"Abala awọn ẹkọ ti Isilaamu"

"Idahun- 1- gbigbe E tobi -mimọ ni fun Un Ọba ti ọla Rẹ ga- "
"2- Jijọsin fun Un ni Oun nikan ṣoṣo ti ko si orogun kankan fun Un. "
"3- Titẹle E. "
4- Gbigbe yiyapa aṣẹ Rẹ ju silẹ. "
"5- Didupẹ fun Un ati yiyin In, Alagbara ti O gbọnngbọn lori ọla Rẹ ati awọn idẹra Rẹ eleyii ti ko ṣee ka. "
"6- Ati ṣiṣe suuru lori awọn ìpinnu Rẹ. "

"Idahun- 1- Titẹle e ati ikọṣe rẹ. "
"2- Titẹle aṣẹ rẹ. "
"3- Gbigbe yiyapa rẹ ju silẹ. "
"4- Gbigba a lododo nibi nnkan ti o ba sọ. "
"5- Aida adadaalẹ nipa ṣiṣe alekun lori oju-ọna rẹ. "
"6- Nini ifẹ rẹ ju ara ẹni lọ ati ju gbogbo eniyan lọ. "
"7- Gbigbe e tobi ati riran an lọwọ ati riran sunna rẹ lọwọ. "

"Idahun- 1- titẹle aṣẹ awọn obi mejeeji nibi nnkan to yatọ si ẹṣẹ. "
"2- Sisin awọn obi mejeeji. "
"3- Ṣíṣe ikunlọwọ fun awọn obi mejeeji. "
"4- Bibiya awọn bukaata awọn obi mejeeji. "
"5- Ṣiṣe adura fun obi mejeeji."
"6- Lílo ẹkọ pẹlu wọn nibi ọrọ; ṣiṣe "ṣiọ" wọn ko tọ, oun ni eyi to kere julọ ninu awọn ọrọ"
"7- Mimaa rẹẹrin-musẹ loju awọn obi mejeeji, mi o si nii lejú. "
"8- Mi o nii gbe ohun mi soke ju ohun awọn obi mejeeji lọ, maa maa gbọ ọrọ si wọn lẹnu, mi o nii da ọrọ mọ wọn lẹnu, mi o nii pe wọn pẹlu orúkọ awọn mejeeji, bi ko ṣe pe maa sọ pe: "Bàbá mi", "iya mi". "
"9- Maa gba iyọnda lọwọ wọn ṣíwájú ki n to wọle ti baba mi ati iya mi ti awọn mejeeji si wa ninu yara. "
"10- Fifi ẹnu ko ọwọ ati ori awọn obi mejeeji. "

"Idahun-1- Ṣiṣẹ abẹwo awọn mọlẹbi bi ọmọ-iya l'ọkunrin ati ọmọ-iya lobinrin, ati ọmọ-iya baba ẹni l'ọkunrin ati ọmọ-iya baba ẹni lobinrin, ati ọmọ-iya iya ẹni l'ọkunrin ati ọmọ-iya iya ẹni lobinrin, ati awọn mọlẹbi yoku."
"2- Imaa ṣe daadaa si wọn pẹlu ọrọ ati isẹ ati imaa ran wọn lọwọ."
"3- Ninu rẹ tun ni imaa pe wọn ati imaa beere nipa ìṣesí wọn.'

"Idahun-1- Maa nífẹ̀ẹ́, maa si maa ba awọn ẹnirere ṣe ọrẹ."
"2- Maa jina si biba awọn eeyan buruku ṣe ọ̀rẹ́, maa si gbe e ju silẹ."
"3- Maa salamọ si awọn ọmọ-ìyá mi, maa si bọ wọn lọwọ."
"4- Maa bẹ wọn wo ti wọn ba ṣe aisan, maa si ṣe adua iwosan fun wọn."
"5- Maa ki ẹniti o ba sin."
"6- Maa jẹ ipe rẹ ti o ba pe mi lati bẹ ẹ wo."
"7- Maa gba a ni imọran."
"8- Maa ran an lọwọ ti wọn ba ṣe abosi rẹ, maa si kọ fun un kuro nibi abosi."
"10- Maa nífẹ̀ẹ́ fun ọmọ-ìyá mi ti o jẹ Musulumi nkan ti mo ba n fẹ funra mi."
"11- Maa ran an lọwọ ti o ba bukaata si iranlọwọ mi."
"12- Mio nii fi suta kan an, yala pẹlu ọrọ ni tabi iṣe."
"13- Maa sọ kọkọ rẹ."
"14- Mi o nii bu u, mi o si nii sọ ọrọ rẹ lẹyin, tabi yẹpẹrẹ rẹ, tabi ṣe keeta rẹ, tabi tọpinpin rẹ, tabi ki n rẹ ẹ jẹ."

