Avsnittet om Tafsir (förklaringen av Koranen)

S: Suratul-Fatihah och dess förklaring:
"I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige. All lovprisning tillkommer Allah, världarnas Herre, den Nåderike, den Barmhärtige, Domedagens Ägare. Endast dig dyrkar vi och endast dig ber vi om hjälp. Led oss på den raka vägen! Den väg som de du har välsignat följde; inte de som har drabbats av [din] vrede och inte heller de vilsna" (1-7).
Förklaring:

Den kallas för Suratul-Fatihah (Inledningskapitlet) eftersom Allahs bok börjar med den.
1. "I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige": Jag börjar läsa Koranen i Allahs namn, jag söker hans hjälp och välsignelse genom det.
"Allah":
Den som dyrkas i sanning. Endast han heter det.
"Den Nåderike":
Den som har en omfattande barmhärtighet som når allt.
"Den Barmhärtige":
Den som visar de troende nåd.
2. "All lovprisning tillkommer Allah, världarnas Herre": Alla former av lovprisningar och perfektion tillkommer endast Allah.
3. "Den Nåderike, den Barmhärtige": Den som har en omfattande barmhärtighet som når allt, den vars barmhärtighet når de troende.
4. "Domedagens Ägare": den yttersta dagen.
5. "Endast dig dyrkar vi och endast dig ber vi om hjälp": Det är dig vi dyrkar och ingen annan, det är dig vi söker hjälp från och ingen annan.
6. "Led oss på den raka vägen!": Att vägledas till islam och Sunnah.
7. "Den väg som de du har välsignat följde; inte de som har drabbats av [din] vrede och inte heller de vilsna": Vägen av Allahs rättfärdiga tjänare som profeterna och dem som följer dem följer, inte de kristnas och judarnas väg.
- Det är rekommenderat att säga "Amin" (Besvara oss!) efter läsningen av Suratul-Fatihah.

S: Suratuz-Zalzalah och dess förklaring:
"I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige.
"När jorden skälver i sitt [sista] skalv, och jorden kastar upp sina bördor, och människan säger: 'Vad är det med den?'. Den dagen ska den berätta vad som skett på den, för så har din Herre ingett den. Den dagen ska människorna stiga fram i skilda skaror för att få se sina gärningar. Ja, den som gör den minsta myras vikt av gott ska se det, Och den som gör den minsta myras vikt av ont skall se det" (99:1-8).
Förklaring:

1. "När jorden skälver i sitt [sista] skalv": När jorden skakas kraftigt vilket kommer att ske på domedagen.
2. "Och jorden kastar upp sina bördor": När jorden tar ut allt som finns i den som de döda och annat.
3. "Och människan säger: 'Vad är det med den?': Människan kommer förvirrat att fråga varför jorden rör på sig och skakar?!
4. "Den dagen ska den berätta vad som skett på den": Under denna väldiga dag kommer jorden att berätta vilka goda och dåliga handlingar som begåtts på den.
5. "För så har din Herre ingett den": Eftersom Allah underrättat den om det och befallt den att berätta.
6. "Den dagen ska människorna stiga fram i skilda skaror för att få se sina gärningar": Under denna väldiga dag som jorden kommer att skaka på kommer människor att stiga fram i skaror för räkenskap så att de kan vittna om de handlingar de begått i det tidigare livet.
7. "Ja, den som gör den minsta myras vikt av gott ska se det": Han kommer att se sina goda handlingar framför sig, även om de väger så lite som en liten myra.
8. "Och den som gör den minsta myras vikt av ont skall se det": Den som gör onda handlingar, även om det vore så lite som en myras vikt, kommer även att få se det framför sig.

S: Suratul-'Adiyat och dess förklaring:
"I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige.
Vid de galopperande hästarna som frustar, och skapar gnistar, då de rids till anfall på morgonen, och virvlar upp moln av damm, och stormar rakt in i fiendeskaran! Människan är sannerligen djupt otacksam mot sin Herre. Och om detta är hon ju själv ett vittne. Och i sin kärlek till rikedom är hon förvisso ivrig. Inser hon inte, när gravarnas innehåll slungas ut, och allt som dolts i bröstet visas upp, att deras Herre den dagen säkerligen är underrättad om dem?" (100:1-11).
Förklaring:

