Korano interpretacijos (tafsiro) skyrius

Atsakymas: sūra „Atveriančioji Knygą“ ir jos interpretacija:
{ Vardan Allaho, Maloningojo, Gailestingojo (1) Visa šlovė ir dėkingumas – Allahui, pasaulių (alamyn - žmonijos, džinų ir visa, kas egzistuoja) Viešpačiui (2) Maloningiausiajam, Gailestingiausiajam (3) Atpildo Dienos (t. y. Prikėlimo dienos) Vieninteliam Valdytojui (ir Vieninteliam Teisėjui) (4) Tave (Vienintelį) mes garbiname ir Tavęs (Vienintelio) mes prašome pagalbos (5) Vesk mus Tiesiu keliu (6) Keliu tų, kuriems Tu suteikei Savo Malonę, bet ne tų, kurie užsitraukė Tavo Pyktį (kaip judėjai), ir ne tų, kurie nuklydo (kaip krikščionys). (7)} [Koranas, sūra „Atveriančioji Knygą“ 1:1-7].
Interpretacija:

Sūra vadinama „Atveriančioji Knygą“ (Al-Fatiha), nes ji atveria Allaho Knygą.
1) { Vardan Allaho, Maloningojo, Gailestingojo} - Allaho vardu aš pradedu recituoti Koraną, prašydamas Jo pagalbos ir siekdamas palaiminimo, paminėdamas Jo vardą.
{Allahas} - Vienintelis vertas garbinimo, niekas nėra vadinamas tokiu vardu, išskyrus Jį.
{Maloningasis} - didelio gailestingumo, apimančio viską, Turėtojas.
{Gailestingasis} - Tas, Kuris rodo gailestingumą tikintiesiems.
2) { Visa šlovė ir dėkingumas – Allahui, pasaulių (alamyn - žmonijos, džinų ir visa, kas egzistuoja) Viešpačiui} - visa šlovė ir tobulumas priklauso tik Allahui.
3) { Maloningiausiajam, Gailestingiausiajam} - didelio gailestingumo, apimančio viską, Turėtojuı, ir Tam, Kuris rodo gailestingumą tikintiesiems.
4) { Atpildo Dienos Vieninteliam Valdytojui (ir Vieninteliam Teisėjui)} - tai yra Prikėlimo dienos.
5) { Tave mes garbiname ir Tavęs mes prašome pagalbos} - mes garbiname Tave vieną ir tik iš Tavęs prašome pagalbos.
6) { Vesk mus Tiesiu keliu} - tai islamo ir sunnos kelias.
7) { Keliu tų, kuriems Tu suteikei Savo Malonę, bet ne tų, kurie užsitraukė Tavo Pyktį, ir ne tų, kurie nuklydo.} - tai teisiųjų Allaho tarnų iš pranašų ir jų pasekėjų kelias, o ne krikščionių ir judėjų.
- Jį perskaičius patartina pasakyti: „Amin“, o tai reiškia: „Atsakyk į mūsų maldas“.

Atsakymas: sūra „Žemės drebėjimas“ (Az-Zalzala) ir jos interpretacija:
Vardan Allaho Maloningojo, Gailestingojo
{ Kai žemė bus sudrebinta savo (paskutiniu) žemės drebėjimu (1) ir žemė išmes savo naštą, (2) ir žmogus sakys: „Kas (blogo) jai?“ (3) Tą Dieną ji praneš savo naujienas, (4) nes tavo Viešpats įkvėpė (t. y. įsakė) ją. (5) Tą Dieną žmonės išeis suskirstyti (į rūšis), kad jiems būtų parodytas jų veiksmų (rezultatas). (6) Tad, kas darė mažos skruzdės svorio gėrį, pamatys tai, (7) ir kas darė mažos skruzdės svorio blogį – pamatys tai. (8)} [Koranas, sūra „Žemės drebėjimas“ 99:1-8].
Interpretacija:

1) { Kai žemė bus sudrebinta savo (paskutiniu) žemės drebėjimu} - kai žemė smarkiai drebės Prikėlimo dieną.
2) { ir žemė išmes savo naštą,} - ir kai žemė išmes tai, kas joje yra iš mirusiųjų ir kitų dalykų.
3) { ir žmogus sakys:
„Kas (blogo) jai?“} - o žmogus sutrikęs sakys: „Kodėl žemė taip juda ir dreba?!“
4) { Tą Dieną ji praneš savo naujienas,} - tą didžiąją dieną žemė kalbės apie tai, kas čia buvo padaryta gero ir blogo.
5) { nes tavo Viešpats įkvėpė ją.} - nes Allahas tai pranešė ir įsakė tai padaryti.
6) { Tą Dieną žmonės išeis suskirstyti, kad jiems būtų parodytas jų veiksmų (rezultatas).} - tą didžiąją dieną, kai žemė drebės, žmonės ateis grupėmis į atsiskaitymą ir jiems bus parodyti jų gyvenimo darbai.
7) { Tad, kas darė mažos skruzdės svorio gėrį, pamatys tai,} - kas padarė gerą, labdaringą darbą, net mažos skruzdėlės svorio, pamatys tai priešais save.
8) { ir kas darė mažos skruzdės svorio blogį – pamatys tai.} - ir kas padarė blogą poelgį, net ir mažos skruzdėlės svorio, tas pamatys tai priešais save.

Atsakymas: sūra „Lenktyniautojai“ (Al-Adijat) ir jos interpretacija:
Vardan Allaho Maloningojo, Gailestingojo
{ (Prisiekiu) švokščiančiais lenktyniautojais (1) ir paleidžiančiais žiežirbas įskeliant, (2) ir žirgais aušros metu, (3) sukeliančiais tuo dulkių (debesis), (4) drauge taip įsiveržiančiais į vidurį. (5) Iš tiesų, žmogus savo Viešpačiui yra nedėkingas, (6) ir iš tiesų, jis yra to liudytojas, (7) ir iš tiesų, jis labai myli turtą. (8) Tačiau argi jis nežino, kad, kai kapų turinys bus išmestas (9) ir tai, kas krūtinėse, bus išgauta, (10) iš tiesų, jų Viešpats Tą Dieną yra (viską) apie juos Žinantis. (11)} [Koranas, sūra „Lenktyniautojai“ 100:1-11].
Interpretacija:

1) { (Prisiekiu) švokščiančiais lenktyniautojais} - Allahas prisiekia žirgais, kurie bėga taip greitai, kad girdisi jų alsavimo garsas.
2) { ir paleidžiančiais žiežirbas įskeliant,} - Allahas taip pat prisiekia žirgais, kurie kanopomis svaido ugnies kibirkštis, kai stipriai liečiasi su uolomis.
3) { ir žirgais aušros metu,} - Allahas prisiekia žirgais, kurie ryte puola priešus.
4) { sukeliančiais tuo dulkių (debesis),} - taigi, bėgdami jie maišo dulkes.
5) { drauge taip įsiveržiančiais į vidurį.} - jie dideliu greičiu lekia į priešų vidurį, nešdami savo raitelius.
6) { Iš tiesų, žmogus savo Viešpačiui yra nedėkingas,} - iš tiesų, žmogus šykšti gerumo, kurį Viešpats įsako jam skleisti.
7) { ir iš tiesų, jis yra to liudytojas,} - jis pats liudija, kad jis stabdo gėrį, ir negali to neigti, nes tai yra labai aišku.
8) { ir iš tiesų, jis labai myli turtą.} - dėl didžiulės meilės pinigams jis godžiai jų šykšti.
9) { Tačiau argi jis nežino, kad, kai kapų turinys bus išmestas} - ar šis žmogus, apgautas pasaulietiško gyvenimo, nežino, kad kai Allahas išves mirusiuosius iš kapų ir iš žemės, kad atsiskaitytų ir atlygintų, kad viskas nebus taip, kaip jis įsivaizdavo?!
10) { ir tai, kas krūtinėse, bus išgauta,} - taps aišku ir akivaizdu, kas yra širdyse – ketinimai, įsitikinimai ir pan.
11) { iš tiesų, jų Viešpats Tą Dieną yra (viską) apie juos Žinantis.} - iš tiesų, jų Viešpats tą dieną apie juos viską žino, ir jokie Jo vergų reikalai nebus nuo Jo paslėpti ir Jis jiems už tai atlygins.

