Avsnittet om islamiskt uppförande

S: Genom att:
1. Högakta honom.
2. Enbart dyrka honom utan att sätta någon vid hans sida.
3. Lyda honom.
4. Avstå från att trotsa honom.
5. Tacka enbart honom för hans otaliga gåvor och välsignelser.
6. Ha tålamod med det han förutbestämt.

S: Genom att:
1. Följa honom och ha honom som förebild.
2. Lyda honom.
3. Avstå från att trotsa honom.
4. Tro på allt han berättat om.
5. Avstå från påhittade saker i religionen.
6. Älska honom mer än sig själv och mer än alla andra människor.
7. Högakta honom och stötta honom och det han kom med.

S: Genom att:
1. Lyda dem, så länge de inte uppmanar till synd.
2. Ta hand om dem.
3. Hjälpa dem.
4. Se efter deras behov.
5. Be för dem.
6. Tala med dem respektfull. Det är inte ens tillåtet att säga "Uff" till dem, trots att det är ett mindre uttryck för irritation.
7. Le mot dem och inte se sur ut.
8. Inte höja rösten över deras röst och lyssna på dem utan att avbryta. Ropa inte på dem med deras förnamn, kalla dem istället för "mamma" och "pappa".
9. Söka deras tillåtelse innan man går in i deras sovrum.
10. Pussa deras händer och huvud.

S: Genom att:
1. Besöka släktingar, som kan vara ens bror, syster, farbror, faster, morbror, moster och resterade släktingar.
2. Visa dem vänlighet i tal och handling, och att hjälpa dem.
3. Kontakta dem för att se hur det står till med dem.

S: Genom att:
1. Tycka om och umgås med bra människor.
2. Undvika dåligt umgänge.
3. Att hälsa på dem genom att säga "As-salamu ´alaykum" och skaka hand med dem.
4. Besöka dem om de blir sjuka och be för deras tillfrisknande.
5. Säga "Yarhamakallah" (Må Allah vara barmhärtig mot dig) när någon nyser.
6. Besvara inbjudan när någon bjuder hem en.
7. Ge dem goda råd.
8. Stötta dem om de blir felbehandlade, och att hindra dem från att behandla andra fel.
9. Älska det som är gott för dem, så som man älskar det goda för sig själv.
10. Hjälpa dem när det behövs.
11. Inte skada dem varken i tal eller handling.
12. Hålla deras hemligheter för sig själv.
13. Undvika att förolämpa dem, eller att baktala dem, se ner på dem, vara avundsjuk på dem, spionera på dem eller lura dem.

S: Genom att: 1. Vara god mot dem i tal och handling, och erbjuda dem hjälp vid behov.
2 Gratulera dem vid högtider som Eid, vid bröllop och annat.
3. Besöka dem när de är sjuka och trösta dem vid sorg och svårigheter.
4. Ge dem från maten som tillagats när tillfället ges.
5. Inte skada dem varken genom ord eller handling.
6. Inte störa dem genom att vara högljudd eller spionera på dem, snarare ska de visas tålamod.

S: Genom att:
1. Besvara värdens inbjudan.
2. Att söka tillstånd för besöket och fråga vilken tid som är lämplig för det.
3. Be om att få komma in innan man går in i huset.
4. Inte stanna för länge under besöket.
5. Sänka blicken och inte titta på värdens familj.
6. Värden ska välkomna gästen på bästa sätt genom att le och uttrycka välkomnande ord.
7. Värden ska låta gästen sitta på den finaste platsen.
8. Värden ska ära gästen genom att förse denne med mat och dryck.

S: 1. Vid smärta ska den högra handen placeras på platsen som gör ont. Därefter sägs följande: "Bismillah" (I Allahs namn), tre gånger. Sedan: "A'udhu bi 'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir" (Jag tar skydd i Allahs styrka och makt från det onda jag känner och fruktar), sju gånger.
2. ِAtt känna belåtenhet och ha tålamod med Allahs bestämmelse att detta skulle ske.
3. Skynda med att besöka den sjuke, be för honom, och inte låta besöket bli utdraget.
4. Göra Ruqyah (läsa Koran, åkallan och åminnelser) över den sjuke utan att han ska behöva be om det själv.
5. Uppmana den sjuke att ha tålamod, göra åkallan, be och utföra den rituella renligheten enligt kapacitet.
6. Be för den sjuke genom att säga: "As'alullah al-'Adhim Rabb al-'arshil-'adhim an yashfiyak" (Jag ber Allah den Väldige, Herren över den väldige tronen, att bota dig), sju gånger.