1. "Vid de galopperande hästarna som frustar": Allah svär vid hästen som galopperar så snabbt att den flåsar ljudligt.
2. "Och skapar gnistar": Han svor även vid de galopperande hästarna, som skapar gnistor med sina hovar då de slår till stenarna med full kraft.
3. "Då de rids till anfall på morgonen": Han svor också vid de hästar som attackerar fienden i gryningen.
4. "Och virvlar upp moln av damm": Eftersom de rör sig så snabbt.
5. "Och stormar rakt in i fiendeskaran!": Ryttarna för hästarna stormar rakt in i fiendeskaran.
6. "Människan är sannerligen djupt otacksam mot sin Herre": Hon håller girigt fast vid det hennes Herre befallt henne att spendera från.
7. "Och om detta är hon ju själv ett vittne": Hon själv vittnar om hur hon håller tillbaka det goda hon givits, och hon kan inte förneka det eftersom det är uppenbart.
8. "Och i sin kärlek till rikedom är hon förvisso ivrig": På grund av hennes extrema kärlek till pengar vägrar hon att dela med sig av rikedomen.
9. "Inser hon inte, när gravarnas innehåll slungas ut": Vet inte denna människa, som förblindats av detta världsliga liv, att när Allah tar ut de döda från gravarna i jorden för räkenskap och vedergällning - att saker inte kommer att vara som hon inbillat sig?
10. "Och allt som dolts i bröstet visas upp": Det som funnits i hjärtat av avsikter, trosuppfattningar och annat kommer att exponeras.
11. "Att deras Herre den dagen säkerligen är underrättad om dem?": Den dagen är deras Herre fullt underrättad om dem. Hans tjänares angelägenheter kommer inte att vara dolda för honom, och han kommer att vedergälla dem för vad de gjort.

S: Suratul-Qari'ah och dess förklaring:
"I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige.
Det väldiga slaget! Vad är det väldiga slaget? Och vad kan få dig att inse vad det väldiga slaget är? [Det är] den dag då människorna ska bli som kringspridda nattfly, och bergen ska bli som kardad ull. Den som då har en tung vågskål, han ska leva ett lycksaligt liv. Men den som då har en lätt vågskål, hans tillflykt blir avgrunden. Och vad kan få dig att inse vad den är? En het eld" (101:1-11).
Förklaring:

1. "Det väldiga slaget!": Stunden som kommer att paralysera människors hjärtan av extrem rädsla.
2. "Vad är det väldiga slaget?": Vad är då denna stund som kommer att paralysera människors hjärtan av extrem rädsla?!
3. "Och vad kan få dig att inse vad det väldiga slaget är?": Hur ska du, sändebudet, veta vad denna stund är som paralyserar människors hjärtan? Stunden syftar på domedagen.
4. [Det är] den dag då människorna ska bli som kringspridda nattflyn": Den dag då människors hjärtan paralyseras blir de som utspridda nattfly som flyger omkring.
5. "Och bergen ska bli som kardad ull": Bergen blir som kardad ull och bomull eftersom de så lätt förflyttar och rör på sig.
6. "Den som då har en tung vågskål": Den vars goda handlingar överväger de dåliga handlingarna.
7. "Han ska leva ett lyckligt liv": Han kommer att njuta av ett härligt liv i paradiset.
8. "Men den som då har en lätt vågskål": Den vars dåliga handlingar överväger de bra handlingarna.
9. "Hans tillflykt blir avgrunden": Hans vistelse och plats kommer att vara helvetet på domedagen.
10. "Och vad kan få dig att inse vad den är?": Hur ska du, sändebudet, veta vad det är?
11. "En het eld": En flammande och brännande eld.

S: Suratut-Takathur och dess förklaring:
"I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige.
Ni distraheras av er tävlan i rikedom, ända tills ni besöker era gravar. Nej! Ni ska få veta. Igen, nej! Ni ska få veta. Nej! Om ni bara visste med övertygande kunskap, ni ska sannerligen få skåda den djupa elden. Igen, ni ska sannerligen få skåda den med ögats visshet. Sedan ska ni säkerligen tillfrågas, den dagen, om er välmåga" (102:1-8).
Förklaring:

1. "Ni distraheras av er tävlan i rikedom": Människor! Ert skrytande om egendomar och barn distraherar er från att lyda Allah.
2. "Ända tills ni besöker era gravar": Tills ni dör och träder in i era gravar.
3. "Nej! Ni ska få veta": Att ni inte borde ha distraherats av ert skryt och försummat lydnaden till Allah. Då kommer ni att veta konsekvenserna av denna distraktion.
4. "Igen, nej! Ni ska få veta": Då ska ni inse konsekvensen av det.
5. "Nej! Om ni bara visste med övertygande kunskap": Om ni var övertygade om att ni ska återföras till Allah och att han ska vedergälla er för era handlingar skulle ni inte distraherats av att skryta om egendomar och barn.
6. "Ni ska sannerligen få skåda den djupa elden": Vid Allah! Ni ska få se helvetet på domedagen.
7. "Igen, ni ska sannerligen få skåda den med ögats visshet": Ni kommer att se den med full övertygelse.
8. "Sedan ska ni säkerligen tillfrågas, den dagen, om ert välstånd": På den dagen kommer Allah att fråga er om de välsignelser han skänkt er, som hälsa, förmögenhet och annat.