"Idahun- Maa ṣe daadaa si alamuleti pẹlu ọrọ ati iṣe, maa si ran an lọwọ nígbà tí o ba bukaata si iranlọwọ mi."
"2- Maa ki i nígbà tí o ba n yọ ayọ ọdun, tabi igbeyawo tabi èyí tí o yatọ si i."
"3- Maa bẹ ẹ wo ti aisan ba ṣe e, maa si ba a kẹdun ti ajalu ba ṣẹlẹ si i."
"4- Maa gbe eyi ti o ba rọrun ninu ounjẹ ti mo ba se fun un."
"5- Mi o nii fi suta kankan kan an pẹlu ọrọ ni abi iṣe."
"6- Mi o nii da a láàmú pẹlu ohun to lọ soke tabi ki n maa tọpinpin rẹ, ati pe maa ṣe suuru fun un. "

"Idahun- 1- maa da ẹni ti o ba pe mi lóhùn fun igbalejo rẹ. "
"2- Ti mo ba fẹ bẹ ẹnikẹni wo, maa gba iyọnda ati àsìkò. "
3- Maa gba iyọnda ki n to wọle. "
"Mi o nii pẹ nibi abẹwo."
"5- Maa rẹ oju nilẹ fun awọn ara ile. "
"6- Maa ki alejo kaabọ, maa si gba àlejò dáadáa pẹ̀lú itujuka, ati eyi to daa julọ ninu awọn agbekalẹ ọrọ ikinikaabọ. "
"7- Maa mu alejo jókòó si ààyè to daa julọ. "
"8- Maa pọn ọn lé pẹlu iṣe alejo pẹ̀lú jijẹ ati mimu. "

"Idahun- 1- Ti mo ba ti n mọ inira lara; maa gbe ọwọ mi ọtun le aaye ẹ, maa sọ pe: “Bismillaah” lẹẹmẹta, maa si sọ pe: “A'uudhu bi izzatillahi wa kudrotihi min sharri maa ajidu wa uhaadhir” lẹẹmeje. "
"2- Maa yọnu si nnkan ti Ọlọhun kadara ẹ, maa si ṣe suuru. "
"3- Maa yara lati lọ bẹ ọmọ-iya mi alaisan wo, maa si ṣe adura fun un, mi o si nii jókòó pẹ lọdọ rẹ. "
"4- Maa ṣe ruk'ya fun un láìní jẹ ki o beere pe ki n ṣe e fun oun. "
"5- Maa sọ asọtẹlẹ fun un pẹlu suuru ati adura, ati irun kiki ati imọra bi o ba ṣe kapa mọ.
"6- Adura fun alaisan: “As’alul Lọọhal Aziim, Rọbbal Ar'shil Aziim, an yash’fiyanii” lẹẹmeje. "

"Idahun- 1- Mimọ aniyan kanga fun Ọlọhun Alagbara ti O gbọnngbọn.
2- Maa maa ṣe amulo imọ ti mo kọ "
"3- Maa maa ṣe apọnle olukọ ni oju rẹ ati ni ẹyin rẹ. "
"4- Maa maa jókòó ni iwaju rẹ pẹlu ẹkọ. "
"5- Maa tẹti si i daadaa ti mi o si nii ge ọrọ mọ ọn lẹnu nibi idanilẹkọ rẹ."
"6- Maa maa lo ẹkọ pẹlu bibeere ibeere."
"7- Mi o nii fi orukọ rẹ pe e."