Atsakymas: sūra „Pribloškianti“ (Al-Karija) ir jos interpretacija:
Vardan Allaho Maloningojo, Gailestingojo
{ Pribloškianti Neganda! (1) Kas yra Pribloškianti Neganda? (2) Ir kas tau paaiškins, kas yra Pribloškianti Neganda? (3) Tai Diena, kai žmonės bus kaip išvaikyti drugiai (4) ir kalnai bus kaip iškaršta vilna. (5) Tada tas, kurio svarstyklės bus sunkios (gerais darbais), (6) bus maloniame gyvenime. (7) Tačiau to, kurio svarstyklės bus lengvos, (8) prieglobstis bus Bedugnė. (9) Ir kas tau paaiškins, kas tai yra? (10) Tai - ypatingai karšta Ugnis. (11)} [Koranas, sūra „Pribloškianti“ 101:1-11].
Interpretacija:

1) { Pribloškianti Neganda!} - valanda, kuri sukrečia žmonių širdis, nes yra nepaprastai siaubinga.
2) { Kas yra Pribloškianti Neganda?} - kokia yra ši valanda, kuri sukrečia žmonių širdis, nes yra nepaprastai siaubinga?!
3) { Ir kas tau paaiškins, kas yra Pribloškianti Neganda?} - iš kur žinai, o Pasiuntiny, kokia ši valanda, kuri sukrečia žmonių širdis dėl to, kad yra nepaprastai siaubinga? Tai Prisikėlimo diena.
4) { Tai Diena, kai žmonės bus kaip išvaikyti drugiai} - tą dieną, kai žmonių širdys bus sukrėstos, žmonės bus kaip drugeliai, išsibarstę į visas puses.
5) { ir kalnai bus kaip iškaršta vilna.} - kalnai bus kaip iškaršta vilna, kaip pūkai.
6) { Tada tas, kurio svarstyklės bus sunkios (gerais darbais),} - tas, kurio geri darbai nusveria blogus.
7) { bus maloniame gyvenime.} - jis mėgausis maloniu gyvenimu Rojuje.
8) { Tačiau to, kurio svarstyklės bus lengvos,} - tas, kurio blogi darbai nusveria gerus darbus.
9) { prieglobstis bus Bedugnė.} - jo buveinė ir būstas bus pragaro Ugnis.
10) { Ir kas tau paaiškins, kas tai yra?} - iš kur žinai, o Pasiuntiny, kas tai?
11) { Tai - ypatingai karšta Ugnis.} - tai liepsnojanti Ugnis.

Atsakymas: sūra „Varžymasis kaupime“ ir jos interpretacija:
Vardan Allaho Maloningojo, Gailestingojo
{ Varžymasis (žemiškųjų dalykų) kaupime atitraukia jus, (1) kol aplankysite kapus. (2) Ne! Jūs greitai sužinosite! (3) Tad ne! Jūs greitai sužinosite! (4) Ne, jei tik jūs žinotumėte užtikrintu žinojimu… (5) Jūs tikrai pamatysite Pragarą! (6) Tada jūs tikrai pamatysite tai užtikrintomis akimis! (7) Tada jūs tikrai būsite paklausti Tą Dieną apie malonumus! (8)} [Koranas, sūra „Varžymasis kaupime“ 102:1-8].
Interpretacija:

1) { Varžymasis (žemiškųjų dalykų) kaupime atitraukia jus,} - o žmonės, gyrimasis savo turtais ir vaikais atitraukė jus nuo paklusimo Allahui.
2) { kol aplankysite kapus.} - kol numirsite ir įeisite į savo kapus.
3) {Ne! Jūs greitai sužinosite!} - jūs neturėjote blaškytis girdamiesi, ir jūs suprasite to blaškymosi pasekmes.
4) { Tad ne! Jūs greitai sužinosite!} - tada jūs suprasite to pasekmes.
5) { Ne, jei tik jūs žinotumėte užtikrintu žinojimu…} - iš tiesų, jei būtumėte tikrai žinoję, kad būsite prikelti Allaho, Kuris jums atlygins už jūsų poelgius, būtumėte nesiblaškęs girdamiesi turtais ir vaikais.
6) { Jūs tikrai pamatysite Pragarą!} - prisiekiu Allahu, Prikėlimo dieną tikrai pamatysite Pragaro Ugnį.
7) { Tada jūs tikrai pamatysite tai užtikrintomis akimis!} - vėlgi, jūs tai pamatysite visiškai užtikrintai.
8) { Tada jūs tikrai būsite paklausti tą Dieną apie malonumus!} - tada tą dieną Allahas paklaus jūsų apie palaiminimus, kuriuos jums suteikė; sveikatą, turtus ir kt.

Atsakymas: sūra „Laikas“ ir jos interpretacija:
Vardan Allaho Maloningojo, Gailestingojo
{ (Prisiekiu) laiku! (1) Iš tiesų, žmogus yra nuostolyje, (2) išskyrus tuos, kurie patikėjo ir darė teisingus darbus, ir patarinėjo vienas kitam dėl tiesos, ir patarinėjo vienas kitam dėl kantrybės. (3)} [Koranas, sūra „Laikas“ 103:1-3].
Interpretacija:

1) { Prisiekiu Al-Asr (laiku)!} - Visagalis Allahas prisiekia laiku.
2) { Iš tiesų, žmogus yra nuostolyje,} - visa žmonija yra visiškoje netektyje.
3) { išskyrus tuos, kurie patikėjo ir darė teisingus darbus, ir patarinėjo vienas kitam dėl tiesos, ir patarinėjo vienas kitam dėl kantrybės.} - tos netekties išvengia tik tie, kurie tiki ir daro teisingus darbus bei šaukiasi tiesos ir kantriai ją ištveria.

Atsakymas: sūra „Niekintojas“ ir jos interpretacija:
Vardan Allaho Maloningojo, Gailestingojo
{ Vargas kiekvienam niekintojui ir besityčiojančiam, (1) kuris kaupia turtą ir (be perstojo) jį skaičiuoja! (2) Jis mano, kad jo turtas padarys jį nemirtingu. (3) Ne! Jis tikrai bus įmestas į triuškinančią Ugnį. (4) Ir kas tau paaiškins, kas yra triuškinančioji Ugnis? (5) Tai yra (amžinai) liepsnojanti Allaho Ugnis, (6) kylanti link širdžių. (7) Iš tiesų, tai (t. y. Pragaras) bus užvertas virš jų (8) nusidriekusiomis kolonomis. (9)} [Koranas, sūra „Niekintojas“ 104:1-9].
Interpretacija:

1) { Vargas kiekvienam niekintojui ir besityčiojančiam,} - vargas ir didžiulė kančia visiems, kurie dažnai apkalbinėja ir šmeižia žmones.
2) { kuris kaupia turtą ir (be perstojo) jį skaičiuoja!} - tas, kuriam rūpi tik kaupti ir skaičiuoti pinigus.
3) { Jis mano, kad jo turtas padarys jį nemirtingu.} - jis mano, kad sukaupti pinigai išgelbės jį nuo mirties ir leis gyventi amžinai.
4) { Ne! Jis tikrai bus įmestas į triuškinančią Ugnį.} - nebus taip, kaip šis neišmanėlis įsivaizdavo. Iš tiesų, jis bus įmestas į Pragaro Ugnį ir bus sugniuždytas.
5) { Ir kas tau paaiškins, kas yra triuškinančioji Ugnis?} - iš kur tu žinai, o Pasiuntiny, kas ta Ugnis, kuri sutriuškina viską, kas į ją įmesta?
6) { Tai yra (amžinai) liepsnojanti Allaho Ugnis,} - tai užsidegusi Allaho Ugnis.
7) { kylanti link širdžių.} - kuri prasiskverbia į žmonių kūnus ir pasiekia jų širdis.
8) { Iš tiesų, tai (t. y. Pragaras) bus užvertas virš jų} - tie, kurie kankinasi šioje liepsnoje, bus joje uždaryti.
9) { nusidriekusiomis kolonomis.} - ji užrakinta ilgomis ir prailgintomis kolonomis, kad jie negalėtų išbėgti.