S: Suratul-'Asr och dess förklaring:
"I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige.
Vid tiden! Människan är sannerligen förlorad. Utom de som tror och gör goda gärningar och uppmanar varandra att hålla fast vid sanningen och uppmanar varandra att ha tålamod" (103:1-3).
Förklaring:

1. "VId tiden!": Allah svär vid tiden.
2. "Människan är sannerligen förlorad": Varje människa är bristfällig och förlorad.
3. "Utom de som tror och gör goda gärningar och uppmanar varandra att hålla fast vid sanningen och uppmanar varandra att ha tålamod": Förutom de som tror och gör goda handlingar samt kallar till sanningen och har tålamod med det. Det är dessa som är de framgångsrika och räddade.

S: Suratul-Humazah och dess förklaring:
"I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige.
"Ett hårt straff ska möta varje baktalare och felfinnare, som samlar rikedomar och håller räkning på dem. Han tror att hans rikedomar ska ge honom evigt liv. Nej! Han kommer att slängas i krossaren. Och vad kan få dig att inse vad krossaren är? Allahs tända eld, som tränger in i [dess invånares hjärtan]. Den ska sannerligen vara sluten kring dem, bland uttänjda pelare" (104:1-9).
Förklaring:

1. "Ett hårt straff ska möta varje baktalare och felfinnare": Fördärv och ett strängt straff väntar den som ständigt baktalar och förtalar andra.
2. "Som samlar rikedomar och håller räkning på dem": Den vars intresse endast kretsar kring att samla pengar och räkna dem.
3. "Han tror att hans rikedomar ska ge honom evigt liv": Han tror att pengarna han samlat ihop kommer att skydda honom från döden, så att han alltså kan vara kvar i detta liv för evigt.
4. "Nej! Han kommer att slängas i krossaren": Det är inte som denna okunniga person föreställt sig. Han kommer istället att kastas i helvetet, som kommer att krossa honom fullständigt.
5. "Och vad kan få dig att inse vad krossaren är?": Vad ska få dig, sändebudet, att veta vad elden är som krossar allt som slängs i den?
6. "Allahs tända eld": Det är elden som Allah har tänt.
7. "Som tränger in i [dess invånares hjärtan]": Den som penetrerar människors kroppar tills den når deras hjärtan.
8. "Den ska sannerligen vara sluten kring dem": Den ska omsluta och stänga in de som straffas i den.
9. "Bland uttänjda pelare": Den är sluten och låst med långa pelare så att ingen kan fly från den.

S: Suratul-Fil och dess förklaring:
"I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige.
Har du inte fått veta hur din Herre gjorde med elefantens män? Lät han inte deras onda plan gå i stöpet? Han sände fåglar i svärmar över dem. Som överöste dem med stenar av hård lera. Sedan lät han dem bli som [rester av] uppäten säd" (105:1-5).
Förklaring:

1. "Har du inte fått veta hur din Herre gjorde med elefantens män?": Vet du, sändebudet, inte vad din Herre gjorde med Abraha och hans följeslagare, elefantens män, när de ville förstöra Kaba?
2. "Lät han inte deras onda plan gå i stöpet?": Allah förstörde deras onda planer så de kunde inte uppnå sin önskan att avleda människor från Kaba.
3. "Han sände fåglar i svärmar över dem": Han skickade en stor mängd fåglar, som kom till dem.
4. "Som överöste dem med stenar av hård lera:" De släppte stenar av hård lera över dem.
5:
"Sedan lät han dem bli som [rester av] uppäten säd": Så Allah gjorde de till likt löv som djur har ätit från och trampat på.

S: Surat Quraysh och dess förklaring:
"I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige.
Hur förvånande är inte sedvanan hos Quraysh! Deras sedvana är att färdas under vinter och sommar. Låt dem därför endast dyrka Herren till detta hus (Kaba), han som ger dem föda i tider av hunger och gör dem trygga från fara" (106:1-4).
Förklaring:

1. "Hur förvånande är inte sedvanan hos Quraysh!": Detta syftar på deras välbekanta resor under vinter och sommar.
2. "Deras sedvana är att färdas under vinter och sommar": De reste tryggt till Jemen under vintern, och till Levanten under sommaren.
3. "Låt dem därför endast dyrka Herren till detta hus (Kaba):" Därför ska de enbart dyrka Herren till detta heliga hus eftersom det är han som har underlättat för dem att bege sig på dessa resor.
4. "Han som ger dem föda i tider av hunger och gör dem trygga från fara": Genom det gjorde han att araberna respekterade Meckas helighet och dess invånare.

