Ɛfa a ɛfa Nkramosom Suban ho

Anuyie1 : Anidie ne Obuo fa Ne ho ahoteɛ nka no Okokroko.
2 - Yɛ bɛ som no kro pɛ Ɔnni hokanii biara.
3-Asotie ma Ɔno nko.
4- Asoɔdene bɔne ngyaeɛ.
woreda otumfoɔ okokuroko no ase ɛnam nkrɔm ne n'adom a wontumi nkan.
Ɛne Abutare wɔ hyɛberɛ so.

N'akyeredie ɛna N'anamontuo ho asuasua.
Sotie ma no.
3- Asoɔdene bɔne ngyaeɛ.
4- Wogyeatom ɛfa deɛ yabo wo amanieɛ.
Ɛnhyɛ biribi ase nka Ne Sunna ho.
Ne ho dɔ sene wo kra ɛna Nipa nyina ara
Obuo ma No ɛna ne mmoa ɛna ne sunna mmoa.

Sutie ma Awofoɔ mienu wɔ dwuma ɛnyɛ Asoɔdene.
Awofoɔ som (yɛ dwuma pa ma wɔn ).
Awofoɔ mmoa
Yɛ wɔn apɛdaɛ (ahiadeɛ) ma wɔn.
Mpaebɔ ma Awofoɔ mienu.
Suban pa kasa ma wɔn; na kasa (Uff) ɛnsɛ nfata wɔn na ɛno ne kasafi kuma.
Sere w'anim wɔ Awofoɔ anim na ɛnmuna kum.
Me mma mene so nkyɛn m'awofoɔ, na me tie wɔn na me nfa kasa ntwa wɔn kasa, na me mbɔ wɔn din prɛko pɛ, mmom me ka sɛ : "me papa" "me maame"
Me serɛ kwan firi wɔn hɔ ansa m'awura me papa ne me maame wɔn hɔ bere a wɔn wɔ Dan mu.
Me fe M'awofoɔ nsa ne wɔn tiri.

1-Abusua ɛnsera ɛyɛ nua barima ne nuabaa, Ɔfafoɔ, ne sewaa ne Abusuafoɔ a aka.
2-yɛ wɔn papa wɔ kasa ne dwumadie mu na boa wɔn.
3- Na ɛbi ne sɛ wo bɛ ferɛ wɔn busa wɔn apomudene.

Me dɔ wɔn na me fa wɔn mu nea di mu adanfo.
Na me twe me ho gyae Abonefoɔ adanfofa.
Me kyea me nua nom ɛkyea wɔn nsamu.
Na me kɔ wɔn nserahwɛ sɛ wɔn yare a, na me bɔ mpae serɛ apɔteɛ ma wɔn.
5-Na me bɔ mpaeɛ ma neɛ bɛ nwansi.
6-Me gye ne frɛ so sɛ Ɔfrɛ me wɔ badwa ase.
7- Me ma no afutuo.
8-Me boa no sɛ Obi sisi no a, na bra no firi asisie ho.
10- Me pɛ adepa a me pɛ ma me ho, ma me nua kramoni.
11- Me boa no sɛ Ɔhia me mmoa a.
12- Me nfa ɔhaw ɛnka no, wɔ kasa anaa dwumadie mu.
13- Me bɔ ne sumasɛm ho ban.
14- Me nni no atɛm, me nka N'akyinsɛm, anaa abonfiyaa, anaa ahoɔyaa, Na me nyɛ ne ho nsokro (nhwehwɛ N'anamontuo mu), anaa me nsisi no.

Anuyie1 - Me yɛ neɛ te bɛn me papa wɔ kasa ne dwumadie mu, na me boa no sɛ Ɔhia me mmoa a.
2- Me ma no tiri nkwa bere a anigye sɛm bɛ to no, wɔ afoofi(Eid) da anaa awareɛ anaa anigyeɛ foforɔ bi mu.
3- Me kɔ sera no sɛ Ɔyare a, na me ma no hyɛdene ne yaa kɔ bere a musuo anaa biribi bɛ ka no.
4- Me ma no Aduane a me yɛ bi kakra mɛtumi.
5- Me mma ɔhaw nka no wɔ me kasa ne me dwumadie mu.
6- Me mma mene so nnyɛ dede ɛnha no, anaa N'anamontuo ho nhwehwɛ mu,na me si ne ho abotare yie.