"Idahun-1- Maa salamọ si awọn ti wọn wa ni ìjókòó."
"2- Maa jókòó si ibi ti ìjókòó naa ba pari si, mi o si nii gbe ẹnikẹni dide kuro ni ibùjókòó rẹ tabi pe ki n jókòó laarin awọn meji ayaafi pẹlu iyọnda wọn."
"3- Maa gba ẹlomiran láàyè láti jókòó."
"4- Mi o nii ja lu ọrọ ni ìjókòó."
"5- Maa gba iyọnda maa si salamọ ki n to kuro ni ìjókòó."
"6- Nígbà tí ìjókòó ba ti pari, maa ṣe adua kaffāratul Majlis (pipa ẹṣẹ ìjókòó rẹ)" "«Subhānaka Llāhummọ wabi hamdiKa, ash-hadu an lā ilāha illā Anta, astagfirukKa wa atūbu ilayKa»."

"Idahun-1- Maa tete sun."
"2- Maa sun lori imọra."
"3- Mi o nii da ikùn dé ilẹ̀ sùn.
"4- Maa fi ẹgbẹ ọtun mi sun, maa wa gbe ọwọ ọtun mi si abẹ parikẹ ọtun mi."
"5- Maa gbọn ibusun mi."
"6- Maa ka awọn iranti oorun, bi Āyatul Kursiyyu, ati Sūratul Ikhlās, ati Al-Mu‘awidhatayn ni ẹẹmẹta mẹta. Maa wa sọ pe:" "«Bismika Llāhummọ amūtu wa ’ahyā»."
"7- Maa ji dide fun Irun Al-fajri."
"8- Maa wa sọ lẹyin ti mo ba ji lati oju oorun pe: "«Alhamdulillāhi lladhi ahyānā ba‘damā amātanā wa ilayhin nushūr»"

"Idahun-"
"1- Maa ni aniyan pẹlu jijẹ ati mimu mi ìní agbára lori titẹle Ọlọhun Ọba ti O biyi ti O si gbọnngbọn."
2- "Fifọ ọwọ mejeeji ṣaaju jijẹ."
"3- Maa sọ pe: "BismiLlāh", maa si fi ọwọ ọtun mi jẹun ati ninu èyí tí o ba sunmọ mi, mi ò si nii jẹun ni aarin abọ, tabi ni iwaju ẹlomiran."
"4- Ti mo ba gbagbe lati darukọ Ọlọhun maa sọ pe: "Bismillāh awwalahu wa ākhirahu" "
"5- Maa yọnu si ounjẹ ti o ba wa, mi ò si nii fi aleebu kan ounjẹ, ti o ba wu mi maa jẹ ẹ, ti ko ba si wu mi maa fi i silẹ."
"6- Maa jẹ awọn okele diẹ, mi ò si ni jẹun pupọ."
"7- Mi o nii fẹ atẹgun si inu ounjẹ tabi nkan mimu, maa si fi i silẹ titi yio fi tutu."
"8- Maa ma jẹun papọ pẹlu awọn miran ninu awọn ara ile mi tabi alejo."
"9- Mi o nii bẹrẹ ounjẹ ṣaaju ẹlomiran ninu awọn ti wọn ju mi lọ."
"10- Maa darukọ Ọlọhun ti mo ba fẹ mu nkan, maa si mu un lori ìjókòó ni gẹ̀ẹ́ mẹta."
"11- Maa dupẹ fun Ọlọhun ti mo ba jẹun tan."

"Idahun-1- Maa bẹrẹ wíwọ aṣọ mi pẹlu ọtun, maa wa dupẹ fun Ọlọhun lori iyẹn."
"2- Mi o nii jẹ ki aṣọ mi o gun kọja kokosẹ mejeeji."
"3- Awọn ọmọkùnrin o gbọdọ wọ aṣọ awọn ọmọbinrin, bẹẹ si ni awọn ọmọbinrin o gbọdọ wọ aṣọ awọn ọmọkunrin."
"4- Ki o ma jọ aṣọ awọn keferi tabi awọn ẹlẹṣẹ."
"5- Ṣiṣe BismiLlāh nibi bibọ aṣọ."
"6- Wiwọ bata si ọtun ni akọkọ, ati bibọ ọ sílẹ̀ lati osi."