S: Suratul-Ma'un och dess förklaring:
"I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige.
Har du sett han som vägrar tro på domen? För det är han som stöter bort den faderlöse, och inte uppmanar att ge mat till den behövande. Ett hårt straff ska möta dem som förrättar bönen, dem som är slarviga med sina böner. Dem som bara vill ses av andra, och som vägrar [andra] den minsta hjälp" (107:1-7).
Förklaring:

1. "Har du sett han som vägrar tro på domen?": Känner du till den som förnekar vedergällningen på domedagen?
2. "För det är han som stöter bort den faderlöse": Han är den som onådigt stöter bort den behövande faderlöse.
3. "Och inte uppmanar att ge mat till den behövande": Han uppmanar varken sig själv eller andra att ge mat till den behövande.
4. "Ett hårt straff ska möta dem som förrättar bönen": De bedjande ska få straff och lidande.
5. "Dem som är slarviga med sina böner": De bedjande som struntar i sina böner tills tiden för bönen har gått ut.
6. "Dem som bara vill ses av andra": De som ber och gör goda handlingar för ögontjäneri, och inte gör dem uppriktigt för Allahs skull.
7. "Och som vägrar [andra] den minsta hjälp": Som nekar andra hjälp fastän det inte är svårt att hjälpa dem.

S: Suratul-Kawthar och dess förklaring:
"I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige.
Vi har sannerligen gett dig det rikliga goda. Be därför till din Herre och slakta. Det är han som hatar dig, som är den avskurne" (108:1-3).
Förklaring:

1. "Vi har sannerligen gett dig det rikliga goda": Vi har säkerligen gett dig, sändebudet, ofantlig godhet. Från denna godhet är floden al-Kawthar i paradiset.
2. "Be därför till din Herre och slakta": Var därför tacksam till Allah för denna välsignelse genom att endast be till honom och slakta. Detta står i kontrast till vad avgudadyrkarna gör när de närmar sig sina avgudar genom att offra och slakta till dem.
3. "Det är han som hatar dig, som är den avskurne": Den som avskyr dig, som är berövad all godhet och kommer antingen att glömmas bort eller minnas negativt.

S: Suratul-Kafirun och dess förklaring:
"I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige.
Säg:
'Ni otrogna! Jag dyrkar inte det ni dyrkar. Och inte heller dyrkar ni den jag dyrkar. Och jag kommer aldrig att dyrka det ni har dyrkat. Och inte heller kommer ni att dyrka den jag dyrkar. Ni har er religion och jag har min religion'" (109:1-6).
Förklaring:

1. "Säg: 'Ni otrogna!'": Sändebudet! Säg "Ni som inte har sann tro på Allah."
2. "Jag dyrkar inte det ni dyrkar": Jag dyrkar varken nu eller i framtiden de avgudar ni dyrkar.
3. "Och inte heller dyrkar ni den jag dyrkar": Ni dyrkar inte heller den jag dyrkar, vilken är Allah enbart.
4. "Och jag kommer aldrig att dyrka det ni har dyrkat": Inte heller dyrkar jag de avgudar ni dyrkar.
5. "Och inte heller kommer ni att dyrka den jag dyrkar": Ni dyrkar inte heller den jag dyrkar, vilken är Allah enbart.
6:
"Ni har er religion och jag har min religion": Ni har er påhittade religion, och jag har min religion, som Allah har uppenbarat för mig.

S: Suratun-nasr och dess förklaring:
"I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige.
När Allahs hjälp kommer tillsammans med segern, och du ser människorna övergå till Allahs religion i mängder. Glorifiera då din Herre med lovprisningar och be honom om förlåtelse. Han godtar alltid [den ångerfulles] ånger" (110:1-3).
Förklaring:

1. "När Allahs hjälp kommer tillsammans med segern": När Allah ger seger och stöd till din, sändebudets, religion och när Mecka erövras.
2. "Och du ser människorna övergå till Allahs religion i mängder": Och du ser människor konvertera till islam flera delegationer efter varandra.
3. "Glorifiera då din Herre med lovprisningar och be honom om förlåtelse. Han godtar alltid [den ångerfulles] ånger": Då ska du veta att detta är ett tecken på att ditt uppdrag håller på att nå sitt slut. Därför ska du glorifiera din Herre med lovprisningar av tacksamhet för segern och erövringen. Sök även hans förlåtelse eftersom han alltid godtar sina tjänares ånger och han förlåter dem.