Atsakymas: sūra „Dramblys“ ir jos interpretacija:
Vardan Allaho Maloningojo, Gailestingojo
{ Ar tu (Muchammedai) neapmąstei, kaip tavo Viešpats pasielgė su dramblio kompanjonais? (1) Ar Jis nepavertė jų plano paklydimu? (2) Ir Jis siuntė prieš juos paukščius pulkais, (3) daužančiais juos kieto molio akmenimis. (4) Ir Jis pavertė juos panašiais į nuvalgytus šiaudus. (5)} [Koranas, sūra „Dramblys“ 105:1-5].
Interpretacija:

1) { Ar tu (Muchammedai) neapmąstei, kaip tavo Viešpats pasielgė su dramblio kompanjonais?} - argi tu, o Pasiuntiny, nežinai, ką tavo Viešpats padarė Abrahai ir jo palydovams - „dramblio“ žmonėms, kai jie norėjo sugriauti Kaabą?
2) { Ar Jis nepavertė jų plano paklydimu?} - Allahas pavertė jų piktą planą į visišką nuostolį; taigi, jie nepasiekė to, ko norėjo, t. y., nukreipti žmones nuo Kaabos ir ją sunaikinti.
3) { Ir Jis siuntė prieš juos paukščius pulkais,} - jis pasiuntė prieš juos daug paukščių pulkų.
4) { daužančiais juos kieto molio akmenimis.} - kurie apmėtė juos kepto molio akmenimis.
5) { Ir Jis pavertė juos panašiais į nuvalgytus šiaudus.} - Allahas padarė juos kaip lapus, kuriuos valgo ir trypia gyvūnai.

Atsakymas: sūra „Kureišų gentis“ ir jos interpretacija:
Vardan Allaho Maloningojo, Gailestingojo
{ (Didelė malonė iš Allaho) dėl Kuraišų apsaugos, (1) jų kasdienio saugumo karavanų (metu) žiemą ir vasarą, (2) lai jie garbina šio Namo Viešpatį, (3) Kuris maitino juos, (išgelbėdamas) nuo alkio, ir apsaugojo juos, (išgelbėdamas) nuo baimės. (4)} [Koranas, sūra „Kureišų gentis“ 106:1-4].
Interpretacija:

1) { (Didelė malonė iš Allaho) dėl Kuraišų apsaugos,} - kalbama apie jiems pažįstamas žiemos ir vasaros keliones.
2) { jų kasdienio saugumo karavanų (metu) žiemą ir vasarą,} - jie buvo saugūs žiemos kelionėje į Jemeną ir vasaros kelionėje į Levantą.
3) { lai jie garbina šio Namo Viešpatį,} - tegul jie garbina Allahą, šių Šventųjų Namų (Kaabos) Viešpatį. Jis yra Tas, kuris palengvino jiems kelionę; taigi, tegul jie nesieja su Juo partnerių.
4) { Kuris maitino juos, (išgelbėdamas) nuo alkio, ir apsaugojo juos, (išgelbėdamas) nuo baimės.} - kuris maitino juos nuo bado ir apsaugojo nuo baimės, priversdamas arabus gerbti Al-Haram (šventąją vietą) ir jo žmones.