S: 1. Att göra det uppriktigt för Allahs skull.
2. Att praktisera den kunskapen man har lärt sig.
3. Att respektera läraren både när han är närvarande och frånvarande.
4. Att sitta respektfullt vid hans närvaro.
5. Lyssna uppmärksamt på det han säger utan att avbryta honom.
6. Ställa frågor respektfullt.
7. Kallar inte på honom genom att nämna hans namn.

S: Genom att: 1. Hälsa på de närvarande.
2. Sitta på första lediga plats, utan att be om någon annans plats eller sitta mellan två personer utan deras tillstånd.
3. Gör plats för andra.
4. Avbryter inte det pågående samtalet.
5. Ber om tillåtelse innan man vill lämna platsen och säger farväl till de närvarande.
6. När sammankomsten avslutas läses Du'a al-Kaffarah som är följande: "Subhanak allahumma wa bihamdik, ash-hadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk" (Allah! Du är fri från brister och all lovprisning tillkommer dig. Jag söker din förlåtelse och vänder mig till dig i ånger).

S: Genom att: 1. Sova tidigt.
2. Sova i ett tillstånd av rituell renlighet.
3. Inte sova på magen.
4. Sova på höger sida, och lägga höger hand under höger kind.
5. Damma av sängen.
6. Säga åminnelser innan det är dags att sova, likt att recitera delar av Koranen som: Ayatul-Kursi en gång, suratul-Ikhlas, suratul-Falaq och suratun-Nasr tre gånger var. Även säga: "Bismik allahumma amutu wa ahya" (Allah! I ditt namn dör jag och lever).
7. Vakna för Fajr-bönen.
8. När det är dags att vakna sägs: "Al-hamdu lillahi lladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin-nushur" (Prisad vare Allah som gav oss liv efter vi varit döda, och till honom ska vi återföras).

S:
1. Att äta och dricka för att få kraft och ork att dyrka Allah.
2. Tvätta händerna innan måltiden.
3. Säga: "Bismillah" (I Allahs namn) innan man börjar äta, därefter äta med höger hand och från det som är framför en. Man ska inte äta från det gemensamma fatets mittersta del eller från det som är framför andra.
4. Ifall det glömts säga "Bismillah" innan måltiden sägs: "Bismillahi awwaluhu wa akhiruh" (I Allahs namn, från början till slutet).
5. Att vara nöjd med den maten som finns tillgänglig utan att kritisera den. Ifall den faller en i smaken ska den ätas, annars ska den lämnas.
6. Att äta tillräckligt och undvika att äta för mycket.
7. Undvika att blåsa på maten och drickan, och istället låta det svalna själv.
8. Att äta tillsammans med familj och gäster.
9. Att inte äta förrän de äldre börjat äta.
10. Nämna Allahs namn innan msn dricker, och att dricka sittande och i tre omgångar.
11. Tacka Allah efter måltiden.

S: 1. Att klä höger sida först, och prisa Allah för klädseln.
2. Inte låta klädseln vara under ankeln (för män).
3. Pojkar ska inte klä sig i flickkläder, och flickor ska inte klä sig i pojkkläder.
4. Inte klä sig som de otrogna eller syndare.
5. Att nämna Allahs namn innan kläderna tas av.
6. Sätta på sig höger sko först, och ta av vänster sko först.

S: 1. Att säga: "Bismillah, alhamdulillah" (I Allahs namn, all lovprisning tillkommer Allah). "Upphöjd vare han som har skänkt oss dessa; själva hade vi inte haft förmågan till det. Och det är sannerligen till vår Herre vi ska återvända" (43:13-14).
2. Om du passerar en muslim ska du hälsa på honom med "as-Salamu 'alaykum".

S: 1. Att gå rakryggad och ödmjuk på höger sida av vägen.
2. Att säga "as-Salamu 'alaykum" för att hälsa på förbipasserande.
3. Sänka blicken och inte skada någon.
4. Uppmana till det goda och förbjuda det onda.
5. Avlägsna skadliga saker från vägen.

S: 1. Att gå ut från huset med vänster fot sägandes: "Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udall, aw azilla aw uzall, aw adhlima aw udhlam, aw ajhala aw yujhala 'alayy" (I Allahs Namn. Jag har satt all min lit till Allah. Det finns ingen rörelse och ingen styrka förutom med Allahs hjälp och vilja. Allah! Jag söker skydd hos dig från att vilseleda eller vilseledas. Från att få andra att fela eller själv fela [på grund av andra]. Från att förtrycka eller förtryckas. Från att bete mig ignorant eller bli bemött med ignorans). 2. Träda in i huset med höger fot sägandes: "Bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa 'ala Rabbina tawakkalna" (I Allahs namn går vi in, och i Allahs namn går vi ut, och vi sätter all vår lit till vår Herre).
3. Använda Siwak och "as-Salamu 'alaykum" för att hälsa på dem som är i huset.