S: Suratul-Masad och dess förklaring:
"I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige.
Må Abu Lahabs båda händer förstöras, ja hela han är förstörd! Han kan inte gagnas av sin rikedom och allt han förvärvat. Han ska brinna i en eld med blossande lågor. Och [likaså] hans hustru, som ständigt bär på ved. Runt sin hals har hon ett tvinnat rep" (111:1-5).
Förklaring:

1. "Må Abu Lahabs båda händer förstöras, ja hela han är förstörd!": Må profetens ﷺ farbror Abu Lahab 'Abdul-Mutallibs händer förstöras likt hans handlingar förstörts! Anledningen till detta var att han brukade sträva efter att skada profeten ﷺ, men hans strävan var förgäves.
2. "Han kan inte gagnas av sin rikedom och allt han förvärvat.": Hur ska hans egendom och barn gynna honom? De kunde inte ens avvärja något straff från honom, eller lyckas medföra någon barmhärtighet.
3. "Han ska brinna i en eld med blossande lågor.": På domedagen kommer Abu Lahab att träda in i helvetet och plågas av dess svidande hetta.
4. "Och [likaså] hans hustru, som ständigt bär på ved": Även hans hustru, Umm Jamil, ska träda in i helveteselden då hon också brukade skada profeten ﷺ. Hon brukade lägga taggar på den väg han gick på.
5. Runt sin hals har hon ett tvinnat rep": Hon kommer att föras till helvetet med ett åtstramat rep runt halsen.

S: Suratul-Ikhlas och dess förklaring:
"I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige.
Säg:
'Han är Allah, [och han är] En. Allah är den Suveräne. Han har inte avlat, och inte heller är han avlad, och det finns ingen som är lik honom'" (111:1-4).
Förklaring:

1. "Säg: 'Han är Allah, [och han är] En": Sändebudet! Säg att det inte finns någon sann gud utom Allah.
2. "Allah är den Suveräne": Den som skapelsen vänder sig till för sina behov.
3. "Han har inte avlat, och inte heller är han avlad": Därför har han varken någon son eller far.
4. "Och det finns ingen som är lik honom": Ingen skapelse liknar honom.

S: Suratul-Falaq och dess förklaring:
"I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige.
Säg:
'Jag tar skydd hos dagbräckningens Herre, mot ondskan hos det han skapat, och mot ondskan hos den mörknande [natten] när den faller på, och mot ondskan hos dem som blåser på knutar, och mot ondskan hos den avundsamme när han avundas'" (113:1-5).
Förklaring:

1. "Säg: 'Jag tar skydd hos dagbräckningens Herre'": Sändebudet! Säg att du håller fast vid och söker skydd hos morgonens Herre.
2. "Mot ondskan hos det han skapat": Mot det onda som finns i skadliga skapelser.
3. "Och mot ondskan hos den mörknande [natten] när den faller på": Jag söker även Allahs skydd mot det onda som dyker upp under natten, som djur och tjuvar.
4. "Och mot ondskan hos dem som blåser på knutar": Jag söker även hans skydd mot magikernas ondska, de som blåser i knutar.
5. "Och mot ondskan hos den avundsamme när han avundas": Och mot den avundsammes ondska, han som hatar att se att Allah skänker andra människor välsignelser. Han vill därför att dessa välsignelser ska upphöra och skadar andra avsiktligt.

S: Suratun-Nas och dess förklaring:
"I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige.
Säg:
'Jag tar skydd hos människornas Herre, människornas Konung, människornas Gud, mot den viskande smitarens ondska. Han som viskar i människornas bröst, bland [både] jinnerna och människorna'" (114:1-6).
Förklaring:

1. "Säg: 'Jag tar skydd hos människornas Herre'": Sändebudet! Säg att du håller fast vid och söker skydd hos människornas Herre.
2. "Människornas Konung": Han styr dem som han vill och det är endast han som äger dem alla.
3. "Människornas Gud": Deras sanna gud, ingen förtjänar att dyrkas förutom han.
4. "Mot den viskande smitarens ondska": Mot Satans ondska, de som viskar och uppmuntrar människor till synd.
5. "Han som viskar i människornas bröst": Han som viskar i människors hjärtan.
6. "Bland [både] jinnerna och människorna": Den som viskar kan vara antingen en människa eller en jinn.