Atsakymas: sūra „Pagalba“ ir jos interpretacija:
Vardan Allaho Maloningojo, Gailestingojo
{ Ar matei tą, kuris neigia Atsiskaitymą? (1) Nes tai yra tas, kuris išveja našlaitį (2) ir neskatina maitinti vargšo. (3) Tad vargas tiems, kurie meldžiasi, (4) (tačiau) yra nerūpestingi dėl savo maldos, (5) tiems, kurie puikuojasi (savo veiksmais) (6) ir šykšti (nedidelės) pagalbos. (7)} [Koranas, sūra „Pagalba“ 107:1-7].
Interpretacija:

1) { Ar matei tą, kuris neigia Atsiskaitymą?} - ar pažinojote tą, kuris neigia Prikėlimo dienos atlygį?
2) { Nes tai yra tas, kuris išveja našlaitį} - toks yra tas, kuris grubiai atstumia našlaitį.
3) { ir neskatina maitinti vargšo.} - jis neragina nei savęs, nei kitų maitinti vargšus.
4) { Tad vargas tiems, kurie meldžiasi,} - vargas ir kančia besimeldžiantiems.
5) { (tačiau) yra nerūpestingi dėl savo maldos,} - tie, kurie neskiria dėmesio maldai ir atidėlioja kol pasibaigs jos nustatytas laikas.
6) { tiems, kurie puikuojasi} - tiems, kurie tik puikuojasi melsdamiesi ir darydami gerus darbus, o ne nuoširdžiai juos skiria Allahui.
7) { ir sulaiko pagalbą.} - jie atsisako padėti kitiems net tuose dalykuose, kuriuose jiems nesunku padėti.

Atsakymas: sūra „Gėrio gausybė“ ir jos interpretacija:
Vardan Allaho Maloningojo, Gailestingojo
{ Iš tiesų, Mes suteikėme tau (Muchammedai ﷺ ) Al-Kausar (upę Rojuje), (1) tad melskis savo Viešpačiui ir atlik aukojimą! (2) Iš tiesų, tavo (Muchammedai ﷺ ) priešas yra atskirtas (nuo visko gero šiame pasaulyje ir sekančiame). (3)} [Koranas, sūra „Gėrio gausybė“ 108:1-3].
Interpretacija:

1) { Iš tiesų, Mes suteikėme tau (Muchammedai ﷺ ) Al-Kausar (upę Rojuje),} - Mes davėme tau, o Pasiuntiny, gausų gėrį, įskaitant Kausar upę rojuje.
2) { tad melskis savo Viešpačiui ir atlik aukojimą!} - taigi, būk dėkingas Allahui už šį palaiminimą melsdamasis ir aukodamas vien tik Jam, priešingai nei daro politeistai, ieškodami artumo savo stabams aukojant jiems aukas.
3) { Iš tiesų, tavo (Muchammedai ﷺ ) priešas yra atskirtas (nuo visko gero šiame pasaulyje ir sekančiame).} - tiesą sakant, tas, kuris tavęs nekenčia, yra atkirstas nuo visokio gėrio ir užmirštas taip, kad prisiminus, jis būtų minimas blogu žodžiu.

Atsakymas: sūra „Netikintieji“ ir jos interpretacija:
Vardan Allaho Maloningojo, Gailestingojo
{ Sakyk:
„O jūs, netikintieji! (1) Aš negarbinu to, ką jūs garbinate, (2) nei jūs esate garbintojai to, ką aš garbinu, (3) nei aš būsiu garbintojas to, ką jūs garbinate, (4) nei jūs būsite garbintojai to, ką aš garbinu. (5) Jums – jūsų religija, o man – mano religija.”
(6)} [Koranas, sūra „Netikintieji“ 109:1-6].
Interpretacija:

1) { Sakyk: „O jūs, netikintieji!} - sakyk, o Pasiuntiny: o jūs, netikintys Allahu.
2) { Aš negarbinu to, ką jūs garbinate,} - aš negarbinu dabar ir negarbinsiu ateityje stabų, kuriuos garbinate.
3) { nei jūs esate garbintojai to, ką aš garbinu,} - jūs taip pat negarbinate to, ką aš garbinu, t. y., tik Allahą Vienintelį.
4) { nei aš būsiu garbintojas to, ką jūs garbinate,} - ir niekada negarbinsiu stabų, kuriuos garbinate jūs.
5) { nei jūs būsite garbintojai to, ką aš garbinu.} - jūs taip pat negarbinsite to, ką aš garbinu, t. y., tik Allahą Vienintelį.
6) { Jums – jūsų religija, o man – mano religija.”
} - jūs turite savo religiją, kurią sugalvojote, o aš turiu savo religiją, kurią man atskleidė Allahas.