Anuyie1. Me gye neɛ bɛ frɛ me so wɔ Hɔhogyeɛ mu.
2.Na sɛ me pɛ sɛ me kɔ sra Obi me rehwehwɛ kwan ne ɛmmerɛ firi ne nkyɛn.
3.Me resrɛ kwan ansa m'awura mu.
4. Me nkyɛre hɔ pii.
5. Me bra m'ani ase firi ne fiefoɔ ho.
6. Me ma ahɔhoɔ akwaaba na me gye no ɔfɛw so wɔ animteɛ mu ɛna nsɛm pa a ɛma akwaaba.
7. Me de ahɔhoɔ tena tenabea pa.
8. Na me de Obuo ma No Aduane ne nsuo

Anuyie1. Berɛ a mɛ te yaw bi no ; Me me nsa nifa to bea a ɛyɛ me ya so, Na me reka sɛ :( me rehyɛ ase wɔ Onyame din mu) mprɛ nsa, Na me reka sɛ : Me Onyame Allah gyinabea a ɛso ne netumi rehwehwɛ ntwutwagyeɛ firi bɔne (ɔyaw) me te na me bɔ ho kɔkɔ. mprɛ nson
2. Me pene hyɛberɛ a Onyame ahyehyɛ ama me na me si ho abutare.
3. Me keka me ho kɔ sra me nua a ɔyare na me bɔ mpae ma no, na me nkyɛ wɔ ne nkyɛn.
4. Me bɔ mpae serɛ apɔteɛ ma no bere a ɔnserɛɛ me mpaebɔ.
5. Me de abutare ne mpaebɔ na ɛtu no fo, ne asɔreyɛ ne Ahonidie wɔ deɛ ɔbɛ tumi.
6. Ɔyarefoɔ mpaebɔ: «Me rehwehwɛ firi Onyame nkunimdini Ahenkonya kɛseɛ wura nkyɛn sɛ Ɔnsa wo Yareɛ » mprɛ nson.

Anuyie1: Nkankyeɛ kɔgyee ma Onyame kokroko nko.
2. Me de nimdie a masua di juma pa.
3- Me de obuo ma Ɔkyerɛkyerɛni wɔ berɛ ɔwɔhɔ ne berɛ a Ɔnnihɔ.
4- Me de obuo tena N'anim.
5- Me yɛ koom tie no yie, Na me ntwa ne kasa so wɔ berɛ a ɔrekyerɛ adeɛ.
6- Me busa asɛmbusa wɔ obuo mu.
7- Me mmɔ ne din nfrɛ no.

1- Me kyea wɔn ɛtena tenabea ho.
2- Me tena tenabea a ɛda hɔ si, me ntu Obi nfiri ne tenabea anaa sɛ mɛ nteta Nipa mienu ntam gye wɔn peneɛ mu.
3- Me pene ma me yɔnko tena me nkyɛn.
4- Me ntwa kasa so wɔ tenabea mu.
5- Me serɛ kwan ɛto wɔn Salam nkyea ansa m'afiri tenabea hɔ.
6- Berɛ a asetena bɛ kɔ awieɛ no me bɔ asetena mpaebɔ a ɛrepepa bɔne. wɔ ho tie wo Nyankopon,ne wo ndaase,me de adanse se nokware Nyame biara nni hɔ a ɔfata som gyese wo,me sera bonefakye firi wɔ ho,na me sakyera kɔ wo nkyɛn.

Anuyie1 - Me da ntɛm.
2- Me da m'akyi so.
3- Me nna me meyam so.
4- Me da me nifa so, na me de me nsa to me nifa afuno ase.
5- Me propro me kɛtɛ so ansa mada.
6- Me Kenkan nna mpaebɔ, ɛfiri Ayatul kursiyi, ɛne Suratul Ihilas, ɛne ɛntwetwagyeɛ Sura mienu no mprɛ nsa na me reka sɛ: Anuyie1 Me hyɛ ase wɔ wo din mu me wura me rewo ɛna me resɔre bio.
Me resɔre ahema kye asɔre (Salla) nti.
8- Na Me dasɔre a Me reka sɛ: Aseda nka Onyame, Onyame a wanyane yɛn berɛ a wakum yɛn akyi, na ne nkyɛn na yɛ bɛ kɔ.