"Idahun-1- Maa sọ pe: «Bismillāh, Alhamdulillāhi»," "{Subhāna Llādhi sakhara lanā hādhā wa mā kunnā lahu muqrinīn 13" "{Àti pé dájúdájú ọ̀dọ̀ Olúwa wa ni àwa yóò padà sí 14}." [Suuratu Az-Zukhruf: 13, 14].
"2- Ti mo ba kọja lára musulumi kan; maa ki i. "

"Idahun- 1- Maa duro déédéé, ma si tẹriba nibi irin mi, maa si maa rin ni ẹgbẹ ọtun oju-ọna. "
"2- Maa maa salamọ si gbogbo ẹni ti mo ba n pade. "
"3- Maa rẹ oju mi nilẹ, mi o si nii fi suta kan ẹnikẹni. "
"4- Maa maa paṣẹ pẹlu ohun rere, maa si maa kọ ohun buruku."
"5- Maa maa mu suta kuro ni oju-ọna. "

"Idahun- 1- Maa jade pẹlu ẹsẹ mi òsì, maa wa sọ pe: " Bismillaah, tawakkaltu 'alaallahi, laa awla walaa quwwata illa billahi, Allahumo innii a'udhubika an adilla aw udọlla, aw azilla aw uzalla, aw azlima aw uzlama, aw ajhala aw yujhala alayya. 3- Maa wọle pẹlu ẹsẹ mi ọtun, maa maa sọ pe: Bismillahi walajnaa, wa bismillahi khorojnaa, wa 'alaa Robbinaa tawakkalnaa.
"3- Ati pe maa bẹrẹ pẹlu rirun pako, lẹyin naa maa ki awọn ara ile. "

"1- Maa wọle pẹlu ẹsẹ mi osi. "
"2- Maa maa sọ ṣíwájú wiwọle pe: “Bismillahi, Allahumo innii a'udhubika minal khubthi wal khobaahith”.
"3- Mi ko nii wọle pẹlu nnkankan ti iranti Ọlọhun n bẹ nibẹ."
4- Maa fi ara pamọ ti mo ba n gbọ bukaata lọ́wọ́.
5- Mi ko nii sọrọ ni aaye bibiya bukaata. "
"6- Mi o nii kọju si qiblah mi o si nii kọ ẹyin si i ti mo ba n tọ tabi ti mo ba n ya igbẹ."
"7- Maa lo ọwọ osi mi lati fi mu ẹgbin kuro, mi o si nii lo ọwọ ọtun."
"8- Mi o nii ya igbẹ tabi tọ̀ si oju-ọna awọn eeyan tabi abẹ iboji wọn."
"9- Maa fọ ọwọ mi lẹ́yìn tí mo ba yagbẹ tabi tọ̀ tán.
"10- Maa gbe ẹsẹ osi mi jade, maa wa sọ pe: "Gufrānak"."

"Idahun-1- Maa gbe ẹsẹ ọtun mi wọ inu masalasi maa wa sọ pe:" "«BismiLlāh, Allāhummọ iftah lī abwāba rahmatiKa»."
"2- Mi o nii jókòó titi maa fi ki rakah meji."
"3- Mi o nii gba iwaju awọn to n kirun kọja, mi o si nii kéde nkan ti o ba sọnu ninu masalasi, mi o si nii ta mi o nii ra ninu masalasi."
"4- Maa gbe ẹsẹ osi mi jade lati inu masalasi maa wa sọ pe:" "«Allāhummọ innī as’aluKa min fadliKa»."