Atsakymas: sūra „Pergalė“ ir jos interpretacija:
Vardan Allaho Maloningojo, Gailestingojo
{ Kai ateis Allaho pergalė ir užkariavimas, (1) ir tu pamatysi žmones, priimančius Allaho religiją miniomis, (2) tada išaukštink (Jį), šlovindamas savo Viešpatį, ir prašyk Jo atleidimo. Iš tiesų, Jis yra labiausiai Priimantis atgailą. (3)} [Koranas, sūra „Pergalė“ 110:1-3].
Interpretacija:

1) { Kai ateis Allaho pergalė ir užkariavimas,} - kai Allahas suteiks pergalę ir stiprybę tavo religijai – o Pasiuntiny – ir kai įvyks Mekkos užkariavimas.
2) { ir tu pamatysi žmones, priimančius Allaho religiją miniomis,} - ir matysi, kaip žmonės priima islamą viena grupė po kitos.
3) { tada išaukštink (Jį), šlovindamas savo Viešpatį, ir prašyk Jo atleidimo. Iš tiesų, Jis yra labiausiai Priimantis atgailą.} - turėtum žinoti, kad tai yra ženklas, kad tavo misija tuoj baigsis. Taigi šlovink savo Viešpaties šlovę iš dėkingumo už pergalės ir užkariavimo palaiminimą ir ieškok Jo atleidimo, nes iš tikrųjų Jis priima savo vergų atgailą ir jiems atleidžia.

Atsakymas: sūra „Plaušas“ ir jos interpretacija:
Vardan Allaho Maloningojo, Gailestingojo
{ Lai Abu Lahab rankos būna pražuvusios ir pražuvęs yra jis pats. (1) Nepadės jam jo turtas ir tai, ką jis įgijo. (2) Jis (įžengs ir) degs (degančios) liepsnos Ugnyje (3) ir jo žmona (taip pat) – malkų nešėja. (4) Aplink jos kaklą – virvė iš (pinto) plaušo. (5)} [Koranas, sūra „Plaušas“ 111:1-5].
Interpretacija:

1) { Lai Abu Lahab rankos būna pražuvusios ir pražuvęs yra jis pats.} - lai žūva Pranašo dėdės Abu Lahab ibn Abd Al-Mutalib rankos, kaip ir jo darbai žuvo dėl to, kad jis piktnaudžiavo Pranašu (ramybė ir Allaho palaima jam), ir visos jo pastangos buvo bergždžios.
2) { Nepadės jam jo turtas ir tai, ką jis įgijo.} - ar jo turtai ir vaikai jam buvo naudingi? Jie negalėjo nei išgelbėti jo nuo kančių, nei suteikti jam pasigailėjimo.
3) { Jis (įžengs ir) degs (degančios) liepsnos Ugnyje} - Prikėlimo dieną, jis bus įleistas į Pragaro Ugnį, kur kentės nuo karščio.
4) { ir jo žmona (taip pat) – malkų nešėja.} - jo žmona, Umm Džamil, kuri skaudindavo Pranašą (ramybė ir Allaho palaima jam) svaidydama jam spyglius, taip pat bus įmesta į Pragaro Ugnį.
5) { Aplink jos kaklą – virvė iš (pinto) plaušo.} - ją į Pragaro Ugnį įtrauks tvirta virvė aplink kaklą.