Anuye-
1- Me kankye adidie ne adenom sɛ ɛbɛ hyɛ me den wɔ Nyame kokroko som mu.
2- Ɛnsa mienu hohoroɔ ansa Aduane die.
3-Me reka sɛ (Bismillah), Na me de me nsa nifa adidi wɔ m'anim, na me ndi Aduane nfinfini anaa Obi anim.
4- Na sɛ me werɛfi a me reka sɛ : «me rehyɛ ase wɔ Onyame din mu firi ahyaseɛ ne awieɛ ».
5- M'ani gye Aduane biara a ɛwɔ hɔ ho, Na me nkasa ntia Aduane no sɛ manni a, sɛ mpo m'ani angye ho a me gyae to hɔ.
6- Me di kɔntɔmoa kakra bi na, me nnidi pii.
7- Me nhu nframa wɔ Aduane ne nsuo mu, na me de sihɔ ma no dwo.
8- Me ne afoforɔ bomu didi ɛna Abusuafoɔ ne Ahohoɔ.
9- Me nhyɛ Aduane die ase ngyae me yɔnko a ɔsene me panyin.
10- Me bɔ Nyame din wɔ bere a me berɛ a mɛ nom nsuo, Na me nom bere a me te hɔ mprɛ nsa.
11- Me da Onyame ase wɔ bere a m'awie adidie.

Anuyie 1-Me rehyɛ m'ataade firi nifa, Na m'ada Onyame ase wɔ ho.
2- Me nyɛ m'ataade tintine nsene me naepɔ.
3- Mmɔfra nhyɛ mmaa ntaade, saa ara nso na mmaa nhyɛ mmɛrima ntaade.
4. Sɛ mensuasua abonniayɛfoɔ ne amumueɛfoɔ wɔ me ntaade hyɛ mu.
5. Sɛ mebɔ Allah din berɛ mereworɔ ataade no.
6. Sɛ mede me nan nifa bɛdi kan ahyɛ me mpaboa, na madi kan aworɔ afiri me benkum.

1. Meka sɛ," bismillah, alhamdulillah". {subhanal lazii sakhara lanaa hazaa wa maa kunnaa lahu mukriniin, wa innaa ilaa rabinaa lamunkalibun". Na ɛsipi sɛ yɛn wura Allah nkyɛn na yɛ bɛ san akɔ. suratul Zukhuruf 13,14
2. Sɛ merekɔ twam wɔ muslimini bi nkyɛn a mɛto no salaam (asomdwoeɛ nkyia no).

1. Mehwɛ yie na mebrɛ me ho ase wɔ me nanteɛ mu, na me nante wɔ kwan no nifa so.
2. Meto neɛ mɛhyia no salaam.
3. Mebrɛ m'ani ase, na menhaw obiara.
4. Mehyɛ afoforɔ ma wɔyɛ papa, na mebra afoforɔ firi bɔne ho.
5. Meyi adeɛ biara ɛbɛtumi aha onipa firi kwan mu.

1. Mede me nan benkum na di kan pue na maka sɛ: 1. Mede me nan benkum na di kan pue na maka sɛ: "bismillah, tawakaltu ala llah, laa haula walaa kuwwata illa billahi, Allahumma inii 'auzubika an adila aw udala, aw azila aw uzala, aw azlim aw uzlam, aw agyhala aw yugyhala alaya". 2. Mede me nan nifa na di kan wura fie na maka sɛ: "bismillahi walagynaa, wa bismillahi kharagynaa, wa alaa rabinaa tawakalnaa".
3. Na mede dua weɛ na hyɛ aseɛ, na afei makyea fiehɔfoɔ.

1. Mede me nan benkum na di kan wura mu.
2. Ansa na mɛwura mu a me ka sɛ "bismillah, allahumma inii 'auzubika minal khubsi wal khaba-is".
3. Menfa adeɛ biara a Allah din wɔ so nnwura hɔ.
4. Mesie berɛ a mereyɛ me ho yie.
5. Menkasa wɔ agyananbea hɔ.
6. Menfa m'anim anaa m'akyi nhwɛ beaɛ a yɛde y'ani hwɛ yɛ asɔre berɛ meredwonsɔ anaa meregya me nan.
7. Mede me nsa benkum na yi fi firi me ho na menfa me nsa nifa.
8. Mengya me nan nnwu nnipa akwan anaa nnwunu mu.
9. Mehohoro me nsa berɛ magya me nan awie.
10. Mede me nan benkum na di kan pue na maka sɛ: "gufraanaka".

Mede me nan nifa na di kan wura masalakyi mu, na maka sɛ: 1."merehyɛ aseɛ wɔ Allah din mu, oh! Allah bue w'ahummɔborɔ apono no ma me".
2. Mentena ase agye meyɛ asɔre (naafila) mmienu.
3. Me ntware wɔn a wɔreyɛ asɔre anim, na me mmɔ ade a, ayera ho daworo wɔ masalakyi mu na mentɔ na mentɔn ade wɔ masalakyi mu.
4.Mede me nan benkum na di kan pue firi masalakyi mu, na maka sɛ: "oh! Allah mesrɛ wo w'adom no bi".