"Idahun-1- Ti mo ba pade Musulumi kan, maa kọkọ salamọ si i, pẹlu gbolohun: «As salāmu alaykum wa rahmotulloohi wa barakaatuhu» ko nii jẹ nkan ti o yatọ si salamọ, mi o si nii ṣe itọka pẹ̀lú ọwọ mi nikan."
"2- Maa rẹẹrin si ẹniti mo ba salamọ si."
"3- Maa si tun bọ ọ lọwọ pẹlu ọwọ ọtun mi."
"4- Ti ẹnikẹni ba ki mi pẹlu kiki kan, maa ki i pẹlu eyiti o daa ju u lọ, tabi ki n da iru rẹ pada."
"5- Mi o nii kọkọ salamọ si keferi, ti o ba si salamọ si mi maa da a loun pẹlu iru rẹ."
"6- Ọmọde a salamọ si agbalagba, ẹniti n gun nkan a salamọ si ẹniti n rin, ẹniti n ri a salamọ si ẹniti o jókòó, awọn to kere a salamọ si awọn to pọ̀."

"Idahun-1- Maa gba iyọnda ṣíwájú ki n to wọle si aaye náà."
"2- Maa gba iyọnda ni ẹẹmẹta ti mi o si nii fi kun un, lẹyin naa maa kuro."
"3- Maa kan ilẹkun pẹlu pẹlẹpẹlẹ, mi o si nii duro si ọ̀ọ́kán ilẹkun, bi ko ṣe wipe maa duro si ọtun rẹ tabi osi rẹ."
"4- Mi o nii wọ yàrá baba mi tabi iya mi tabi ẹnikẹ́ni ṣíwájú iyọnda, agaga julọ ni asiko Al-fajri ati asiko qaylūlah (oorun ọsan), ati ni ẹyin Ishai."
"5- O rọrun ki n wọ awọn aaye ti wọn kò gbe ibẹ̀, bii: Ilé iwosan tabi ile itaja lai gba iyọnda."

"Idahun-1- Maa fun ẹranko ni jijẹ maa si tun fun un ni mimu."
"2- Ṣiṣe ikẹ ati aanu pẹlu ẹranko, ati ima maa gbe nkan ti agbara rẹ o ka le e lori."
"3- Mi o nii fi iya jẹ ẹranko pẹlu eyikeyi iran iya ati suta."

"Idahun-1- Maa gbero pẹlu ere idaraya ìní agbára torí itẹle Ọlọhun ati iyọnu Rẹ."
"2- A ko nii ṣeré ni asiko Irun."
"3- Awọn ọmọkunrin o nii ṣe ere idaraya pẹlu awọn ọmọbinrin."
"4- Maa dunni mọ aṣọ ere idaraya ti o bo ihoho mi."
"5- Maa jina si awọn ere idaraya ti o jẹ eewọ, bii èyí tí gbigba oju ati ṣiṣi ihoho ara silẹ wa níbẹ̀."

"Idahun-1- Sisọ ootọ nibi awada, ki o si ma ni irọ ninu."
"2- Awada ti ko ni iyẹpẹrẹ ati yẹyẹ ati iṣeninisuta ati idẹruba ninu."
"3- Ki awada o ma pọ ju."

"Idahun-1- Gbigbe ọwọ tabi aṣọ tabi aṣọ pelebe ìnujú si imu nígbà tí a ba sin."
"2- Ki o dupẹ fun Ọlọhun lẹyin sisin pe «AlhamduliLlāh»."
"3- Ki ọmọ-ìyá rẹ tabi ọrẹ rẹ o sọ fun un pe: «Yarhamuka Llāhu»."
"Ti o ba ti wa sọ bẹẹ fun un:
ki o yaa sọ pe: «Yahdīkumu Llāhu wa yuslihu bālakum»."

"Idahun-1- Gbigba iyanju lati dá yiyan padà."
"2- Ima maa gbe ohun sókè pẹlu sisọ pe "aah" aah"."
"3- Gbigbe ọwọ le ẹnu."

"Idahun-1- Kika lori imọra lẹyin aluwala."
"2- Jíjókòó pẹlu ẹkọ ati ibalẹ ara."
"3- Maa wa iṣọra pẹlu Ọlọhun kuro lọdọ Shaytān ni ibẹrẹ kika."
"4- Maa ronu si kika naa"