Atsakymas: sūra „Apvalymas“ ir jos interpretacija:
Vardan Allaho Maloningojo, Gailestingojo
{ Sakyk:
„Jis yra Allahas, (Kuris yra) Vienas. (1) Allahas, Amžinas Prieglobstis. (2) Nei Jis gimdo, nei yra gimęs, (3) nei yra Jam ko nors lygaus.“ (4)} [Koranas, sūra „Apvalymas“ 112:1-4].
Interpretacija:

1) { Sakyk: „Jis yra Allahas, (Kuris yra) Vienas.} - sakyk, o Pasiuntiny: Jis yra Allahas, nėra kito dievo, verto garbinimo, išskyrus Jį.
2) { Allahas, Amžinas Prieglobstis.} - tai reiškia, kad visi Jo kūrinijos poreikiai keliami Jam.
3) { Nei Jis gimdo, nei yra gimęs,} - Visagalis Allahas neturi nei vaiko, nei tėvo.
4) { nei yra Jam ko nors lygaus.“} - nė vienas iš Jo kūrinių nėra panašus į Jį.

Atsakymas: sūra „Aušra“ ir jos interpretacija:
Vardan Allaho Maloningojo, Gailestingojo
{ Sakyk:
„Aš ieškau prieglobsčio pas aušros Viešpatį (1) nuo blogio, kurį Jis sukūrė, (2) ir nuo tamsos blogio, kai ji nusileidžia, (3) ir nuo pūtėjų į mazgus blogio, (4) ir nuo blogio pavyduolio, kai jis pavydi.“ (5)} [Koranas, sūra „Aušra“ 113:1-5].
Interpretacija:

1) { Sakyk: „Aš ieškau prieglobsčio pas aušros Viešpatį} - sakyk, o Pasiuntiny: aš tvirtai laikausi ir ieškau prieglobsčio ryto Viešpaties.
2) { nuo blogio, kurį Jis sukūrė,} - nuo žalingų būtybių blogio.
3) { ir nuo tamsos blogio, kai ji nusileidžia,} - ir aš ieškau prieglobsčio pas Allahą nuo blogio, kuris pasirodo naktį, kaip gyvūnai ir vagys.
4) { ir nuo pūtėjų į mazgus blogio,} - ir aš ieškau prieglobsčio pas Allahą nuo burtininkų, kurie pučia į mazgus, blogio.
5) { ir nuo blogio pavyduolio, kai jis pavydi.“} - ir nuo blogio to, kuris nekenčia ir pavydi žmonėms dėl tų palaiminimų, kuriuos jiems suteikė Allahas, nes jis nori, kad jie nebegautų tokių palaiminimų ir trokšta, kad jiems būtų padaryta žala.

Atsakymas: sūra „Žmonija“ ir jos interpretacija:
Vardan Allaho Maloningojo, Gailestingojo
{ Sakyk:
„Aš ieškau prieglobsčio pas žmonijos Viešpatį (1) žmonijos Valdovą, (2) žmonijos Dievą, (3) nuo blogio pasišalinančio šnabždėtojo, (4) kuris šnabžda (blogį) į žmonių krūtines, (5) iš džinų ir žmonių tarpo.“ (6)} [Koranas, sūra „Žmonija“ 114:1-6].
Interpretacija:

1) { Sakyk: „Aš ieškau prieglobsčio pas žmonijos Viešpatį} - sakyk, o Pasiuntiny: aš ieškau apsaugos ir prieglobsčio pas žmonijos Viešpatį.
2) { žmonijos Valdovą,} - Jis tvarko jų reikalus, kaip nori ir yra vienintelis jų Savininkas.
3) { žmonijos Dievą,} - jų tikrasis Dievas, ir nėra kito dievo, išskyrus Jį, verto garbinimo.
4) { nuo blogio pasišalinančio (paminėjus Allahą) šnabždėtojo,} - nuo velnio blogio, kuris šnabžda žmonėms.
5) {kuris šnabžda (blogį) į žmonių krūtines,} - kuris šnabžda į žmonių širdis.
6) { iš džinų ir žmonių tarpo.“} - tai reiškia, kad šnabždesys gali būti iš žmonių arba iš džinų.