1.Sɛ mehyia muslimini a mede asomdwoeɛ nkyia na bɛhyɛ aseɛ wɔ bere a mereka sɛ: "Allah asomdwoeɛ, n'ahummɔborɔ ne ne nhyira nka mo" Na me ngyae nkyia, na mentene me nsa nko ara.
2. Menwenwen hwɛ neɛ merekyia no n'anim.
3. Na mede me nsa nifa akyea no.
4. Sɛ merekyia obi a mede nkyia pa na ɛkyia no, anaa sɛ megye so sɛ neɛ ɔkyia me no pɛpɛɛpɛ.
5. Menfiti aseɛ nkyia anyeani-boniayɛni, na sɛ ɔkyia me a megye no so sɛneɛ ɔkyia me no pɛpɛɛpɛ.
6. Na abɔfra na fiti aseɛ kyia ɔpanin, na deɛ ɔte afidie so no na fiti aseɛ kyia neɛ ɔnam fam, na deɛ ɔretwa mu no na fiti aseɛ kyia neɛ ɔte hɔ na dɔm ketewa na fiti aseɛ kyia dɔm beberebe.

1. Mesrɛ kwan ( to salaam) ansa na wawura beaɛ bi.
2. Mesrɛ kwan mprɛnsa na menfa bi nka ho, na ɛno akyi no na me kɔ.
3. Mebɔ pono no mu brɛo, na mennyina pono no anim pɛɛ, na mmom megyina pono no nifa anaa no benkum so.
4. Menwura me papa ne me maame anaa obiara dan mu ansa na maserɛ kwan, ne titiriw ansa na yɛbɛyɛ ahemakye asɔre no, ne awiaberɛ yɛda gye y'ahome no ne berɛ a yayɛ anadwo asɔre awie akyi no.
5. Ɛtumi ba sɛ mewura mmeaɛ bi a ɛnyɛ obiara tebea, bi te sɛ; ayaresabea, anaa sɛ dwadiebea aberɛ merenserɛ kwan.

1. Mema mmoa aduane ne nsuo nom.
2. Mehunu mmoa mmɔbɔ, na menfa nneɛma wɔntumi nsoa no.
3. Menfa asotwe ne ɔhaw ahodoɔ mu biara ntwe mmoa aso.

1. Meyɛ nkankyeɛ sɛ agudie no bɛgyina wɔ sotie ma Allah ne n'ani bɛgye yɛ ho nti.
2. Yɛnni agorɔ wɔ asɔre mmerɛ mu.
3. Yɛnnka mmarima ne mmayewa mmɔ mu wɔ agorɔ no mu.
4. Mehyɛ agudie ataade a ɛkata m'adagya so.
5. Metwe me ho firi agudie a yabra ho, bi te sɛ agudie a yɛbɔ animu ne neɛ woyi adagya kyerɛ ho.

1. Sɛ aseresɛm no bɛyɛ nokwaresɛm na mmom ɛnyɛ nkontomposɛm.
2. Aseresɛm a ɛde ne ho firi ɛfɛwdie, ateetee ne ahunahuna ho.
3. Sɛ womma nsɛmkwaa yie no nnɔso.

1. Sɛ wode wo nsa, ataade anaa ntamago bɛkata w'ano berɛ a worenwansi no.
2.Sɛ wobɛda Allah ase berɛ a wanwansi awie no.
3.Na wo nua anaa wo yɔnko aka sɛ: "Allah nhu wo mmɔbɔ".
Na sɛ ɔka kyerɛ no a ɔnka sɛ:
"Allah ntene mo na ɔnsiesie mo dibea".

1. Sɛ wobɛbɔ wo ho ban asi hram no ho kwan.
2. Sɛ womma wo ne so nka sɛ "aah"aah".
3. Sɛ wode wo nsa bɛkata w'ano.

1. Sɛ wobɛkenkan no wɔ berɛ a wode nsukuta ate wo ho akyi.
2. Sɛ wode obuo ne anidie bɛtena ase.
3. Mehwehwɛ ntwiywagyeɛ firi Allah nkyɛn ɛfa bonsam ho wɔ akenkan no mfiti aseɛ.
4. Mede akenkan no kɔ adwendwene mu.