel care cuprinde cu știința Sa totul din trecut, prezent sau viitor.
Ar-Rahman este Cel care a cuprins cu Îndurarea Sa fiece ființă, toți supușii Săi și toate creațiile Sale aflându-se sub Îndurarea Sa.
Ar-Razzaq este Cel care oferă cele necesare traiului tururor creațiilor: oameni, djini și animale.
Al-Hayy este Cel care nu moare nicodată, în vreme ce toată creația Sa este muritoare.
Al-Adhim este Cel care deține toate atributele perfecțiunii în Numele, Atributele și acțiunile Sale.

Răspuns: Noi îi iubim pe aceștia și îi consultăm în chestiuni și probleme legate de jurisprudența islamică. Ei trebuie menționați doar într-o modalitate plăcută, iar cel care nu respectă aceste aspecte a deviat de la calea cea dreaptă.
Allah Preaînaltul a spus:
Allah îi va ridica cu [câteva] trepte pe aceia care cred dintre voi și
pe aceia cărora li s-a dat știința, căci Allah este bine știutor a ceea ce
faceți! [Coran, 58:11]

Răspuns: Ei sunt dreptcredincioșii pioși.
A spus Allah Preaînaltul:
62. Cu adevărat, aliații lui Allah nu au motive să se teamă și nici nu vor fi
mâhniți -
63. Cei care cred și care au frică de Allah. [Coran, 10:62-63]

Răspuns: Credința se exprimă în vorbe, fapte și principii de credință.

Răspuns: Credința crește prin supunerea arătată față de Allah și scade prin neascultarea arătată față de El.
A spus Allah Preaînaltul:
Credincioșii sunt doar cei ale căror inimi se cutremură când se
pomenește [numele lui] Allah și a căror credință sporește când li se
citesc versetele Lui și se încred în Domnul Lor - [Coran, 8:2]

Răspuns: „Al-ihsan” înseamnă să Îl adori pe Allah ca și cum L-ai vedea, căci, deși tu nu Îl vezi, cu siguranță El te vede pe tine.

Răspuns: Există două condiții:
1 - să fie devotate în mod sincer lui Allah Preaînaltul
2 - să urmeze prescripțiile existente în Sunnah (Tradițiile Profetului - Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa)

Răspuns: Acesta reprezintă a-și pune încrederea și a se baza pe Allah
Preaînaltul în sensul atragerii a ceea ce este bun și respingerii a ceea ce este rău, în condițiile în care omul trebuie să ia în considerare toți factorii care îi pot favoriza succesul și să dea curs acestora.
A spus Allah Preaînaltul:
Iar celui care se încrede în Allah, El îi este de ajuns [Coran, 65:3]
(îi este de ajuns), adică îi este suficient

Răspuns: „Al-ma'aruf” (binele) - este îndemnarea la tot ceea ce presupune supunerea față de Allah Cel Atotputernic, iar „al-munkar” sunt toate cele de la care trebuie să te oprești, pentru că ele reprezintă o formă de nesupunere față de Allah Preaînaltul.
A spus Allah Preaînaltul:
Sunteți cea mai bună comunitate care s-a făcut [drept exemplu]
pentru oameni. Voi porunciți ceea ce este drept și interziceți ceea ce
este nedrept și credeți în Allah. [Coran, 3:110]

Răspuns: Ei sunt cei care au urmat vorbele, faptele și credințele ce aparțineau Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) și Companionilor săi.
Ei s-au numit „ahlu as-Sunna” pentru că ei urmează Sunnah Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) și se delasă de orice inovație fără temei în religie (bid'a);
și „al-Jama'a” pentru că ei sunt în acord unanim în urmarea religiei adevărate și nu se scindează în privința acesteia.