S: 1. Gå in till toaletten med vänster fot.
2. Säga följande innan inträde: "Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal-khubthi wal-kaba'ith" (I Allahs namn. Allah! Jag tar skydd hos dig från de manliga och kvinnliga djävlarna).
3. Inte ta in något som har Allahs namn skrivet på det.
4. Se till att ingen annan kan se en när behoven uträttas.
5. Inte prata på toaletten.
6. Att inte vara riktad mot Qiblah (böneriktningen) eller ha ryggen mot den när behoven uträttas.
7. Rengöra sig med vänster hand, och inte med höger hand.
8. Inte uträtta sina behov på en allmän plats där andra går eller tar skugga.
9. Tvätta händerna efter behoven har uträttats.
10. Gå ut från toaletten med höger fot sägandes: "Ghufranak" (Jag ber om din förlåtelse).

S: 1. Gå in i moskén med höger fot sägandes: "Bismillah, Allahumma-ftah li abwaba rahmatik" (I Allahs namn. Allah! Öppna för mig dörrarna till din nåd).
2. Be två böneenheter innan man sätter sig.
3. Man ska inte gå framför de bedjande, inte heller efterlysa försvunna saker, eller köpa och sälja i moskén.
4. Gå ut ur moskén med vänster fot sägandes: "Allahumma inni as'aluka min fadlik" (Allah! Jag ber dig om din godhet).

S: 1. När man träffar en muslim ska man hälsa på honom genom att säga: "as-Salamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh" (må frid, Allahs nåd och hans välsignelser vara över dig). Man ska inte hälsa med annat än att säga "as-Salamu 'alaykum", och inte heller bara vinka med handen.
2. Att le när man hälsar på andra med att säga "as-Salamu 'alaykum."
3. Skaka hand med höger hand.
4. När någon hälsar på mig med att säga "as-Salamu 'alaykum" ska jag besvara den med en bättre eller liknande hälsning.
5. Man ska inte påbörja hälsningsfrasen med att säga "as-Salamu 'alaykum" till en icke-muslim, om han däremot inleder hälsningsfrasen med att säga "as-Salamu 'alaykum" ska man svara med en liknande hälsning.
6. Den unge hälsar på den gamle, den ridande hälsar på den gående, den gående hälsar på den sittande, gruppen som består av ett litet antal hälsar på gruppen som består av ett större antal.

S: 1. Att söka tillåtelse innan man går in till en plats.
2. Att söka tillåtelse tre gånger max, och inte mer, därefter får man gå därifrån.
3. Knacka försiktig och stå vid sidan av dörren, till höger eller vänster.
4. Man får inte gå in i föräldrarnas eller någon annans rum innan man sökt tillåtelse, särskilt innan gryningen, under vilan eller på natten.
5. Det är tillåtet att gå in till allmänna platser, som sjukhus eller affärer, utan att söka tillåtelse.

S: 1. Att förse djuren med mat och dryck.
2. Att vara vänlig och omtänksam mot djuren, och att inte belasta dem med det de inte klarar av.
3. Att aldrig tortera djuren eller skada dem på något sätt.

S: 1. Att idrotta för att få kraft och ork att dyrka Allah.
2. Undvika att idrotta och spela när det är tid för bön.
3. Pojkar och flickor ska inte idrotta tillsammans.
4. Klä sig i sportkläder som täcker 'Awrahn (de områden som varje person måste täcka).
5. Undvika förbjudna idrottsaktiviteter, exempelvis de aktiviteter som involverar slag i ansiktet eller att 'Awrahn syns.

S: 1. Att tala sanning vid skämt, och inte ljuga.
2. Att skämta utan att mobba, förlöjliga, skada eller skrämmas.
3. Undvika att skämta för mycket.

S: 1. Att täcka munnen med handen, klädseln eller en servett vid nysning.
2. Att prisa Allah efter nysningen sägandes: "Al-hamdu lillah" (All lovprisning tillkommer Allah).
3. Personen som hör någon nysa ska säga: "Yarhamakallah" (Må Allah visa dig nåd).
Då svarar den som nyst:
"Yahdikumullahu wa yuslihu balakum" (Må Allah vägleda er och korrigera er situation)."

S: 1. Att försöka hålla tillbaka gäspningen.
2. Att inte göra ljud i samband med gäspningen.
3. Täcka munnen med handen.

S: 1. Att läsa Koranen i ett tillstånd av rituell renlighet efter tvagning.
2. Att sitta respektfullt.
3. Att söka skydd hos Allah från Satan i början av läsningen.
4. Reflektera över innebörden.